Sensys Gatso

Vår visselblåsningspolicy


Våra anställda måste känna sig fria att rapportera oegentligheter

Sensys Gatso, dess dotterbolag och andra närstående bolag är fast beslutna att hålla en hög standard när det gäller öppenhet, ärlighet och ansvar. I linje med detta åtagande förväntar vi oss att anställda, och andra som vi har att göra med, vilka har allvarliga betänkligheter gällande någon aspekt av vårt företags verksamhet, tar ansvar och gör detta känt.

Vad är visselblåsning?
De anställda är vanligtvis de som först får kännedom om när det uppstår allvarliga fel. I en kultur där man “blundar” för sådana problem slår man inte larm och ledningen får då inte möjlighet att vidta åtgärder innan allvarlig skada orsakats. Visselblåsning kan alltså beskrivas som ett sätt att delge ledningen information om potentiella olagliga och/eller otillbörliga förfaringssätt dvs. oegentligheter.

Vad är oegentligheter?
Oegentligheter omfattar alla slags olagliga eller illegala beteenden och kan inkludera det följande:

 • en olaglig gärning, oavsett i civilrättsligt eller straffrättsligt hänseende,

 • brott mot Sensys Gatsos uppförandekod,

 • brott mot eller misslyckande med att implementera någon av Sensys Gatsos policyer,

 • oprofessionellt beteende som står i strid mot etablerade standarder och praxis,

 • bokförings- eller revisionsförfaranden som kan ifrågasättas,

 • förfaranden som sannolikt kommer att orsaka fysisk eller annan skada på person eller egendom,

 • maktmissbruk eller utnyttjade av auktoritet i icke auktoriserade eller dolda syften, och

 • orättvis diskriminering under en anställning eller en period då en tjänst tillhandahållits

 • intressekonflikter

Vem är skyddad?
En individ som lämnar upplysningar eller ger uttryck för betänkligheter i enlighet med denna policy är skyddad om individen:

 • delar med sig av informationen i god tro,

 • tror att informationen väsentligen är sann,

 • inte agerar med ont uppsåt eller kommer med falska anklagelser, eller

 • försöker skaffa sig några slags personliga eller finansiella fördelar.

Vem ska du kontakta?
För att göra en visselblåsningsanmälan använd dig av ett av de följande alternativen:

 • Skicka e-post till: Kristiansson@kntr.se, för att nå advokat Björn Kristiansson vid Kanter Advokatbyrå KB, Stockholm.

 • Skicka ett brev till adressen: Sensys Gatso Whistle Blower, C/O Kanter Advokatbyrå KB, Box 1435, 111 84 Stockholm, Sverige ”. Brevet kommer att lämnas till Björn Kristiansson.

 • Telefonnummer direkt: +46 7677 03747.

 • Anonyma anmälningar kommer att accepteras, men kontaktuppgifter till den person som anmäler uppskattas.

Kontakta polisen i fall då du inte tror att den interna processen är pålitlig.

Hur kommer Sensys Gatsos att agera
Sensys Gatsos kommer att agera och vidta åtgärder avseende alla ärenden som framförs i enlighet med denna policy.

Vänligen notera dock att Sensys Gatso endast kan göra en bedömning av vad du framfört efter en inledande utredning eller, vid behov, en genomgående utredning av det ifrågavarande ärendet.

När det anses lämpligt kan ärendet komma att:

 • utredas av ledningen, styrelsen, genom intern revision eller ett disciplinärt förfarande;

 • skickas vidare till polisen eller andra brottsbekämpande myndigheter; eller

 • hänvisas till en oberoende revisor.

För att skydda de individer som är inblandade och de som anklagats för oegentligheter kommer en inledande utredning att göras för att avgöra om ytterligare utredning är lämpligt och i så fall hur den ska genomföras. Om omedelbara åtgärder behövs kommer dessa att vidtas innan någon utredning inleds. Den övergripande princip som Sensys Gatsos kommer att agera utifrån är att företagets och dessa aktieägares intressen ska skyddas.

Falska och illvilliga anklagelser
Sensys Gatsos är stolta över sitt goda rykte och strävar efter att även fortsättningsvis hålla en hög “ärlighetsstandard”. Företaget kommer därför att säkerställa att tillräckliga resurser används för att utreda alla klagomål som framförs. Det är dock viktigt för den som överväger att framföra anklagelser att vara säker på att de är uppriktigt menade och väl underbyggda. Inga anklagelser får framföras av illvilja eller med vetskap om att de är falska.

Rekommenderat innehåll i en visselblåsningsanmälan
Vad har hänt? Vart hände det? Vänligen ange så många detaljer som möjligt.

 • När hände det?

 • Vem/vilka var inblandade?

 • Kan det förväntas att detta kommer att hända igen och i så fall när och vart?

 • Vilka andra personer kan ha kännedom om det ovan nämnda eller tillgång till relevant information?

 • Finns det någon slags dokumentation eller andra bevis tillgängliga som stöd? I så fall vänligen inkludera denna information.

 • Finns det någon annan information som skulle kunna vara relevant eller användbar för en utredning eller på annat sätt?

Den ovan nämnda uppförandekoden godkändes återigen av Sensys Gatsos styrelse den 12 september 2018.