Sensys Gatso

Bolagsordning


Vår bolagsordning

Bolagsordningen nedan har antagits på bolagsstämma den 15 maj 2023.

§1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn skall vara Sensys Gatso Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Jönköpings kommun, Jönköpings län.

§3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter och konsulttjänster inom trafikövervakning och trafikinformatik liksom att idka annan därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor.

§5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

§6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av minst tre och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter.

§7 Revisorer

Bolaget skall ha en eller två revisorer med upp till två revisorssuppleanter. Till revisor skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§8 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderåret.

§9 Ordinarie bolagsstämma

Bolaget skall varje år hålla en ordinarie bolagsstämma (årsstämma), varvid följande ärenden skall behandlas:

1 Val av ordförande vid stämman.

2 Upprättande och godkännande av röstlängd.

3 Godkännande av dagordning för stämman.

4 Val av en eller två justeringsmän.

5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7 Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

c) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören;

8 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter;

9 Fastställande av styrelse och revisorsarvoden;

10 Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;

11 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller som i behörig ordning hänskjutits till stämman.

§10 Kallelser

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.

§11 Deltagande i bolagsstämma

För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält antalet biträden, högst två, på det sätt som anges i föregående stycke.

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

§12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.