Sensys Gatso

Hållbarhetsmål

Hållbarhetsmål

06-07-2023

Förenta nationernas globala mål för hållbar utveckling är agendan för att uppnå en bättre och mer hållbar framtid för alla. De tar itu med de globala utmaningar vi står inför, inklusive fattigdom, ojämlikhet, klimatförändringar, miljöförstöring, fred och rättvisa. Sensys Gatsos vardagliga aktiviteter och mål bidrar direkt till två av dessa mål.

Dessa två mål är: nummer 3 - God hälsa och välbefinnande , och nummer 11 - Hållbara städer och samhällen.

Utvecklingsmål nummer 3 handlar om att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande i alla åldrar eftersom detta anses vara avgörande för en hållbar utveckling. Mål nummer 3.6 tar specifikt upp frågan om dödsfall och skadade till följd av trafikolyckor. Den slår fast att år 2030 ska antalet dödade och skadade minska med 50 procent.

Utvecklingsmål nummer 11 handlar om att göra städer, samhällen och mänskliga bosättningar mer inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Idag bor mer än hälften av världens befolkning i tätorter. År 2050 kommer uppskattningsvis 7 av 10 människor att bo i städer. Städer är drivkrafter för ekonomisk tillväxt och bidrar med mer än 80 procent av den globala BNP.

Globala mål

Men tätorterna står också för mer än 70 procent av de globala utsläppen av växthusgaser. Om den är välplanerad och förvaltad kan stadsutveckling vara hållbar och generera välstånd för alla.

I följande Sensys Gatso program förklaras det hur Sensys Gatso bidrar till de ovan nämnda målen för Förenta Nationerna.

Hastighet dödar

Fortkörning är en av de största orsakerna till trafikolyckor och dödsfall över hela världen. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) dör cirka 1,35 miljoner människor varje år i trafikolyckor, och hastigheten är en bidragande faktor till en tredjedel av dessa dödsfall. Denna statistik visar hur allvarligt problemet är och behovet av att ta itu med det.

Förhållandet mellan hastighet och trafikolyckor är enkelt. Ju snabbare ett fordon färdas, desto längre tid tar det att stanna och desto svårare blir det för föraren att kontrollera fordonet. Detta ökar sannolikheten för en kollision, särskilt i situationer där föraren måste reagera snabbt på oväntade händelser eller hinder på vägen. Hastigheten ökar också svårighetsgraden av olyckorna, vilket gör skadorna allvarligare och dödsfallen mer sannolika.

Det finns betydande variationer i antal trafikdöda per 100 000 invånare mellan länder, med vissa länder som har betydligt lägre siffror än andra. Till exempel, 2018 hade Sverige det lägsta antalet trafikdöda per 100 000 invånare på 2,4, medan USA hade en siffra på 12,4, vilket var högre än siffrorna i de flesta andra höginkomstländer. Andelen trafikdöda per 100 000 invånare i låginkomstländer var särskilt hög, med vissa länder som rapporterade siffror över 25 gånger högre än höginkomstländer. Denna skillnad beror ofta på faktorer som otillräcklig väginfrastruktur, bristande övervakning av trafiklagar och begränsad tillgång till akutsjukvård.

Decade of

Sverige

Den svenska regeringen har utvecklat och framgångsrikt implementerat sitt Nollvisionskoncept för trafiksäkerhet sedan slutet av 90-talet. Programmet omfattar flera aspekter av trafiksäkerhet för att nå noll dödsfall till följd av trafikolyckor. En av de viktigaste delarna av Vision Zero är hastighetsövervakning. Sensys Gatso har från starten av programmet varit den primära leverantören av system för hastighetsövervakning till de svenska trafikmyndigheterna. Som ett resultat har Sverige det lägsta antalet dödsfall i trafiken per 100 000 personer, vilket gör Sverige till världsledande inom trafiksäkerhet.

Konsekvensanalys:
Sensys Gatsos system för hastighetsövervakning i Sverige använder trafiksäkerhetskameror för att automatiskt övervaka efterlevnad av hastighetsgränser på vägarna. Det övergripande målet med att använda trafiksäkerhetskameror är att sänka medelhastigheten på vägarna och därmed minska antalet olyckor och dödade eller skadade. Systemet administreras av Trafikverket och Polismyndigheten.
För att uppnå detta mål väljs installationsplatser för kameror i områden där medelhastigheten är hög och där det finns en betydande risk för krascher.

Som en av programmets höjdpunkter sjönk andelen fordon som körde fort på vägar som ingår i programmet med en hastighetsgräns på 70 km/h från 3,3% 2020 till 2,8% 2021, vilket är en minskning med 15%.

Figur 2
ATK


Nordamerika

24 av de 50 delstaterna i USA tillåter automatisk trafikövervakning för rödljus och hastighet. Under 2022 hade Sensys Gatso cirka 40 program för att övervaka hastigheter och rödljuskörningar i 12 delstater. Dessa program erbjuds som en fullständig TRaaS-lösning (Trafikövervakning som en tjänst) till kunderna.

Staden Pawtucket
Lagen om Automatisk hastighetsövervakning vid skolzoner antogs i Rhode Island 2016, vilken tillåter kommuner att installera system för hastighetsövervakning inom en kvartsmil från vilken typ av skola som helst i delstaten. 2019 startade staden Pawtucket programmet för att förbättra den övergripande säkerheten för barn i skolområden.

Rödljuskamerorna är placerade i korsningar där trafikvolymer och krockstatistik motiverar genomförandet. Alla delar av den automatiska trafikövervakningslösningen, från bildtagning till kundservice, bedömningstjänster och betalningsinsamling, levereras till staden Pawtucket av Sensys Gatso.

Des Moines
Iowas delstatshuvudstad Des Moines har ansträngt sig för att öka trafiksäkerheten. De har engagerat sig med Sensys Gatso som sin partner sedan 2011 och har vuxit till att täcka kamerasystem för rödljus med “hastighet-på-grönt”-funktionalitet, system för hastighetsövervakning på motorvägar och mobila hastighetsövervakningsenheter i fordon i hela staden. Sensys Gatso förser staden med en komplett och nyckelfärdig lösning för trafikövervakning.

Konsekvensanalys:

Forskare från Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) fann att en 5 miles/h ökning av den maximala hastighetsgränsen var förknippad med en 8% ökning av dödligheten på motorvägar och motorvägar, och en 3% ökning av dödsfall på andra vägar.

Fordonets hastighet vid tidpunkten för kollisionen är direkt korrelerad till om en person kommer att leva eller dö. En person påkörd av en bil som färdas i 35 miles per timme löper fem gånger större risk att dö än en person påkörd av en bil som färdas i 20 miles per timme. Risken att dö är högre vid alla hastigheter för äldre fotgängare och fotgängare påkörda av lastbilar och andra stora fordon.

Figur 3

Ghana

Ghanas regering har tilldelat NTMEL, där Sensys Gatso har en andel på 40%, ett kontrakt för att designa, bygga, finansiera, driva och underhålla det nationella trafiksäkerhetsprogrammet. Allmänhetens acceptans är en viktig faktor för ett framgångsrikt och hållbart program för att övervaka trafikregler. Sensys Gatsos unika erfarenhet av Nollvisionen, den framgångsrika trafiksäkerhetspolicyn som först startade i Sverige 1997, kommer att hjälpa Ghanas regering att genomföra en kampanj för att upplysa allmänheten.

Konsekvensanalys:
Tillsammans med den starka ekonomiska tillväxten under de senaste 2 decennierna, har också antalet trafikolyckor i Ghana ökat. Förra året miste 2 924 människor livet i trafiken, en ökning med nästan 13% jämfört med 2020. Ytterligare 15 680 personer skadades under samma period. Och i år är inget undantag, vägtrafikolyckor fortsätter att orsaka förödelse i många människors liv dagligen. Bortsett från de personliga tragedierna uppskattas de associerade kostnaderna för samhället till 1,6% av Ghanas BNP årligen. Med Ghanas BNP 2021 till 77,59 miljarder USD motsvarar detta 1,24 miljarder USD.

Figur 4

Nederländerna

Staden Amsterdam vill ge en ren och hälsosam miljö till sina medborgare och skapa en hållbar stad. En av de största orsakerna till luftföroreningarna i staden är trafiken som reser in och ut ur staden varje dag. Därför har staden utvecklat en policy som innebär att endast fordon med nollutsläpp kan köra in i staden Amsterdam 2030. Sensys Gatso har varit en långvarig partner till staden Amsterdam för att upprätthålla denna policy.

Milieuzone


Konsekvensanalys:
I början av programmet fanns det flera platser i Amsterdam där NOx-utsläppen var högre än EU-direktivets maximum (>30 µg/m3). Staden Amsterdam övervakar ständigt luftkvaliteten och publicerar resultaten av detta i realtid på https://maps.amsterdam.nl/no2/. Resultatet av denna policy och efterlevnaden är att utsläppsnivåerna har sjunkit med 30% och nu ligger inom gränserna för de europeiska direktiven.

Figur 5
Amsterdam utsläpp