Sensys Gatso är ISO-certifierade

För att leva upp till våra kunders förväntningar arbetar vi på ett systematiskt sätt med kvalitet och ständiga förbättringar. Som ett bevis på vårt åtagande är Sensys Gatso, både i Sverige och i Nederländerna, ISO-certifierat enligt ISO 9001:2008 - en internationell standard för kvalitetsledningssystem.

Certifieringen innebär att vårt ledningssystem, vilket inkluderar våra processer och arbetssätt, är godkända enligt ISO-standarden. För att möta omvärldens förväntningar och krav genomgår ledningssystemet kontinuerliga förbättringar och följs upp genom regelbundna interna och externa revisioner, allt för att säkra kvaliteten på våra tjänster.

0101_sfk_certification_iso9001

Gatso i Nederländerna har ett ISO 14001-certifikat för sina ansträngningar att minska miljöpåverkan. En medvetenhet för att minska avfall, minimera användning av material och resurser är kärnvärdet i deras miljöpolicy.

0000038383_866846.jpg

 

Ackrediterade av Swedac
Sensys Gatsos sensorkalibrering är en ackrediterad verksamhet. Det innebär att vi har krav på oss att upprätthålla kompetensen hos personalen och utföra undersökningar med god kvalitet. Vi ska även vidareutveckla undersökningsmetoderna och införa nya i takt med forskning/utveckling.

Ackreditering är en kompetensprövning som sker enligt europeiska och internationella standarder. Sedan 2011 är vi ackrediterade enligt standard SS-EN ISO/IEC 17020. Som ackrediterad kontrollorgan besöker SWEDAC* oss årligen för att kontrollera att vi fortlöpande har kompetensen att utföra de metoder vi ackrediterats för samt att vi i övrigt uppfyller de krav som ställs för ackreditering.

*SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, är en central myndighet under Utrikesdepartementet.

Ackrediteringsmarke 10283 rgbfärg.png