Sensys Gatso är ISO-certifierade

För att leva upp till våra kunders förväntningar arbetar vi på ett systematiskt sätt med kvalitet och ständiga förbättringar. Som ett bevis på vårt åtagande är Sensys Gatso, både i Australien, Sverige och i Nederländerna, ISO-certifierat enligt ISO 9001:2015 - en internationell standard för kvalitetsledningssystem.

Certifieringen innebär att vårt ledningssystem, vilket inkluderar våra processer och arbetssätt, är godkända enligt ISO-standarden. För att möta omvärldens förväntningar och krav genomgår ledningssystemet kontinuerliga förbättringar och följs upp genom regelbundna interna och externa revisioner, allt för att säkra kvaliteten på våra tjänster.

ISO 9001.png

Sensys Gatso Netherlands har ett ISO 14001-certifikat för sina ansträngningar att minska miljöpåverkan. En medvetenhet för att minska avfall, minimera användning av material och resurser är kärnvärdet i deras miljöpolicy.

Sensys Gatso Netherlands har även ett ISO 27001-certifikat, den ledande standarden för hantering av informationssäkerhet. Vi vet hur känslig trafiksäkerhetsinformation kan vara.

Att hålla vår och våra kunders information säker är nyckeln i vår verksamhet.

Förbättringar görs för att hantera regler (t.ex. sekretessregler), cyberhot och informationssäkerhetsrisker som uppstår.

Våra tre värdeord för informationssäkerhet; Sekretess, integritet och tillgänglighet finns inbäddade i våra gener i vår organisation. Vi värderar dessa starkt och främjar dem ständigt bland våra anställda och våra kunder.

TR-Testmark_0000038383_EN.png

 

Ackrediterade av Swedac
Sensys Gatsos sensorkalibrering är en ackrediterad verksamhet. Det innebär att vi har krav på oss att upprätthålla kompetensen hos personalen och utföra undersökningar med god kvalitet. Vi ska även vidareutveckla undersökningsmetoderna och införa nya i takt med forskning/utveckling.

Ackreditering är en kompetensprövning som sker enligt europeiska och internationella standarder. Sedan 2011 är vi ackrediterade enligt standard SS-EN ISO/IEC 17020. Som ackrediterad kontrollorgan besöker SWEDAC* oss årligen för att kontrollera att vi fortlöpande har kompetensen att utföra de metoder vi ackrediterats för samt att vi i övrigt uppfyller de krav som ställs för ackreditering.

*SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, är en central myndighet under Utrikesdepartementet.

Ackrediteringsmarke 10283 rgbfärg.png

Ledningssystem för trafiksäkerhet

Sveriges långsiktiga vision, dvs. noll dödade och allvarligt skadade i vägtrafiken, är en viktig grundprincip i en ny global standard. SIS har tillsammans med Trafikverket initierat ett internationellt arbete och tagit fram en ledningssystemstandard för vägtrafiksäkerhet - ISO 39001 - som publicerades hösten 2012. Det internationella intresset är stort och intresseorganisationer som t.ex. WHO och World Bank har deltagit i arbetet. Vägtrafiksäkerhet berör inte bara vägbyggare, transportörer och fordonstillverkare utan alla organisationer som kan påverka och/eller påverkas av trafiksäkerheten. Sensys Gatso Sweden är medlem i den tekniska kommittén. Läs mer: https://www.sis.se/tk511

sis_standard_developer_2022_email.png

 

Australian Packaging Covenant Organisation

Sensys Gatso Australia och ledningen är engagerade i att öka hållbarheten hos förpackningar och minska miljöpåverkan. Sensys Gatso Australien kan med glädje meddela att de har utvärderats av Australian Packaging Covenant Organization (APCO) och uppnår nivå 4 (ledande) för kärnkriterierna i APCO Packaging Sustainability Framework och kan därigenom bekräfta de framsteg som gjorts.

memberlogo_vertPNG.png

 2021_ActionPlan_Report_Sensys Gatso Australia Pty Ltd (pdf)