TRaaS

Sensys Gatso introducerar nästa steg inom trafikövervakning
Sensys Gatsos unika nya trafikövervakningslösning är flexibel, skalbar, har fokus på programvara och är framtidssäkrad. Sensys Gatso introducerar: Trafikövervakning som tjänst (TRaaS). Sensys Gatso kommer att hantera hela processen: från upphandling och installation av utrustning till att dokumentera överträdelserna och utfärda böter. Samtidigt har kunden fullständig kontroll och exklusiv tillgång till hela systemets funktionssätt. Med TRaaS kan kunden låta Sensys Gatso göra jobbet, medan de behåller kontrollen.

60 år av kunskap och erfarenhet i en enda tjänst
Sedan fartkameran uppfanns har Sensys Gatso fortsatt att utveckla mer innovativ maskinvara och programvara. Nästa logiska steg i trafikövervakningens utveckling är att erbjuda en helhetslösning baserat på vår intelligenta, effektiva och mycket säkra programvaruplattform. Det är vad som händer när våra FLUX-, Puls- och Xilium-produkter kombineras till en enda tjänst.

sensysgatso_storyboard.jpg

 

FLUX möjliggör datageneration genom våra kameror och andra sensorer, till PULS, vår programvara för insamling och dataanalys. PULS skickar sedan data till Xilium, som stödjer hela back-office. Xilium hanterar överträdelserna, genererar den officiella rapporten, skickar ut böter och hanterar inkassoprocessen. Under hela det här förfarandet behåller kunden fullständig kontroll och insyn i hela processen. Alla maskin-
varu- och programvarukomponenter från Sensys Gatso är perfekt harmoniserade med varandra och därigenom maximeras drifttiden för hela systemet. Ju kortare tid mellan överträdelsen och att man bötfälls, desto större effekt får straffåtgärden på lagöverträdarens beteende. I slutändan kommer detta anpassade beteende att bidra till ökad trafiksäkerhet och att liv kan räddas.

Trafikövervakning som tjänst: största möjliga flexibilitet
Idag finns det ingen lösning som är lika flexibel som TRaaS: kunderna väljer om de vill överlämna allt till oss eller bara vissa delar. Kunden har också fullständig flexibilitet när det gäller val av sensorer. Sensys Gatsos FLUX-plattform ansluter inte bara Sensys Gatsos egna sensorer, utan är också helt kompatibel med sensorteknik från andra leverantörer. FLUX är också utformat för att kunna konfigureras med många olika kameror och sensorer, inklusive framtida sensorteknik.

Kunden väljer vilka parametrar man anser är viktiga för att stödja verksamheten. Ett exempel kan vara ett tjänstenivåavtal (SLA) som bygger på KPI:er som:

» Antalet upptäckta överträdelser
» Drifttid för systemet i procent
» Minskning av antalet överträdelser under en viss tidsperiod
 
Sensys Gatsos trafikövervaknings-lösningar kan konfigureras baserat på den här kravuppsättningen. 

Naturligtvis uppfyller TRaaS alla regler gällande dataintegritet.

Initial investering och underhåll ingår
Att hålla en trafikövervakningslösning uppdaterad eller att installera en egen (automatisk) lösning 
innebär en investering. Med TRaaS kan man inkludera den här investeringen i tjänsteavtalet. Det innebär att Sensys Gatso täcker vissa eller alla initiala kostnader. Kunden kan sedan betala de avtalade tjänsterna på olika sätt, exempelvis som en procentsats av bötesintäkterna, vilket gör att tjänsterna betalar sig själva över tid.

Med TRaaS kommer Sensys Gatsos personal att säkerställa att hela kedjan fungerar dygnet runt. Vår PULS-programvara övervakar hela tiden för att upptäcka potentiella funktionsfel och direkta fel som kräver support för att de avtalade tjänstenivåerna ska upprätthållas. För att maximera drifttiden kommer Sensys Gatsos personal att utföra regelbundna upp-dateringar och uppgraderingar.

Snabba optimeringar och innovation
Det är viktigt att systemet fungerar optimalt. Pågående systemoptimeringar och innovationer erbjuder fördelar för båda parter. Kunderna får uppdaterade tjänster och kan använda sig av fördelarna hos den senaste tekniken som Sensys Gatso har att erbjuda, vilket ger en kostnadseffektiv lösning. Det säkerställer att kunden får en tjänst som man kan lita på och bygga vidare på i framtiden.

Optimering av resurser
Allt dagligt underhåll och hantering av system och programvara sköts av den erfarna personalen från Sensys Gatso. Det gör att kunderna inte behöver rekrytera och behålla personal. Det innebär att kundernas övervakningspersonal kan användas där de anses behövas mest.

Mer än 10 års erfarenhet
TRaaS är inte bara ännu ett smart namn på en tjänst, utan har redan börjat användas i praktiken av Sensys Gatso. I USA har Sensys Gatso levererat TRaaS till olika myndig-heter i mer än 10 år med en mycket hög grad av kundnöjdhet. Med TRaaS hanteras allt från att dokumentera överträdelsen till att skicka ut böter samt att få in betalningen.   Produktuppgraderingar och systemunderhåll hanteras också. Denna beprövade tjänstemodell har använts av amerikanska myndig-hetskunder och är redo att rullas ut i övriga världen.
 
Vi har som mål att förbättra beteendet i trafiken – överallt.

Trafikövervakning som tjänst
Vi gör jobbet, du behåller kontrollen.

Mer information

Kontakta oss gärna!

Telefon: +46 (0)36-34 29 80 or +31 23 5255050 
E-post: sales@sensysgatso.com

eller

Be oss kontakta dig!