2021-12-02

​  Sensys Gatso Marknadspresentation Q1 2021 (pdf)