2021-08-18

​  Sensys Gatso Marknadspresentation Q2 2021 (pdf)