2021-04-27

​  Sensys Gatso Marknadspresentation Q1 2021 (pdf)