2020-04-30

​  Sensys Gatso Marknadspresentation Q1 2020 (pdf)