2020-02-20

​ Sensys Gatso Marknadspresentation Q4 2019 (pdf)