Styrelsen för Sensys Traffic föreslår nyemission

24-02-2012 - Styrelsen för Sensys Traffic AB (publ) har beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 19 mars 2012 för beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen avses tillföra bolaget cirka 30 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionslikviden ska användas för att stärka likviditeten i syfte att skapa finansiell uthållighet inför kommande upphandlingar som Sensys Traffic avser delta i och som förväntas avslutas under 2012 och 2013.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan eller Sydafrika..

Bakgrund och motiv
Sensys Traffic erbjuder systemlösningar för ökad trafiksäkerhet. De största produktkategorierna är automatiska övervakningssystem för hastighet och rödljus samt ett säkerhets- och varningssystem för kontaktledningar på tåg. Samtliga produkter baseras på en egenutvecklad målsökande radar.

Sensys Traffic verkar på en marknad som präglas av långa ledtider från kundens beslut om investering till upphandling och slutligen till leverans. Detta innebär ett behov av såväl flexibilitet som finansiell uthållighet under den tid upphandlingar pågår. Slutkunden, som oftast är en myndighet, måste följa särskilda regelverk i upphandlingsprocessen och besluten påverkas i många fall av andra faktorer än de strikt kommersiella. Som partner till operatörer, som på uppdrag av den lokala myndigheten installerar, äger och driver trafikövervakningssystemen, kan Sensys Traffic få ytterligare intäkter i form av löpande försäljning av service- och supporttjänster. Operatörsmodellen ställer dock också krav på finansiell styrka hos systemleverantören under projektets livslängd.

Under 2011 har Sensys Traffics försäljning i huvudsak utgjorts av system för övervakning av kontaktledningar för tåg, så kallade APMS, till Sverige och Finland samt system för trafiksäkerhet till Sverige och Mellanöstern. Sensys Traffic deltar i flertalet upphandlingar, främst i Mellanöstern, Östeuropa och Afrika. Upphandlingsprocesserna har på ett flertal marknader förts framåt, men har ännu inte kommit till avslut. Detta, i kombination med löpande förluster, har gjort att bolagets likviditetssituation är ansträngd.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen för Sensys Traffic en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen föreslås genomföras genom utgivande av så kallade units, bestående dels av aktier, dels av vederlagsfria teckningsoptioner i två olika serier som ger rätt att teckna nya aktier i bolaget under mars respektive oktober 2013.

Nyemissionen avses vid full teckning tillföra bolaget cirka 30 miljoner kronor före emissionskostnader. Ytterligare kapital kan komma att tillföras bolaget i samband med utnyttjande av de teckningsoptioner som ges ut i emissionen. Emissionslikviden ska användas för att stärka likviditeten i syfte att skapa finansiell uthållighet inför kommande upphandlingar som Sensys Traffic avser delta i och som förväntas avslutas under 2012 och 2013.

Extra bolagsstämma
Förslaget om nyemission föreläggs extra bolagsstämma den 19 mars 2012 enligt idag utfärdad, separat kallelse. Styrelsen föreslås bemyndigas att senast den 15 mars 2012 fastställa bland annat teckningskurs och vissa andra villkor i nyemissionen.

Preliminär tidplan
27 februari 2012           Beslutsunderlag avseende nyemissionen hålls tillgängligt på bolagets hemsida

Senast 15 mars 2012    Teckningskurs och vissa andra villkor för nyemissionen fastställs och meddelas genom pressmeddelande

19 mars 2012                Extra bolagsstämma

21 mars 2012                Sista dag för handel med Sensys aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter

22 mars 2012                Första dag för handel med Sensys aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter

26 mars 2012                Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen

29 mars–16 april 2012   Teckningstid

29 mars–11 april 2012   Handel med teckningsrätter

Handel med betalda tecknade units (BTU) kommer att ske från och med den 29 mars 2012 fram till dess att emissionen har registrerats av Bolagsverket.

Fullständiga villkor och anvisningar för nyemissionen samt övrig information om Sensys Traffic kommer att framgå av prospektet som offentliggörs innan teckningstiden inleds.

Rådgivare
Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare till bolaget i samband med nyemissionen.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sensys Traffic är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 februari 2012, kl 08.50.

VIKTIG INFORMATION
Detta pressmeddelande utgör inte något erbjudande avseende några värdepapper i Sensys Traffic. Nyemissionen riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan eller Sydafrika, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga units, betalda tecknade units, aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Sensys Traffic har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga units, betalda tecknade units, aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Sensys Traffic överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Nyemissionen riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse); eller (iii) andra personer till vilka den lagligen kan riktas.

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Publicerad: 24-02-2012
nyemission, sensys, sensys traffic