Sensys vinner Trafikverkets upphandling

26-04-2013 - SENSYS Traffic AB har erhållit tilldelningsbeslut från Trafikverket där det meddelas att Sensys vunnit upphandlingen av nya trafiksäkerhetskameror för Sverige. Beslutet kan överklagas under tio dagar. Kontraktet avser system för minst 110 mkr.

Sensys anbud utvärderades med en anbudssumma om 414 mkr, vilket utgör en summering av anbudets alla komponenter i syfte att utvärdera anbudets konkurrenskraft och utgör inget åtagande från Trafikverket. Omfattningen utöver de 110 mkr kan i nuläget inte kvantifieras.

Tilldelningsbeslutet gäller upphandlingen av trafiksäkerhetskameror för utbyte av befintliga kameror samt utbyggnad av trafiksäkerhetskameror i det svenska vägnätet. Sensys anbud var det mest konkurrenskraftiga av de anbud som uppfyllde kraven i upphandlingen.

Anbudsgivare kan under tio dagar lämna in begäran om överprövning av Trafikverkets tilldelningsbeslut. En sådan begäran ska behandlas av Förvaltningsrätten innan Trafikverket kan teckna kontrakt med vald leverantör. Sensys kommer att meddela när kontrakt tecknats.  

Kontraktet löper tre år med option på förlängning på upp till ytterligare sex år. Under kontraktets första tre år åtar sig Trafikverket att köpa trafiksäkerhetskameror för minst 110 mkr för att ersätta befintliga kameror. Utöver detta omfattar kontraktet regelbunden kontroll och underhåll av kamerorna samt reservdelar, vilket inte inräknats i kontraktssumman. Kontraktet omfattar dessutom ytterligare utbyte av system samt en eventuell utbyggnad av systemet med trafiksäkerhetskameror.

”Vi ser fram emot att tillsammans med Trafikverket bygga ett trafiksäkerhetskamerasystem i den absoluta frontlinjen. Vi lämnade det mest konkurrenskraftiga anbudet och fick samtidigt kvittens på vår teknikhöjd med bland annat den bästa fotokvalitén av de leverantörer som klarade Trafikverkets mycket högt ställda krav”, säger Johan Frilund, VD Sensys Traffic AB.

Informationen är sådan som Sensys Traffic AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2013, kl. 10.15.

För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

www.sensys.se

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Publicerad: 26-04-2013
sensys, sensys traffic, trafiksäkerhetskameror, radar, Trafikverket