Sensys Traffics nyemission fulltecknad

07-12-2010 - SENSYS Traffic AB (publ) har slutfört den nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare som beslutades vid extra bolagsstämma den 28 oktober 2010, i enlighet med styrelsens förslag. Nyemissionen tillför bolaget cirka 50,4 MSEK före emissionskostnader.

Sensys Traffic har under perioden 17 november–1 december 2010 genomfört en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen tecknades till 96 procent med företrädesrätt. Därutöver tecknades aktier utan stöd av företrädesrätt motsvarande 17 procent av emissionsbeloppet. Totalt övertecknades därmed nyemissionen med 13 procent. Emissionen är därmed fulltecknad och tillför bolaget cirka 50,4 MSEK före emissionskostnader och cirka 48,5 MSEK efter emissionskostnader.

Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet med 3 598 784 SEK och uppgår därefter till 14 395 137 SEK. Antalet aktier ökar med 71 975 683 aktier och uppgår efter nyemissionen till 287 902 734 aktier.

Efter att ökningen av aktiekapitalet har registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) att ersättas med nya aktier, vilket beräknas ske i slutet av december 2010.

Erik Penser Bankaktiebolag har varit finansiell rådgivare till bolaget samt emissionsinstitut i samband med nyemissionen.

Jönköping den 7 december 2010

Sensys Traffic AB (publ)

Styrelsen

Informationen är sådan som Sensys Traffic är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 december 2010, kl 10.00.

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Publicerad: 07-12-2010
nyemission, sensys, sensys traffic, trafiksäkerhetskameror, radar, emissionsutfall