Sensys Traffic offentliggör prospekt för företrädesemission

27-03-2012 - Med anledning av den företrädesemission av aktier och teckningsoptioner som beslutades på extra bolagsstämma den 19 mars 2012 har styrelsen för Sensys Traffic AB (publ) upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan eller Sydafrika.

Prospektet finns tillgängligt på Sensys Traffics hemsida, www.sensys.se, och på www.penser.se/sensys. Prospektet kan även beställas kostnadsfritt från Erik Penser Bankaktiebolag, Box 7405, 103 91 Stockholm, via e-post till emission@penser.se eller telefon till 08-463 80 00.

Rådgivare
Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare till bolaget i samband med nyemissionen.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sensys Traffic är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars 2012, kl 16.00.

VIKTIG INFORMATION
Detta pressmeddelande utgör inte något erbjudande avseende några värdepapper i Sensys Traffic. Nyemissionen riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan eller Sydafrika, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga units, betalda tecknade units, aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Sensys Traffic har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga units, betalda tecknade units, aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Sensys Traffic överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Nyemissionen riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse); eller (iii) andra personer till vilka den lagligen kan riktas.

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Publicerad: 27-03-2012
nyemission, sensys, sensys traffic