Sensys Traffic offentliggör prospekt avseende företrädesemission

04-11-2010 - Styrelsen för Sensys Traffic AB (publ) har upprättat ett prospekt med anledning av den förestående nyemissionen med företrädesrätt för aktieägarna.

Prospektet kan laddas ned från www.sensys.se och www.penser.se/sensys. Prospektet kan också beställas kostnadsfritt från Erik Penser Bankaktiebolag, Box 7405, 103 91 Stockholm samt via telefon till 08-463 80 00 eller e-post till emission@penser.se.

Jönköping den 4 november 2010

Sensys Traffic AB (publ)

Styrelsen

VIKTIG INFORMATION
Detta pressmeddelande utgör inte något erbjudande avseende några värdepapper utgivna av Sensys Traffic, vare sig i USA eller någon annanstans. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Emissionen riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt-, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Sensys Traffic har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga nya aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Sensys Traffic överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering.

Sensys Traffic är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 november 2010, kl 14.00.

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Publicerad: 04-11-2010
halvårsrapport, sensys, sensys traffic, trafiksäkerhetskameror, radar, Prospekt