Sensys Traffic offentliggör emissionsvillkor

15-03-2012 - Styrelsen för Sensys Traffic AB (publ) har fastställt teckningskurs och vissa andra villkor för den nyemission med företrädesrätt för aktieägarna som föreslås beslutas på extra bolagsstämma den 19 mars 2012.
– Innehav av 9 aktier ger rätt att teckna 1 unit
– Varje unit består av 6 aktier och 2 teckningsoptioner, en av vardera serie
– Teckningskursen är 0,90 kronor per unit, motsvarande 0,15 kronor per aktie
– Genom emissionen tillförs Sensys Traffic initialt cirka 28,8 miljoner kronor
– Bolaget har erhållit teckningsförbindelser motsvarande cirka 13 procent av emissionen

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan eller Sydafrika.

Villkor för företrädesemissionen
Styrelsen för Sensys Traffic har föreslagit extra bolagsstämma den 19 mars 2012 att besluta om nyemission av så kallade units, bestående av aktier och teckningsoptioner, med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Styrelsens har nu, förutsatt att stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, fastställt vissa villkor i nyemissionen, innebärande att:
a)       bolagets aktiekapital ska ökas med högst 9 596 758 kronor,
b)       högst 191 935 152 nya aktier ska ges ut,
c)        teckningskursen ska uppgå till 0,15 kronor per aktie,
d)       högst 31 989 192 teckningsoptioner av serie 2012/2013:A och högst 31 989 192 teckningsoptioner av serie 2012/2013:B ska ges ut, och
e)       teckningskursen vid teckning av nya aktier enligt teckningsoptioner av serie 2012/2013:A ska vara 0,30 kronor per aktie och teckningskursen vid teckning av nya aktier enligt teckningsoptioner av serie 2012/2013:B ska vara 0,60 kronor per aktie.

Av ovanstående följer att innehav av 9 aktier på avstämningsdagen den 26 mars 2012 ger rätt att teckna 1 unit. Varje unit består av 6 nya aktier samt en teckningsoption av serie 2012/2013:A och en teckningsoption av serie 2012:2013:B. Teckningskursen är 0,90 kronor per unit, vilket motsvarar 0,15 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt vid teckning av units.

Vid full teckning av emissionen tillförs Bolaget cirka 28,8 miljoner kronor före emissionskostnader.

Varje teckningsoption av serie 2012/2013:A ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 0,30 kronor under perioden 1–31 mars 2013. Varje teckningsoption av serie 2012/2013:B ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 0,60 kronor under perioden 1–31 oktober 2013. Vid full teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna tillförs Bolaget ytterligare cirka 9,6 miljoner kronor i mars 2013 samt cirka 19,2 miljoner kronor i oktober 2013. Aktiekapitalet ökar därvid med sammanlagt ytterligare högst 3 198 919 kronor genom emission av sammanlagt ytterligare högst 63 978 384 aktier.

Emissionslikviden ska användas för att stärka likviditeten i syfte att skapa finansiell uthållighet inför kommande upphandlingar som Sensys Traffic avser delta i och som förväntas avslutas under 2012 och 2013. För mer information om bakgrund till och motiv för nyemissionen, se Sensys Traffics pressmeddelande från den 24 februari 2012.

Övriga villkor för emissionen framgår av de handlingar som tillhandahålls inför stämman på Sensys Traffics hemsida (www.sensys.se).

Preliminär tidplan
19 mars 2012                Extra bolagsstämma
21 mars 2012                Sista dag för handel med Sensys aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
22 mars 2012                Första dag för handel med Sensys aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
26 mars 2012                Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen
29 mars–16 april 2012   Teckningstid
29 mars–11 april 2012   Handel med teckningsrätter

Handel med betalda tecknade units (BTU) kommer att ske från och med den 29 mars 2012 fram till dess att emissionen har registrerats av Bolagsverket.

Fullständiga villkor och anvisningar för nyemissionen samt övrig information om Sensys Traffic kommer att framgå av prospektet som offentliggörs innan teckningstiden inleds.

Teckningsförbindelser
Ett antal av Bolagets aktieägare, inklusive styrelsen i sin helhet, har genom skriftliga teckningsförbindelser förbundit sig att teckna sina respektive företrädesrättsandelar av nyemissionen. Teckningsförbindelserna uppgår sammanlagt till cirka 3,7 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 13 procent av nyemissionen. Ingen ersättning utgår för dessa teckningsförbindelser.

Rådgivare
Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare till bolaget i samband med nyemissionen.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sensys Traffic är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 mars 2012, kl 10.00.

VIKTIG INFORMATION
Detta pressmeddelande utgör inte något erbjudande avseende några värdepapper i Sensys Traffic. Nyemissionen riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan eller Sydafrika, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga units, betalda tecknade units, aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Sensys Traffic har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga units, betalda tecknade units, aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Sensys Traffic överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Nyemissionen riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse); eller (iii) andra personer till vilka den lagligen kan riktas.

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Publicerad: 15-03-2012
nyemission, sensys, sensys traffic, trafiksäkerhetskameror