Sensys Traffic gör nyemission på 50 MSEK

12-10-2010 - Styrelsen för Sensys Traffic AB (publ) har beslutat att föreslå aktieägarna en nyemission på cirka 50 MSEK.

​Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Sensys kapitalbas är stark men som en följd av det avbrutna projektet i Saudiarabien är en stor del av kapitalet uppbundet i lager, Sensys behöver därför stärka likviditeten. Detta ger Sensys möjlighet att tillvarata den position som bolaget har byggt upp i pågående och förväntat kommande upphandlingar.

Förhandlingar mellan Sensys och Telvent om en avslutning av förhållandet parterna emellan pågår.

Aktieägarna erbjuds att teckna 1 ny aktie för varje 3 gamla till kursen 70 öre. Antalet aktier ökar därmed till 287 902 734 från 215 927 051. Genom emissionen ökar aktiekapitalet med högst 3 598 784 SEK till 14 395 137 SEK.

Ägare som representerar 13 procent av kapital och röster har förbundit sig att teckna sin andel av nyemissionen. Bland dessa återfinns bolagets största ägare Tibia Konsult samt styrelsen i sin helhet. Därutöver har aktieägare som representerar 5% av kapital och röster lämnat en avsiktsförklaring att teckna sin andel av nyemissionen.

Beslutet är villkorat av godkännande från en extra bolagsstämma. Styrelsen kommer därför kalla till bolagsstämma den 28 oktober kl 15.00 på Elite Stora Hotellet i Jönköping.

Preliminär tidplan
Extra bolagsstämma 28 okt
Publicering av prospekt 4 nov
Sista dag för handel inklusive teckningsrätt 9 nov
Aktien handlas exklusive teckningsrätt 10 nov
Avstämningsdag 12 nov
Handel med teckningsrätter 17 nov - 26 nov
Teckningstid 17 nov - 1 dec

Finansiell rådgivare
Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare till Sensys Traffic i samband med nyemissionen.

Jönköping den 12 oktober 2010
Sensys Traffic AB (publ)

Styrelsen

Sensys Traffic är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 oktober 2010, kl 12.45.

VIKTIG INFORMATION
Detta pressmeddelande utgör inte något erbjudande avseende några värdepapper utgivna av Sensys Traffic, vare sig i USA eller någon annanstans. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Emissionen riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt-, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Sensys Traffic har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga nya aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Sensys Traffic överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering.

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. www.sensys.se

Publicerad: 12-10-2010
sensys, sensys traffic, trafiksäkerhetskameror