Sensys Traffic AB och Telvent når förlikning

22-03-2012 - SENSYS Traffic AB (publ) och spanska Telvent har nått förlikning i tvisten rörande kontraktet för leveranser till Saudiarabien.

Nettoeffekten av förlikningsavtalet för Sensys är en negativ resultateffekt på 9,8 Mkr under första kvartalet och en positiv likviditetseffekt på 6,9 Mkr under andra kvartalet. Sensys fordran på Telvent uppgick i bokslutet till 16,7 Mkr. Som en följd av förlikningen skrivs fordran av.

Förlikningen innebär att skiljenämndsförfarandet mellan Sensys och Telvent läggs ned. Inga åtaganden eller krav mellan Sensys och Telvent återstår efter förlikningen.

”Det är positivt att vi nu kan undanröja den stora osäkerhet och eventuella risk som funnits i och med det öppna skiljenämndsförfarandet. Därmed kan vi också koncentrera oss helt på affärsmöjligheterna i marknaden”, säger Johan Frilund, VD Sensys Traffic AB.

Informationen är sådan som Sensys Traffic är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 mars, 2012, kl 09.00.

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Publicerad: 22-03-2012
sensys, sensys traffic, trafiksäkerhetskameror, telvent