Sensys Traffic AB (publ) Delårsrapport för januari–juni 2014

19-08-2014 - April–juni 2014
• Nettoomsättningen uppgick till 44,2 Mkr under kvartalet, att jämföras med 19,5 Mkr för samma period förra året
• ŸOrderingången uppgick till 15,0 Mkr (4,0)
• ŸRörelseresultatet uppgick till 6,7 Mkr (-0,8) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 15,1 procent (Neg)
• ŸKvartalets resultat efter skatt uppgick till 5,2 Mkr (-0,8)
• ŸResultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,01 kr (0,00)
• ŸKassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1,1 Mkr (-1,4)

Januari–juni 2014
• ŸNettoomsättningen uppgick till 58,8 Mkr att jämföras med 27,0 Mkr för samma period förra året
• ŸOrderingången uppgick till 28,5 Mkr (21,1)
• ŸRörelseresultatet uppgick till 1,7 Mkr (-7,8) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 2,9 procent (Neg)
Ÿ• Periodens resultat efter skatt uppgick till 1,3 Mkr (-7,8)
• ŸResultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,00 kr (-0,01)
• ŸKassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 7,5 Mkr (-4,2) 

VD-kommentar: leveranser lägger grunden för framtiden
Nettoomsättningen under andra kvartalet ökade med 127 procent. Den starka tillväxten drevs framförallt av mätsystemleveranser till de svenska ATK-stationerna (Automatisk Säkerhetskontroll). Vi levererade ett rörelseresultat om 6,7 Mkr. Kvartalets bruttomarginal påverkades negativt av kostnader relaterade till uppbyggnaden av vår service- och underhållsorganisation i Sverige, men den nya verksamheten levererade ett positivt kassaflöde under andra kvartalet.

Det svenska projektet är ett viktigt referensprojekt i vår internationella marknadsföring. Högkvalitativa system, leveranssäkerhet, effektiva processer i installation, driftsättning och underhåll är viktiga konkurrensfaktorer i vår verksamhet. Sensys förmåga och kapacitet att leverera stora volymprojekt avspeglas i att vi lyckats följa en utmanande utrullningsplan av system till de svenska ATK stationerna. Vi har levererat i en snabbare takt än planerat och vi har redan överskridit det avtalade minimiordervärdet på 110 Mkr. Förutom installation och driftsättning av utbytessystem, under­håller vi befintliga ATK-stationer. 

Den internationella trafiksäkerhetsmarknaden utvecklas positivt. Vi fortsätter att bearbeta nya och befintliga kunder i såväl Mellanöstern och USA som i Europa och Asien.

När det gäller järnvägsmarknaden har finska Trafikverket under kvartalet lagt en ny order värd 9 Mkr på ytterligare system för strömavtagare på tåg (APMS). Vår strategi är att bygga förtroende via initiala pilottester och vi tror att den finska ordern kan påverka orderaktivitetsnivån positivt i de länder där vi är aktiva.

Vår strategi att fokusera på långsiktiga volymmarknader står fast. Vi har konkurrenskraftiga produkter, bra kund­relationer och en stabil finansiell situation, vilket gör att vi står väl rustade inför framtiden.

Johan Frilund

VD, Sensys Traffic AB

Inbjudan till press- och analytikerpresentation
Den 19 augusti kl 14.30 presenterar VD Johan Frilund rapporten och besvarar frågor i en audiocast. Presentationen går att följa på internet, via länken på Sensys webbplats; www.sensys.se. Det går även att lyssna på presentationen och ställa frågor över telefon, via följande nummer:

Sverige; 08-505 20 114
USA: +1 334 323 6203
Storbritannien; +44 (0) 207 1620 177

Lösenord: Sensys. Var vänlig och ring 10 minuter innan utsatt tid.

Denna information är sådan som Sensys Traffic AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och /eller lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 19 augusti 2014, kl 13.50.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23

Sensys Traffic är en ledande leverantör av systemlösningar för trafiksäkerhet inom det s.k. ATK-området (automatisk trafik­säkerhetskontroll). Sensys utvecklar, marknadsför och säljer system som främst används för mätning och registrering av hastighetsöverträdelser och körning mot rött ljus. Som komplement till försäljningen av system så erbjuder Sensys Traffic också service och underhåll. Sensys Traffics slutkunder utgörs främst av polis- och vägmyndigheter världen över, men även av privata operatörer. Försäljning sker direkt eller via partners, agenter och distributörer. Sensys Traffic med huvudkontor i Jönköping är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och har 41 anställda med en omsättning 2013 om 62,5 MSEK.

För mer information se www.sensys.se

Publicerad: 19-08-2014
halvårsrapport, sensys, sensys traffic, trafiksäkerhetskameror