Sensys Traffic AB (publ) Bokslutskommuniké för 2014

29-01-2015 - OKTOBER–DECEMBER 2014

· Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 58,7 Mkr att jämföras med 32,2 Mkr för samma period förra året
· Orderingången uppgick till 114,5 Mkr (29,6)
· Rörelseresultatet uppgick till 20,5 Mkr (3,7) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 34,8 procent (11,6)
· Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 16,3 Mkr (3,9)
· Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,03 kr (0,01)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 17,4 Mkr (15,0)

JANUARI–DECEMBER 2014

· Nettoomsättningen uppgick till 160,6 Mkr att jämföras med 62,5 Mkr för samma period förra året
· Orderingången uppgick till 166,2 Mkr (169,7)
· Rörelseresultatet uppgick till 34,6 Mkr (-10,7) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 21,5 procent (Neg)
· Periodens resultat efter skatt uppgick till 27,3 Mkr (-10,5)
· Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,05 kr (-0,02)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 33,5 Mkr (19,7)

VD-KOMMENTAR: MYCKET STARK AVSLUTNING PÅ ÅRET

Det fjärde kvartalet blev både omsättningsmässigt och resultatmässigt ett starkt kvartal. Omsättningsmässigt blev det Sensys Traffics bästa kvartal sedan 2008. Därmed står bolaget starkare och bättre positionerat än någonsin. Kvartalet uppvisar en hög nettoomsättning, ett starkt rörelseresultat, ett starkt kassaflöde och en bra orderingång. Omsättningen som uppgick till 58,7 Mkr fortsatte att öka under fjärde kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år och ökade även jämfört med den starka omsättningen i tredje kvartalet 2014. Tillväxten drevs av fortsatta leveranser till det svenska Trafikverket samt av nya ordrar till kunder i Mellanöstern. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 20,5 Mkr att jämföra med 3,7 Mkr motsvarande period förra året, vilket motsvarade en rörelsemarginal på 34,8 procent. Bruttomarginalen stärktes till 59,5 procent, vilket är en betydlig förbättring jämfört med 46,3 procent samma period 2013. Bruttomarginalen förbättrades också sekventiellt jämfört med tredje kvartalet 2014, då den uppgick till 48,5 procent.

Leveranser till det svenska Trafikverket fortsatte under det fjärde kvartalet med utbyten och nyetableringar i det svenska vägnätet. Under kvartalet fick Sensys en order värd 93 Mkr för fortsatta utbyten och nyetableringar under 2015. Efter kvartalets utgång erhölls en order på kompletterande installationsmaterial till nyetableringarna värd 2 Mkr. Sensys har i denna affär visat upp ett starkt projektgenomförande och är totalleverantör till Trafikverket av mätsystem, mätskåp och service till det svenska ATK-systemet. Sedan de två kontrakten med det svenska Trafikverket tecknades i juli 2013, har Sensys levererat skåp, system och service till ett värde av 136 Mkr.

I slutet på fjärde kvartalet erhölls order om 17,0 Mkr från Sensys näst största marknad, Mellanöstern, där företaget nu har kunder i 8 av de totalt 14 länderna i regionen.

Efter kvartalets utgång har ytterligare en order från Mellanöstern erhållits, till ett värde av 5 Mkr. Marknaden i Mellanöstern har en total folkmängd om ca 350 miljoner invånare. Länderna har höga dödstal i trafiken, och för att förbättra trafiksäkerheten görs nu stora satsningar på att utveckla infrastruktur och säkerhet framförallt i de snabbt växande storstäderna. Denna satsning innebär att marknaden för trafiksäkerhetssystem visar på god tillväxt, vilket gör den strategiskt viktig för Sensys. Mot denna bakgrund har Sensys beslutat att under 2015 etablera lokal närvaro i Mellanöstern för att bättre kunna möta efterfrågan från både existerande och nya kunder. Det främsta målet med lokal närvaro är att dra fördel av den goda marknadstillväxten som regionen har att erbjuda. Via de lokala bolagen kan vi effektivare bearbeta såväl befintliga som nya kunder och därmed öka möjligheterna till både mer-, och nyförsäljning. 

Vår målsättning är att fortsätta växa snabbare än marknaden. Kombinationen av konkurrenskraftiga produkter, en etablerad leverans- och serviceorganisation, bra kundrelationer, starka referensprojekt och inte minst en stabil finansiell position gör att Sensys har goda möjligheter att fortsätta växa organiskt. De regionala marknaderna är fragmenterade, med höga etableringshinder varför vi även kontinuerligt utvärderar möjligheterna till att växa genom förvärv.

Johan Frilund, VD, Sensys Traffic AB

Inbjudan till press- och analytikerpresentation

Den 29 januari kl 9.30 presenterar VD Johan Frilund rapporten och besvarar frågor i en audiocast. Presentationen går att följa på internet, via länk på Sensys webbplats; www.sensys.se. Det går även att lyssna på presentationen och ställa frågor över telefon, via följande nummer:
Sverige: 08-505 20 110
USA: +1 334 323 6201
Storbritannien: +44 (0) 207 1620 077

Lösenord: Sensys. Var vänlig och ring 10 minuter innan utsatt tid.

Denna information är sådan som Sensys Traffic AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 januari 2015, kl 08.30.

För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

Sensys Traffic är en ledande leverantör av systemlösningar för trafiksäkerhet inom det s.k. ATK-området (automatisk trafik­säkerhetskontroll). Sensys utvecklar, marknadsför och säljer system som främst används för mätning och registrering av hastighetsöverträdelser och körning mot rött ljus. Som komplement till försäljningen av system så erbjuder Sensys Traffic också service och underhåll. Sensys Traffics slutkunder utgörs främst av polis- och vägmyndigheter världen över, men även av privata operatörer. Försäljning sker direkt eller via partners, agenter och distributörer. Sensys Traffic med huvudkontor i Jönköping är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och har 41 anställda med en omsättning 2014 om 160,5 Mkr.

För mer information se www.sensys.se

Publicerad: 29-01-2015
delårsrapport, bokslutskommuniké, sensys, sensys traffic