Sensys Traffic AB (publ) Delårsrapport för januari–september 2014

29-10-2014 - JULI–SEPTEMBER 2014
- Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 43,0 Mkr att jämföras med 3,3 Mkr för samma period förra året
- Orderingången uppgick till 21,8 Mkr (119,0)
- Rörelseresultatet uppgick till 12,5 Mkr (-6,6) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 28,9 procent (Neg)
- Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 9,7 Mkr (-6,7)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,02 kr (-0,01)
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 8,6 Mkr (5,7)

JANUARI–SEPTEMBER 2014
- Nettoomsättningen uppgick till 101,8 Mkr att jämföras med 30,3 Mkr för samma period förra året
- Orderingången uppgick till 50,3 Mkr (140,1)
- Rörelseresultatet uppgick till 14,1 Mkr (-14,4) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 13,9 procent (Neg)
- Periodens resultat efter skatt uppgick till 11,0 Mkr (-14,5)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,02 kr (-0,03)
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 16,1 Mkr (1,5)

VD-KOMMENTAR: LEVERANSER LÄGGER GRUNDEN FÖR FRAMTIDEN
Nettoomsättningen fortsatte att öka under tredje kvartalet jämfört med tredje kvartalet 2013 och uppgick till 43,0 Mkr och låg i nivå med den starka nettoomsättningen andra kvartalet 2014. Tillväxten drevs även under tredje kvartalet av leveranserna till det svenska Trafikverket. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 12,5 Mkr att jämföra med -6,6 Mkr samma period förra året, vilket motsvarade en rörelsemarginal på 28,9 procent. Produktion liksom service är nu uppe i takt efter uppbyggnaden i andra kvartalet vilket innebär att bruttomarginalen uppgick till 48,5 procent, vilket är en betydlig förbättring jämfört med 20,9 procent samma period 2013. Bruttomarginalen förbättrades också sekventiellt jämfört med andra kvartalet 2014, då den uppgick till 40,7 procent.

Affären med det svenska Trafikverket, som i dagsläget uppgår till 128 Mkr har gått in i en ny fas, där utbyten och nyetableringar sker kontinuerligt i det svenska vägnätet. Affären visar på Sensys kapacitet att leverera stora volymer vilket är en viktig konkurrensfaktor när det gäller etablering på marknader utanför Sverige. Internationalisering är en viktig del av vår tillväxtstrategi. Sensys kommer att öka sin närvaro på de viktigaste marknaderna i Mellanöstern och Bortre Asien, genom etablering av lokala bolag för försäljning och service i syfte att finnas nära kunden med vårt erbjudande. Via de lokala bolagen kan vi effektivare bearbeta såväl befintliga som nya kunder och därmed öka möjligheterna till både mer- och nyförsäljning.

Vi fortsätter bearbeta potentiella kunder på järnvägsmarknaden med våra system för övervakning av strömtagare på tåg (APMS), och vi ser ett ökat intresse hos de stora europeiska järnvägsaktörerna för Sensys lösningar. Under kvartalet har vi fortsatt vårt samarbete kring APMS med det finska Trafikverket.

Vår målsättning är att fortsätta växa snabbare än marknaden. Kombinationen av konkurrenskraftiga produkter, en etablerad leverans- och serviceorganisation, bra kundrelationer, starka referensprojekt och inte minst en stabil finansiell position gör att Sensys har goda möjligheter att fortsätta växa organiskt. De regionala marknaderna är fragmenterade, med höga etableringshinder varför vi även kontinuerligt utvärderar möjligheterna till att växa genom förvärv. 

Johan Frilund, VD, Sensys Traffic AB

Inbjudan till press- och analytikerpresentation
Den 29 oktober kl 9.30 presenterar VD Johan Frilund rapporten och besvarar frågor i en audiocast. Presentationen går att följa på internet, via länk på Sensys webbplats; www.sensys.se. Det går även att lyssna på presentationen och ställa frågor över telefon, via följande nummer:
Sverige: 08-505 20 114
USA: +1 334 323 6203
Storbritannien: +44 (0) 207 1620 177

Lösenord: Sensys.
Var vänlig och ring 10 minuter innan utsatt tid.

Denna information är sådan som Sensys Traffic AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. 

Informationen lämnades för offentliggörande den 29 oktober 2014, kl 08.30.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23

Sensys Traffic är en ledande leverantör av systemlösningar för trafiksäkerhet inom det s.k. ATK-området (automatisk trafik­säkerhetskontroll). Sensys utvecklar, marknadsför och säljer system som främst används för mätning och registrering av hastighetsöverträdelser och körning mot rött ljus. Som komplement till försäljningen av system så erbjuder Sensys Traffic också service och underhåll. Sensys Traffics slutkunder utgörs främst av polis- och vägmyndigheter världen över, men även av privata operatörer. Försäljning sker direkt eller via partners, agenter och distributörer. Sensys Traffic med huvudkontor i Jönköping är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och har 41 anställda med en omsättning 2013 om 62,5 MSEK.

För mer information se www.sensys.se

Publicerad: 29-10-2014
delårsrapport, sensys, sensys traffic