Sensys teckningsoption TO4 tillför bolaget 18,3 mkr

12-11-2013 - SENSYS Traffic AB har tillförts 18,3 mkr fördelat på 30,5 miljoner aktier genom teckningsoption TO4.

Sensys Traffic AB gav i samband med nyemissionen under 2012 ut två teckningsoptioner, TO3 och TO4, varav den sista TO4 förföll till betalning 31 oktober 2013. Teckningsoption TO4, som hade en teckningskurs om 60 öre, tecknades till 95% och tillförde bolaget 18,3 mkr före emissionskostnader fördelat på 30,5 miljoner aktier.

Informationen är sådan som Sensys Traffic AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 november 2013, kl. 10:00.

För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

www.sensys.se

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Publicerad: 12-11-2013
sensys, sensys traffic, trafiksäkerhetskameror, hastighetssystem