Sensys Gatso Group överlåter sin operativa verksamhet till det helägda dotterbolaget Sensys International

05-12-2016 - I syfte att uppnå en tydligare legal och skattemässig struktur inom koncernen har Sensys Gatso Group AB beslutat att överlåta sin operativa verksamhet till det helägda dotterbolaget Sensys International AB. 

Verksamhetsöverlåtelsen innefattar avtal samt materiella och immateriella rättigheter hänförliga till verksamheten. Torbjörn Sandberg kommer att kvarstå som verkställande direktör och anställd i Sensys Gatso Group AB. Helena Claesson är utsedd till verkställande direktör i Sensys International AB. Efter verksamhetsöverlåtelsen kommer Sensys Gatso Group AB att vara ett holdingbolag för övriga koncernen. Förändringen påverkar inte koncernens verksamhet, finansiella rapportering eller övrig informationsgivning till marknaden. Verksamhetsöverlåtelsen kommer, efter genomförande av fackliga förhandlingar, att genomföras per den 1 januari 2017. 

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 december 2016 kl 11.00.

För mer information:
Torbjörn Sandberg, VD
Mobil: 076-843 43 76

E-post: t.sandberg@sensysgatso.com

Sensys Gatso är en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar för nationer, städer och åkeriägare. Sensys Gatso har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA samt en filial i Förenade Arabemiraten.  Sensys Gatso-koncernens aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 202 anställda och är resultatet av en sammanslagning av Sensys Traffic AB och Gatso Beheer B.V. efter förvärvet av Gatso Beheer.

För mer information, besök www.sensysgatso.com

Publicerad: 05-12-2016
sensys, sensys traffic, Gatso, Gatso Beheer, sensys gatso group