Sensys Gatso Group AB Halvårsrapport Januari–juni 2018

30-08-2018 - April–juni 2018          
- Nettoomsättning 88,6 Mkr (68,2)
- Orderingång 182,9 Mkr (64,6)
- Rörelseresultat -0,6 Mkr (-14,6)
- EBITDA 8,6 Mkr (-4,7)
- Resultat efter skatt -1,3 Mkr (-15,9)
- Totalresultat 7,9 Mkr (-20,3)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning, 0,00 kronor (-0,02)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,9 Mkr (-13,2)   

Januari–juni 2018
- Nettoomsättning 160,2 Mkr (138,9)
- Orderingång 235,7 Mkr (133,2)
- Rörelseresultat -15,5 Mkr (-31,9)
- EBITDA 2,6 Mkr (-12,3)
- Resultat efter skatt -14,4 Mkr (-32,3)
- Totalresultat 6,2 Mkr (-36,7)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,01 kronor (-0,05)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,4 Mkr (-21,8)

VD-kommentar 

Försäljningen har ökat

Efter en förväntat försiktig start på året till följd av låg orderingång under andra och tredje kvartalet 2017, ser vi nu att vår omsättning ökar. Försäljningen under andra kvartalet steg med 30 procent och hittills i år har försäljningen ökat med 15 procent jämfört med motsvarande period förra året. Både Systemförsäljning och Operatörstjänster redovisar en försäljningstillväxt under kvartalet. Det är även positivt att tillväxten kommer från olika regioner såsom USA, Mellanöstern och Östeuropa. Särskilt värt att notera är att vår verksamhet i USA återhämtat sig under kvartalet, med ökad försäljningspotential och intensifierat fokus på att driva in obetalda kundfordringar. Sedan Iowas Högsta Domstol i maj beslutade att tillåta automatisk hastighetsövervakning på Iowas motorvägar igen, har våra kameror återaktiverats, och effekten kommer att synas i våra försäljningssiffror under andra halvåret 2018.

Bra bas för framtida försäljning

Den totala orderingången för kvartalet uppgick till 183 miljoner kronor. Detta är nästintill en trefaldig ökning jämfört med samma kvartal föregående år, och värdemässigt den största orderingången på två och ett halvt år. Det är glädjande att notera att denna starka orderingång kommer från kunder i olika regioner, såsom Europa, USA och Australien. Härutöver har vi vunnit en upphandling i Belgien med ett potentiellt totalt ordervärde på 27 miljoner kronor, varav en inköpsorder på cirka 5 miljoner kronor har mottagits. Under första halvåret 2018 har vi nu uppnått en total orderingång på 236 miljoner kronor. Tillsammans med 144 miljoner kronor från tidigare vunna upphandlingar, fram till och med fjärde kvartalet 2017, har vi uppnått en bra bas för vår framtida försäljning.

Stabiliserad kostnadsbas

Vi arbetar på konkurrensutsatta, och ofta upphandlingsstyrda, marknader, med en delvis volatil affärsmodell. Vår kostnadsbas har nu stabiliserats på runt 40 miljoner kronor. För att behålla vår lönsamhet är det viktigt att ha god kontroll på kostnadsbasen när vi fortsätter att öka våra säljinsatser. Vi undersöker fortsatt möjligheterna att göra vår kostnadsbas mer flexibel för att uppnå en mer förutsägbar affärsmodell.

Likvida medel

Våra tillgängliga likvida medel vid slutet av kvartalet uppgick till 117 miljoner kronor, bestående av 64 miljoner i banktillgodohavanden och 53 miljoner i outnyttjade krediter. Det andra kvartalet gav ett negativt kassaflöde från den löpande verksamheten på 5 miljoner kronor på grund av att vi erhållit förskott på försäljningen under tidigare kvartal.

Framtiden

Den starka orderingången som inleddes under fjärde kvartalet 2017 har fortsatt under första halvåret 2018. Efter kvartalets utgång har vi haft en orderingång på cirka 66 miljoner kronor, i huvudsak från Australien, och vi har även erhållit ett tilldelningsbeslut värt upp till 70 miljoner kronor. Den balanserade fördelningen mellan olika regioner när det gäller försäljning och orderingång är en god indikation på en generellt förbättrad internationell marknadssituation, vilket också gör oss mindre beroende av enskilda marknader. Med ökad försäljning och noggrann kostnadskontroll räknar vi med en successiv förbättring av vår lönsamhet.

Ivo Mönnink,
VD, Sensys Gatso Group

Detta är information som Sensys Gatso Group AB (publ) måste offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för publicering, genom den kontaktperson som angivits ovan, kl. 08.30 den 30 augusti 2018. 

Inbjudan till presentation för press och analytiker

Den 30 augusti kl. 9:30 presenterar VD Ivo Mönnink och finansdirektör Simon Mulder delårsrapporten för andra kvartalet 2018 och besvarar frågor i en audiocast. Presentationen går att följa online via länk på Sensys Gatsos hemsida: www.sensysgatso.com eller https://digital.vevent.com/rt/fronto2~sensys-q2-2018 

För att följa sändningen måste du registrera dig. Registreringen görs med en e-post-adress på registreringssidan som visas när du klickar på den angivna länken ovan.

Det går även att lyssna på presentationen och ställa frågor över telefon; registrera på något av följande två sätt: 

Förhandsregistrering via webblänk
För att delta i telefonkonferensen, förhandsregistrera dig helst i god tid i förväg via följande länk:
http://emea.directeventreg.com/registration/7186187
Öppna länken och följ anvisningarna. Efter genomförd registrering sänds en bekräftelse till den e-mailadress som angivits vid registreringen. Detta meddelande innehåller telefonnummer och en kod (lösenord för live-event). Ring upp det angivna numret.
För att delta i konferensen, slå in koden följt av “#” när du ombes göra så.
 

Direkt via telefon:
Istället för att registrera sig online och delta i mötet via telefonkonferens, kan även följande telefonnum
mer ringas:
Sverige: 08-566 194 25 
USA: +
1 9 175 039 901
Storbritannien: +44 (0) 844 571 89 31 

Du kommer att bli ombedd att slå in en eventkod; ignorera detta och vänta istället (1–2 minuter) tills du hör en operatörsröst. Ange nu ditt: Konferens-ID: 7186187 eller ”Sensys” för att registrera. 

Vänligen ring 10 minuter före utsatt tid. 


För mer information kontakta:
Ivo Mönnink, CEO & President
Sensys Gatso Group AB
E-post: investors@sensysgatso.com

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 167 anställda.

För mer information, besök www.sensysgatso.com

Publicerad: 30-08-2018
halvårsrapport, sensys gatso group