Sensys Gatso Group AB Halvårsrapport Januari–juni 2017

31-08-2017 - April–juni 2017

- Nettoomsättning 68,2 Mkr (100,0)
- Orderingång 64,6 Mkr (61,4)
- Rörelseresultat -14,6 Mkr (-2,9)
- EBITDA -4,7 Mkr (6,5)
- Resultat efter skatt -15,9 Mkr (-0,9)
- Periodens totalresultat -20,3 Mkr (1,8)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,02 kr (0,00)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -13,2 Mkr (12,0)

Januari–juni 2017

- Nettoomsättning 138,9 Mkr (264,2)
- Orderingång 133,2 Mkr (88,5)
- Rörelseresultat -31,9 Mkr (-17,3)
- EBITDA -12,3 Mkr (9,8)
- Resultat efter skatt -32,3 Mkr (-20,9)
- Övrigt totalresultat -36,7 Mkr (-17,2)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,05 kr (-0,03)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -21,8 Mkr (14,6)

KOMMENTAR FRÅN STYRELSENS ORDFÖRANDE

I anslutning till dagens kvartalsrapport föreslår styrelsen en företrädesemission i syfte att stärka bolagets finansiella ställning och främja tillväxt med utgångspunkt i Sensys Gatsos konkurrenskraftiga plattform och unika position på marknaden. Tidigare denna vecka har vi även offentliggjort rekryteringen av nästa verkställande direktör, Ivo Mönnink, som kommer att leda bolaget in i nästa utvecklingsfas. Jag uppmuntrar alla våra aktieägare att noggrant läsa de separata pressmeddelandena kring dessa två initiativ.

Jag skulle även vilja ta tillfället i akt och tacka Torbjörn Sandberg för hans utmärkta arbete som VD för Sensys Gatso. Under hans ledarskap har Sensys Gatso framgångsrikt genomfört integrationen av Sensys Traffic och Gatso Beheer, samt slutfört utvecklingen av kärnan i vår plattform från vilken vi ska bygga vår framtida tillväxt.

KOMMENTAR FRÅN VD

Omsättningen i andra kvartalet för de två affärssegmenten uppgick till 68,2 Mkr (100,0), varav Systemförsäljning svarade för 51,9 Mkr (85,9) och Operatörstjänster för 19,1 Mkr (15,3). Bruttomarginalen uppgick till 46,8 procent (36,5), vilket är en väsentlig ökning som ett resultat av försäljningsmixen mellan Systemförsäljning och Operatörstjänster.  EBITDA för det andra kvartalet 2017 var -4,7 Mkr (6,5) och rörelseresultatet blev -14,6 Mkr (-2,9).

Orderingången uppgick under andra kvartalet till 64,6 Mkr jämfört med 61,4 Mkr motsvarande period föregående år. Om vi ser på det första halvåret 2017 uppgick orderingången till 133,2 Mkr (88,5), vilket är en avsevärd förbättring jämfört med det första halvåret 2016.

Betalningsförmågan hos kunderna i Mellanöstern har minskat, vilket har påverkat våra intäkter negativt. Det är emellertid viktigt att påpeka att vi inte har förlorat några väsentliga affärer och att våra konkurrenter står inför samma utmaningar. Trots  utmaningarna, är vi  fortsatt optimistiska kring vår framtid.

Tillgängliga likvida medel vid slutet av andra kvartalet 2017 har sjunkit till 64,5 Mkr, jämfört med 78,3 Mkr i det första kvartalet 2017. Minskningen beror på negativt operativt kassaflöde samt minskning i tillgänglig kreditfacilitet.  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -13,2 Mkr (12,0) under andra kvartalet 2017. Det negativa kassaflödet är orsakat av negativt rörelseresultat och ökade lagernivåer under det andra kvartalet. Kreditfaciliteten har sjunkit med 10 miljoner kronor under kvartalet.

Efter förvärvet av Gatso, har Sensys Gatso Group presterat starka kassaflöden från den operativa verksamheten fram till och med 2016. Kassaflöden har primärt använts för att finansiera utgifter för förändringsprogram samt för att amortera lån relaterade till förvärvet samt lån från aktieägare med kort löptid. Sensys Gatso Group har återbetalat hela lånet som togs i samband med förvärvet efter kvartalsrapporten i juli 2017.

I det korta perspektivet är det svårt att bedöma när den osäkra marknadssituationen kommer att förbättras. Vi kommer emellertid att fortsätta fokusera på vår strategi och är rustade att ta oss an alla affärsmöjligheter när de uppstår. Mot bakgrund av de globala trenderna som gynnar hållbara lösningar och trafiksäkerhet har behovet av våra system och tjänster stor potential att öka över tid.

Torbjörn Sandberg 
VD, Sensys Gatso Group 

Inbjudan till presentation för press och analytiker

Den 31 augusti kl 09:30 presenterar ordförande Claes Ödman, VD Torbjörn Sandberg, och finansdirektör Niki Gatsonides rapporten och besvarar frågor i en audiocast. Presentationen går att följa online via länk på Sensys hemsida: www.sensysgatso.com alt http://media.fronto.com/cloud/sensys/170831 

Det går även att lyssna på presentationen och ställa frågor över telefon; registrera på något av följande två sätt: 

Förhandsregistrering via webblänk
För att delta i telefonkonferensen, förhandsregistrera dig helst i god tid i förväg via följande länk:
http://emea.directeventreg.com/registration/71009390
Öppna länken och följ anvisningarna. Efter genomförd registrering sänds en bekräftelse till den e-mailadress som angivits vid registreringen. Detta meddelande innehåller telefonnummer och en kod (lösenord för live-event). Ring upp det angivna numret.
För att delta i konferensen, slå in koden följt av “#” när du ombes göra så.
 

Direkt via telefon:
Istället för att registrera sig online och delta i mötet via telefonkonferens, kan även följande telefonnummer ringas:
Sverige: 08-566 194 25
USA: +1 8 669 049 624
Storbritannien: +44 (0) 844 571 89 31
 

Du kommer att bli ombedd att slå in en eventkod; ignorera detta och vänta istället (1-2 minuter) tills du hör en operatörsröst. Ange nu ditt: Konferens-ID: 71009390 eller “Sensys” för att registrera. 

Vänligen ring 10 minuter före utsatt tid. 

Detta är information som Sensys Gatso Group AB (publ) måste offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk och Lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för publicering, genom den kontaktperson som angivits ovan, kl. 08:30 den 31 augusti 2017.
 

För mer information:
Torbjörn Sandberg, VD
Mobil: 076-843 43 76
E-post: t.sandberg@sensysgatso.com

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 169 anställda.

För mer information, besök www.sensysgatso.com

Publicerad: 31-08-2017
sensys, sensys traffic, Gatso, Gatso Beheer, sensys gatso group