Sensys förbereder skiljenämndsförfarande mot Telvent rörande projektet i Saudiarabien

02-03-2011 - SENSYS Traffic AB (publ) förbereder ett skiljenämndsförfarande mot Telvent då överenskommelse om kontraktsavslut i Saudiarabien ej kunnat nås.

Sensys Traffic och spanska Telvent Trafico y Transporte SA har under en längre tid förhandlat om ett avslut av kontraktet i Saudiarabien. Någon överenskommelse har inte kunnat nås varför Sensys Traffic förbereder ett skiljenämndsförfarande mot Telvent. I och med detta har Telvent dragit den bankgaranti för fullgörande som Sensys ställt ut i samband med kontraktsskrivningen. Detta medför en negativ likviditetseffekt för Sensys på 1,9 miljoner euro. Slutlig eventuell effekt på likviditet och resultat av kontraktsavslutet avgörs av hur skiljenämndsförfarandet utfaller.

”Vi har inte kunnat nå en uppgörelse som är rimlig för Sensys varför vi inte ser någon annan möjlighet än att gå till skiljenämnd med ärendet”, säger Johan Frilund, VD för Sensys Traffic AB.

Kontraktet mellan Sensys och Telvent tecknades 2008 och omfattade hastighets- och rödljusövervakningssystem som skulle levereras som en del av en större upphandling till en operatör i Saudiarabien. Ordervärdet uppskattades ursprungligen till 160-220 miljoner kronor.

Informationen är sådan som Sensys Traffic är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 mars 2011, kl 11.15.

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Publicerad: 02-03-2011
sensys, sensys traffic, radar, hastighetssystem