Nyemissionen i Sensys Traffic har registrerats

07-05-2012 - Sensys Traffic AB (publ) har genomfört en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner med teckningstid 29 mars–16 april 2012 efter beslut på extra bolagsstämma den 19 mars 2012. Nyemissionen, som har fulltecknats och tillfört Bolaget 28,8 miljoner kronor före emissionskostnader, har nu registrerats av Bolagsverket. Sista dag för handel med betalda tecknade units (BTU) är den 9 maj 2012.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan eller Sydafrika.

I samband med att nyemissionen har registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade units (BTU) att avregistreras och ersättas av aktier och teckningsoptioner.

Sista dag för handel med BTU på NASDAQ OMX Stockholm är den 9 maj 2012.

Sensys Traffic avser att ansöka om upptagande till handel med teckningsoptionerna i första hand på NASDAQ OMX Stockholm och i andra hand på annan marknadsplats.

Rådgivare
Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare till bolaget i samband med nyemissionen.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sensys Traffic är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj 2012, kl 11.40.

VIKTIG INFORMATION
Detta pressmeddelande utgör inte något erbjudande avseende några värdepapper i Sensys Traffic. Nyemissionen riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan eller Sydafrika, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga units, betalda tecknade units, aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Sensys Traffic har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga units, betalda tecknade units, aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Sensys Traffic överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Nyemissionen riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse); eller (iii) andra personer till vilka den lagligen kan riktas.

För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

www.sensys.se

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Publicerad: 07-05-2012
nyemission, sensys, sensys traffic, trafiksäkerhetskameror, radar