Nominering till Sensys Traffics styrelse 2014

17-03-2014 - Valberedningen i SENSYS Traffic AB har avslutat sitt arbete inför årsstämman 2014 och föreslår val av följande ledamöter. 

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Gunnar Jardelöw, Ingemar Skogö, Torbjörn Sandberg och Claes Ödman samt nyval av Helena Nordman-Knutsson och Karin Ahl. Peter Svensson, Anders Norling och Jeanette Jakobsson har avböjt att kandidera till omval. Förslaget innebär att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter minskar med en person till fem ledamöter. Valberedningen föreslår att Gunnar Jardelöw väljs till ordförande.

Samtliga nominerade kandidater är enligt valberedningens bedömning att anses som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beredningen har i sina förslag eftersträvat en ändamålsenlig sammansättning av styrelsen med hänsyn till Sensys Traffics verksamhet, utvecklingsskede och marknad. En jämn könsfördelning har eftersträ­vats.

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande utgår med 150 000 kronor och med 100 000 kronor till varje övrig ledamot. Totalt arvode således 650 000 kronor.

Sensys Traffic håller årsstämma den 24 april 2014 klockan 15:00 på Elite Stora Hotellet, Jönköping. Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Peter Svensson som ordförande på årsstämman 2014.

Valberedningen har inför årsstämman 2014 bestått av följande ledamöter:

  • Jan Johansson, Jan Johanssons Förvaltnings AB, ordförande i valberedningen
  • Lars Gunnar Berntson
  • Andre Vatsgar, Danske Capital
  • Anders Bergstrand.

Valberedningens fullständiga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och finnas tillgänglig på Sensys hemsida.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sensys Traffic är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 mars 2014, kl 10.00.

För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

www.sensys.se

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Publicerad: 17-03-2014
valberedning, styrelse, sensys, sensys traffic