Kallelse till extra bolagsstämma

24-02-2012 - Aktieägarna i Sensys Traffic AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 19 mars 2012 kl 10.00 på bolagets kontor, Slottsgatan 14 i Jönköping.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 13 mars 2012, dels senast tisdagen den 13 mars 2012 kl 12.00 till bolaget har anmält sin avsikt att delta i stämman.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd tisdagen den 13 mars 2012. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande
Anmälan om deltagande i stämman görs skriftligen under adress Sensys Traffic AB (publ), Box 2174, 550 02 Jönköping, per telefon 036 – 34 29 80, per telefax 036 – 12 56 99 eller via e-post till info@sensys.se. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets webbplats www.sensys.se.

Förslag till dagordning
1.           Öppnande

2.           Val av ordförande vid stämman

3.           Upprättande och godkännande av röstlängd

4.           Godkännande av dagordning

5.           Val av en eller två justeringsmän

6.           Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.           Styrelsens förslag till beslut om nyemission

8.           Avslutning

Nyemission (punkt 7)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av så kallade units. Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare. En unit ska bestå av en eller flera aktier och en eller flera teckningsoptioner av två olika serier. Teckningsoptionerna ska ge rätt att teckna nya aktier i bolaget under mars respektive oktober 2013.

Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen ska vara den 26 mars 2012. Teckning av units ska ske under tiden 29 mars – 16 april 2012.

Units som inte tecknas med företrädesrätt ska tilldelas dem som tecknat units med stöd av teckningsrätter och anmält intresse för teckning även utan företrädesrätt, varvid – vid överteckning – fördelning ska ske i förhållande till det antal teckningsrätter som sådana personer utnyttjat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Därefter ska tilldelning ske till övriga personer som tecknat units utan företrädesrätt, varvid – vid överteckning – fördelning ska ske i förhållande till det antal units som sålunda tecknats och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Eventuella återstående units ska tilldelas de personer som enligt avtal med bolaget i förväg åtagit sig att teckna units i emissionen, i förhållande till gjorda åtaganden.

Styrelsen ska bemyndigas att senast den 15 mars 2012 fastställa (i) det belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, (ii) det antal aktier som ska ges ut, (iii) det belopp som ska betalas för varje ny aktie, (iv) det antal teckningsoptioner av respektive serie som ska ges ut och (v) teckningskursen vid teckning av nya aktier enligt teckningsoptionerna av respektive serie.

Av ovanstående följer att (i) antalet aktier och teckningsoptioner i varje unit, (ii) det antal units som varje befintlig aktie ska ge företrädesrätt att teckna och (iii) teckningskursen för varje unit, fastställs först genom styrelsens beslut med stöd av bemyndigandet.

För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv för nyemissionen, se Sensys Traffics pressmeddelande den 24 februari 2012.

Dokumentation etc
Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida, www.sensys.se, senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Det finns totalt 287 902 734 aktier och röster i Sensys Traffic AB.

Jönköping i februari 2012

Styrelsen för Sensys Traffic AB (publ)

Informationen är sådan som Sensys Traffic är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 februari 2012, kl 08.55.

Publicerad: 24-02-2012
nyemission, sensys, sensys traffic, kallelse extrastämma