Kallelse till årsstämma i Sensys Traffic AB

23-03-2015 - Aktieägarna i Sensys Traffic AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 22 april 2015 kl 15.00 på Elite Stora Hotellet, Jönköping.

Av kallelsen till årsstämman framgår att styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas.

Kallelsen återfinns på bolagets hemsida www.sensys.se. Att kallelse skett kommer att annonseras i Dagens Industri den 25 mars 2015 och kallelsen i sin helhet kommer att återfinnas i Post och Inrikes Tidningar den 25 mars 2015.

Kallelse till årsstämma Sensys Traffic AB

Aktieägarna i Sensys Traffic AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 april 2015 kl 15.00 i Elite Stora Hotellet, Hotellplan, Jönköping.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 16 april 2015, dels senast torsdagen den 16 april 2015 kl 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd torsdagen den 16 april 2015. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande
Anmälan om deltagande i stämman görs skriftligen under adress Sensys Traffic AB, Box 2174, 

550 02 Jönköping, per telefon 036 – 34 29 80, per telefax 036 – 12 56 99 eller via e-post till info@sensys.se. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålles på bolagets webbplats www.sensys.se.

Förslag till dagordning
1.           Öppnande
2.           Val av ordförande vid stämman
3.           Upprättande och godkännande av röstlängd
4.           Godkännande av dagordning
5.           Val av justeringsman
6.           Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.           Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8.           Verkställande direktörens anförande
9.           Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
10.         Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11.         Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12.         Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
13.         Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
14.         Val av styrelse och styrelseordförande
15.         Val av revisorer
16.         Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
17.         Beslut om utseende av valberedning
18.         Avslutning

Utdelning (punkt 10)
Styrelsen har föreslagit att ingen utdelning skall lämnas.

Styrelse m m (punkterna 2, 12 - 15)
Valberedningen, som utsetts i enlighet med den procedur som beslutades av förra årets årsstämma, och som har bestått av Tomas Klevbo (ordförande, utsedd av Danske Capital), Gunilla Nyström (utsedd av AMF Fonder), Jan Johansson (utsedd av Inger Bergstrand), Per Wall samt Gunnar Jardelöv, har lämnat följande förslag avseende punkterna 2, 12 – 15:

Ordförande vid stämman: Gunnar Jardelöv 

Styrelseledamöter: omval av Karin Ahl, Gunnar Jardelöv, Helena Nordman-Knutsson, Ingemar Skogö och Claes Ödman. Torbjörn Sandberg avgår ur styrelsen för att istället gå in som VD för bolaget.

Styrelseordförande: omval av Gunnar Jardelöv

Vice styrelseordförande: nyval av Claes Ödman

Styrelsearvode: 790 000 kr, att fördelas med 225 000 kr till styrelsens ordförande, 175 000 kr till styrelsens vice ordförande och med 130 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter. Arvode till styrelseledamot får efter överenskommelse med Sensys Traffic faktureras genom bolag, varvid det fakturerade arvodet ska justeras så att kostnadsneutralitet för Sensys Traffic åstadkoms.

Revisorer: omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Martin Odqvist som huvudansvarig revisor

Revisorsarvode: enligt godkänd räkning inom ramen för lämnad offert

Uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida www.sensys.se.

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)
Styrelsens förslag, som innehåller riktlinjer avseende lön, pension och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, återfinns i förvaltningsberättelsen i bolagets årsredovisning.

Valberedning (punkt 17)
Valberedningen har lämnat ett förslag avseende tillsättning av valberedning samt beträffande valberedningens uppgifter. Förslaget finns tillgängligt på bolagets webbplats www.sensys.se.

Dokumentation
Årsredovisning, revisionsberättelse och revisorernas yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida, www.sensys.se, senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

I Sensys Traffic AB finns totalt 541 234 314 aktier, vilka berättigar till lika många röster.

Jönköping i mars 2015

Styrelsen för Sensys Traffic AB (publ)

Informationen är sådan som Sensys Traffic AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 mars 2015, kl. 08:30.


För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

Sensys Traffic är en ledande leverantör av systemlösningar för trafiksäkerhet inom det s.k. ATK-området (automatisk trafik­säkerhetskontroll). Sensys utvecklar, marknadsför och säljer system som främst används för mätning och registrering av hastighetsöverträdelser och körning mot rött ljus. Som komplement till försäljningen av system så erbjuder Sensys Traffic också service och underhåll. Sensys Traffics slutkunder utgörs främst av polis- och vägmyndigheter världen över, men även av privata operatörer. Försäljning sker direkt eller via partners, agenter och distributörer. Sensys Traffic med huvudkontor i Jönköping är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och har 41 anställda med en omsättning 2014 om 160,6 Mkr.

För mer information se www.sensys.se

Publicerad: 23-03-2015
årsstämma, Kallelse, sensys, sensys traffic