Handel med teckningsoptioner i Sensys Traffic

01-06-2012 - Handel med teckningsoptioner av serie 2012/2013:A respektive 2012/2013:B kommer att ske på NASDAQ OMX Stockholm från och med den 4 juni 2012.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan eller Sydafrika. 

NASDAQ OMX Stockholm har godkänt bolagets ansökan om upptagande till handel avseende teckningsoptioner av serie 2012/2013:A respektive 2012/2013:B, vilka emitterades i samband med den nyemission som genomförts med teckningstid 29 mars–16 april 2012. Första dag för handel med teckningsoptionerna är den 4 juni 2012. Handel med teckningsoptioner av serie 2012/2013:A kommer att pågå till och med den 25 mars 2013 och handel med teckningsoptioner av serie 2012/2013:B kommer att pågå till och med den 28 oktober 2013.

Teckningsoptioner av serie 2012/2013:A
Villkor:                          En teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie
Teckningskurs:              0,30 SEK per aktie
Teckningstid:                 1 – 31 mars 2013
Handelstid:                    4 juni 2012 – 25 mars 2013
Kortnamn:                     SENS TO 3
ISIN-kod:                      SE00 0454 5598
Antal teckningsoptioner: 31 989 192

Teckningsoptioner av serie 2012/2013:B
Villkor:                          En teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie
Teckningskurs:              0,60 SEK per aktie
Teckningstid:                 1 – 31 oktober 2013
Handelstid:                    4 juni 2012 – 28 oktober 2013
Kortnamn:                     SENS TO 4
ISIN-kod:                      SE00 0454 5606
Antal teckningsoptioner: 31 989 192

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns tillgängliga på Sensys Traffics hemsida, www.sensys.se, samt i det prospekt som upprättades i samband med nyemissionen.

Vid full teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ökar aktiekapitalet med ytterligare sammanlagt högst 3 198 919,20 kronor genom emission av sammanlagt högst 63 978 384 aktier. Vid full teckning tillförs Sensys Traffic ytterligare sammanlagt cirka 28,8 miljoner kronor under 2013.

Rådgivare
Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare till bolaget i samband med nyemissionen.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sensys Traffic är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juni 2012, kl 11.45.

VIKTIG INFORMATION
Detta pressmeddelande utgör inte något erbjudande avseende några värdepapper i Sensys Traffic. Nyemissionen riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan eller Sydafrika, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga units, betalda tecknade units, aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Sensys Traffic har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga units, betalda tecknade units, aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Sensys Traffic överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Nyemissionen riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse); eller (iii) andra personer till vilka den lagligen kan riktas.

För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

www.sensys.se

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Publicerad: 01-06-2012
nyemission, sensys, sensys traffic, trafiksäkerhetskameror, radar, hastighetssystem