Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ)

22-08-2013 - JANUARI – JUNI 2013

· Orderingång 21,1 Mkr (29,9), varav andra kvartalet 4,0 Mkr (29,9)

· Periodens nettoomsättning 27,0 Mkr (13,6), varav andra kvartalet 19,5 Mkr (7,5)

· Rörelseresultat -7,8 Mkr (-34,7), varav andra kvartalet-0,8 Mkr (-12,6)

· Resultat efter skatt -7,8 Mkr (-28,8), varav andra kvartalet -0,8 Mkr (-12,5)

· Resultat per aktie -0,01 kr (-0,06), varav andra kvartalet 0,00 kr (-0,03)

· Kassaflöde per aktie -0,01 kr (-0,03) varav andra kvartalet 0,00 kr (0,00).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

· Sensys vann två upphandlingar för Trafikverket värda 110-550 Mkr, för vilka kontrakt tecknades under tredje kvartalet.
· Två order har erhållits om totalt 4 Mkr för system till Latinamerika.
· Orderna för Washington DC som inkom under första kvartalet har levererats.

VD-KOMMENTARER

Vi är mycket stolta över att under andra kvartalet ha vunnit det svenska Trafikverkets båda ATK-upphandlingar värda minst 110 Mkr och upp till 550 Mkr. Avtal tecknades under tredje kvartalet för både mätsystem och mätskåp till ATK. Projektet har startat med utveckling och framtagning av prototyp. Dessa avtal som också omfattar underhåll av mätsystemen, gör Sensys till en helhetspartner till Trafikverket inom automatisk trafikkontroll (ATK).

Under andra kvartalet gjordes de första volymleveranserna till Washington DC och vi ser med tillförsikt fram emot fortsatt utveckling i USA.

Vi fortsätter vårt internationaliseringsarbete både inom järnvägssystem och trafiksäkerhetssystem. Under andra kvartalet erhöll vi order från Latinamerika. Efter periodens utgång har order erhållits från tre nya kunder, varav en på en helt ny marknad i Asien. Detta ger oss möjlighet att visa våra systems prestanda på nya marknader med god framtida potential.

VERKSAMHETEN UNDER KVARTALET

Sensys Traffic utvecklar, marknadsför och säljer system för trafiksäkerhet som främst används för mätning och registrering av hastighetsöverträdelser och körning mot rött ljus. Enskilda affärer är ofta av sådan storlek att de märkbart påverkar omsättning och resultat. Sensys offentliggör som regel sådana order så snart de erhålls.

Orderingången under andra kvartalet uppgick till 4,0 Mkr (29,9) och gäller till största delen leveranser till Latinamerika. Orderingången för samma period 2012 bestod i huvudsak av en order från Oman. Efter kvartalets utgång har order inkommit om totalt 115 Mkr, varav 110 Mkr från Trafikverket och 5 Mkr från tre nya kunder i Mellanöstern och Asien.

Sensys Traffic vann under andra kvartalet 2013 Trafikverkets upphandling av mätsystem och mätskåp till det svenska ATK-systemet. Trafikverket har därmed åtagit sig att köpa trafiksäkerhetskameror för minst 110 Mkr, varför denna siffra anges som orderingång. Kontraktet gäller även mätskåp samt underhåll och service. Kontraktet kan dessutom komma att utökas varför Sensys uppskattar det totala möjliga kontraktsvärdet till 550 Mkr. Under 2013 ska Sensys leverera prototyp och serielikare varefter serieleveranser beräknas starta 2014.

Nettoomsättningen under andra kvartalet ökade till 19,5 Mkr (7,5) och utgjordes till största delen av leveranser till USA. Kvartalets bruttomarginal uppgick till 46,5 procent (neg).

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -0,8 Mkr (-12,6) och resultatet efter skatt uppgick till - 0,8 Mkr (-12,5).

HALVÅRSPERIODEN JANUARI - JUNI

Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 27,0 Mkr (13,6) och utgjordes nästan i sin helhet av leveranser till Sensys America för projektet i Washington DC. Periodens bruttomarginal var 42,2 procent (neg).

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -7,8 Mkr (-34,7). I jämförelsesiffran för 2012 ingår kostnader av engångskaraktär på 11,6 Mkr, hänförliga till Telvent projektet.

Resultatet efter skatt uppgick till -7,8 Mkr (-28,8).

Av lagret hänförligt till det annulerade Saudikontraktet, som ursprungligen uppgick till 64 Mkr, återstår per 30 juni ett bokfört värde på 6 Mkr.

Samtliga kostnader för ej orderspecifikt utvecklingsarbete belastar resultatet löpande.

FINANSIELL STÄLLNING

Det egna kapitalet uppgick vid utgången av perioden till 98,6 Mkr (97,5), vilket gav en soliditet på 85 procent (89).

SKATTER

Den totala uppskjutna skattefordran uppgick vid halvårets utgång till 39,1 Mkr (39,1).

Uppskjuten skattefordran har sedan 2005 upptagits som tillgång. Framtida utnyttjande av denna skattefordran är beroende av framtida skattepliktiga överskott. Från och med andra kvartalet 2012 har styrelsen valt att inte aktivera ytterligare underskottsavdrag.

INVESTERINGAR

Investeringarna uppgick under perioden till 0 Mkr (0).

PERSONAL

Medelantalet anställda uppgick till 32 personer (32). Antalet anställda vid periodens utgång var 32 (32).

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under första halvåret till -4,2 Mkr (-32,5) och under andra kvartalet till -1,4 Mkr (-3,4).

Den teckningsoption (TO3) som förföll till betalning 31 mars 2013, har under andra kvartalet tillfört bolaget 9,0 Mkr efter emissionskostnader. Likvida medel uppgick vid periodens slut till 17,2 Mkr (12,5) varav 1,7 Mkr (0,6) i kortfristig placering.

Utestående teckningsoption (TO4) som förfaller till betalning 31 oktober 2013, kommer vid full teckning tillföra Bolaget 19,2 Mkr före emissionskostnader. Teckningskursen är 0,60 kr.

ANTAL AKTIER

Antalet aktier uppgick vid kvartalets slut till 510 747 339 (479 837 886), efter att TO3 programmet ökat antalet aktier med 30 909 453. Genomsnittligt antal aktier under perioden var 490 141 037 (400 434 577).

Vid full teckning av teckningsoption (TO4) kommer antalet aktier att öka med 31 989 192 nya aktier.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Bolagets väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsmässiga risker förknippade med kunder och leverantörer samt andra omvärldsfaktorer. Till detta kommer finansiella risker till följd av förändringar i valutakurser och räntenivåer.

En redogörelse för bolagets väsentliga finansiella och affärsmässiga risker återfinns på sidan 12, 25 och 33 i årsredovisningen för 2012. Inga väsentliga risker bedöms ha tillkommit utöver dessa.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Tillämpade principer är oförändrade jämfört med senaste årsredovisningen. Bolaget följer årsredovisningslagen och rekommendationen RFR 2 Redovisning för juridiska personer från Rådet för finansiell rapportering. Tillämpningen av RFR 2 innebär att bolaget i delårsrapporten tillämpar samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning.

I juli 2010 förvärvade Sensys Traffic samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag med nuvarande firman Sensys International AB. Bolaget är, och har sedan det bildades, varit helt vilande. Syftet med förvärvet är endast att infria villkor i en internationell upphandling. Sensys har ej för avsikt att bedriva någon verksamhet genom Sensys International AB inom det närmaste året.

Mot bakgrund av att Sensys International AB är vilande och aldrig har bedrivit någon verksamhet, har ingen koncernredovisning upprättats.

Till följd av att verksamheten endast har en rörelsegren, påverkas bolaget inte av de ändringar avseende finansiell rapportering som införts från 2009 (IAS 1 samt IFRS 8). Förändringen av eget kapital överensstämmer i sin helhet med redovisat resultat (IAS 1).

AUDIOCAST

Den 22 augusti presenterar VD Johan Frilund rapporten och besvarar frågor i en audiocast. Telefonkonferensen startar 15.30. För att följa telefonkonferensen och presentationen, gå till Sensys hemsida; www.sensys.se.

För att delta i telefonkonferensen ring:
+1 212 999 6659 - New York, +44 (0) 20 3003 2666 - Standard International Access,
08 50520424 - Stockholm, 020 089 6377 - Sverige, +0808 109 0700 - UK Toll Free,
1 866 966 5335 - USA Toll Free. Lösenord: Sensys Traffic. Var vänlig ring 10 minuter innan utsatt tid.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Delårsrapport jan – sept                         24 okt, 2013
Bokslutskommuniké, 2013                     23 jan, 2014
Delårsrapport jan – mars 2014              24 april, 2014
Årsstämma 2013                                    24 april, 2014

STYRELSENS FÖRSÄKRAN

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna halvårsrapport ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Jönköping den 22 augusti 2013

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

Sensys Traffic är skyldigt att offentliggöra informationen i denna delårsrapport enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 augusti 2013, kl 14.45.

För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

www.sensys.se

Publicerad: 22-08-2013
halvårsrapport, sensys, sensys traffic