Förslag till ny styrelseledamot i SENSYS Traffic

17-07-2015 - Som anges i kallelsen till extra bolagsstämma i SENSYS Traffic AB (publ) (“Sensys Traffic” eller “Bolaget”) som ska hållas fredagen den 24 juli 2015, föreslås det att en ytterligare ledamot väljs in i styrelsen för Sensys Traffic, med anledning av Sensys Traffics förvärv av Gatso Beheer B.V. (”Gatso Beheer”). 

Till ny styrelseledamot föreslår styrelsen och Gatso Beheer Jochem Garritsen. Jochem Garritsen är chef för Services Sales på Nokia och har arbetat inom telekomindustrin i Nederländerna och internationellt i över 16 år. Jochem Garritsen anses vara oberoende i förhållande till såväl större aktieägare i Sensys Traffic (blivande Sensys Gatso Group AB (publ)) som Bolaget och bolagsledningen. Med sin stora erfarenhet av mjukvarubolag och kännedom om internationella affärsstrukturer bedöms Jochem Garritsen bli ett bra komplement till den befintliga kunskapsprofilen inom styrelsen. Förslaget att utse Jochem Garritsen till ny styrelseledamot stöds av nuvarande storägare inom Sensys Traffic liksom av Gatso Beheers styrelse samt respektive bolags ledningsgrupp.

Jochem Garritsen är född 1972 och innehar en Master of Science-examen i Systems Engineering, Policy Analysis och Management från Delfts tekniska universitet. Jochem Garritsen innehar inte några aktier eller andra finansiella instrument i Sensys Traffic och är inte styrelseledamot i något annat bolag.

Det föreslås att Jochem Garritsen erhåller ett pro rata styrelsearvode för tiden fram till och med nästa årsstämma om 130 000 kronor på årsbasis. 

Informationen är sådan som Sensys Traffic AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juli 2015, kl. 08:00.

För mer information:
Torbjörn Sandberg, VD
Mobil: 076-843 43 76
E-post: torbjorn.sandberg@sensys.se

Sensys Traffic är en ledande leverantör av systemlösningar för trafiksäkerhet inom det s.k. ATK-området (automatisk trafik­säkerhetskontroll). Sensys utvecklar, marknadsför och säljer system som främst används för mätning och registrering av hastighetsöverträdelser och körning mot rött ljus. Som komplement till försäljningen av system så erbjuder Sensys Traffic också service och underhåll. Sensys Traffics slutkunder utgörs främst av polis- och vägmyndigheter världen över, men även av privata operatörer. Försäljning sker direkt eller via partners, agenter och distributörer. Sensys Traffic med huvudkontor i Jönköping är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och har 42 anställda med en omsättning 2014 om 160,6 Mkr.

För mer information se www.sensys.se

Publicerad: 17-07-2015
sensys, sensys traffic, Gatso, Gatso Beheer