Företrädesemissionen i Sensys Traffic fulltecknad

20-04-2012 - Sensys Traffic AB (publ) har slutfört den företrädesemission av aktier och teckningsoptioner som beslutades på extra bolagsstämma den 19 mars 2012. Teckningstiden löpte under perioden 29 mars–16 april 2012. Nyemissionen har fulltecknats och tillför Bolaget 28,8 miljoner kronor före emissionskostnader.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan eller Sydafrika.

Nyemissionen tecknades till 94,7 procent med stöd av teckningsrätter och till 5,3 procent utan stöd av teckningsrätter. Nyemissionen har därmed fulltecknats och innebär att Sensys Traffic tillförs cirka 28,8 miljoner kronor före emissionskostnader. Den totala teckningen utan stöd av teckningsrätter uppgick till 88,5 procent av emissionen, vilket innebär att nyemissionen sammanlagt övertecknades med 83,2 procent.

Units som har tecknats utan stöd av teckningsrätter har tilldelats i enlighet med villkoren i emissionsbeslutet. Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som skickas till respektive tecknare. Betalning för tilldelade units ska ske enligt instruktioner på avräkningsnotan senast den 25 april 2012.

Nyemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 9 596 757,60 kronor genom emission av 191 935 152 aktier. Efter emissionen uppgår aktiekapitalet till 23 991 894,30 kronor fördelat på 479 837 886 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,05 kronor.

Nyemissionen innebär vidare emission av 31 989 192 teckningsoptioner av serie 2012/2013:A och 31 989 192 teckningsoptioner av serie 2012/2013:B. Teckningsoptionerna berättigar till teckning av lika många aktier i Bolaget under mars respektive oktober 2013. Vid full teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ökar aktiekapitalet med ytterligare sammanlagt högst 3 198 919,20 kronor genom emission av sammanlagt högst 63 978 384 aktier. Teckningskursen för teckningsoptioner av serie 2012/2013:A är 0,30 kronor per aktie och teckningskursen för teckningsoptioner av serie 2012/2013:B är 0,60 kronor per aktie. Vid full teckning tillförs Sensys Traffic därmed ytterligare sammanlagt cirka 28,8 miljoner kronor under 2013.

Betalda tecknade units (BTU) handlas på NASDAQ OMX Stockholm fram till dess att emissionen har registrerats av Bolagsverket och kommer därefter att ersättas av aktier och teckningsoptioner. Detta beräknas ske i mitten av maj 2012. Sensys Traffic avser att ansöka om upptagande till handel med teckningsoptionerna i första hand på NASDAQ OMX Stockholm och i andra hand på annan marknadsplats.

Rådgivare
Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare till bolaget i samband med nyemissionen.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sensys Traffic är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 april 2012, kl 08.50.

VIKTIG INFORMATION
Detta pressmeddelande utgör inte något erbjudande avseende några värdepapper i Sensys Traffic. Nyemissionen riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan eller Sydafrika, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga units, betalda tecknade units, aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Sensys Traffic har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga units, betalda tecknade units, aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Sensys Traffic överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Nyemissionen riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse); eller (iii) andra personer till vilka den lagligen kan riktas.

För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

www.sensys.se

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Publicerad: 20-04-2012
nyemission, sensys, sensys traffic, trafiksäkerhetskameror, hastighetssystem