Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ)

24-04-2014 - JANUARI – MARS 2014
· Orderingång 13,5 Mkr (17,1)
· Nettoomsättning 14,5 Mkr (7,8)
· Rörelseresultat -5,0 Mkr (-6,9)
· Resultat efter skatt -5,0 Mkr (-7,0)
· Resultat per aktie -0,01 kr (-0,01)
· Kassaflöde per aktie 0,01 kr (-0,01)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET
· Totalt 1,5 Mkr intäktsfört av Trafikverkets avropsorder för 2014 om 85 Mkr
· Leveranser till Jordanien och Saudiarabien
· Leverans och driftsättning till Malta
· Produktionsstart av serieleveranser för Trafikverket

VD-KOMMENTARER 
Vi står nu i en unikt stark situation med det svenska kontraktet värt 110 mkr  men med ett bedömt kontraktsvärde på upp till en halv miljard kr. Dessutom  är vi på väg in i ett antal mycket intressanta marknader och ett flertal internationella affärsmöjligheter.     
· Vi fortsätter att implementera vår strategi för tillväxt.
· Bearbetar befintliga kunder för att öka våra affärer med dem år för år,
· Utvecklar en serviceorganisation med tillhörande affär.
· Bearbetar nya potentiella volymmarknader för att skapa två-tre volymaffärer till 2017, och 
· Bearbetar järnvägsmarknaden för att nå ett internationellt genombrott med vår APMS-produkt.

Under första kvartalet nådde vi synliga framgångar genom flera affärer med befintliga kunder och en ny serviceorganisation är på plats i Sverige.

Vi har erhållit den förväntade avropsordern från Trafikverket om 85 Mkr för årets leveranser av mätsystem, mätskåp och reservdelar för både utbyte och nyetablering av ATK-system. Därefter har vi lagt kraft på produktionsstart och på att bygga upp den underhållsorganisation i Sverige som ska genomföra utbytesprogrammet samt sätta upp nya ATK-system.

Vi har lanserat ett nytt erbjudande till kunderna ”Design, funktion, precision” som är utformat för att bättre möta våra kunders behov. Hittills har vårt fokus legat på teknikledarskap, då tekniken är fortsatt mycket viktig. Genom att dessutom utnyttja flexibiliteten i vår teknik kan vi skapa lösningar utformade efter varje kunds unika behov, vilket stärker vår konkurrenskraft och knyter kunderna närmare oss.

Som ett led i lanseringen av det nya erbjudandet visade vi på mässan Intertraffic i Amsterdam i mars ett nytt och flexibelt designkoncept som låter kunderna påverka mätskåpens design så att de passar in i den lokala miljön. Konceptet mottogs med stort intresse och har levererats i pilotskala till två kunder.

I början av året erhöll vi mindre pilotorder från två nya kunder som ett led i arbetet att etablera oss på nya potentiella volymmarknader.

Efter kvartalets utgång, från och med 1 april, tog vi över ansvaret för allt underhåll av ATK i Sverige och strax därefter godkändes och driftsattes de första nya mätsystem enligt det nya kontrakt som skrevs med Trafikverket. Därmed har vi nått vårt mål att ta totalansvar för ATK-systemen gentemot Trafikverket. Vi bedömer att underhållsverksamheten kommer att omsätta 10-15 Mkr under 2014 och att volymen därefter stiger med ökad installerad bas.

VERKSAMHETEN UNDER KVARTALET
Sensys Traffic utvecklar, marknadsför och säljer system för trafikinformatik som främst används för mätning och registrering av hastighetsöverträdelser och körning mot rött ljus. Enskilda affärer är ofta av sådan storlek att de märkbart påverkar omsättning och resultat. Sensys offentliggör som regel sådana order så snart de erhålls.

Orderingången uppgick till 13,5 Mkr (17,1), och inkom i huvudsak från svenska Trafikverket samt från Mellanöstern. Under kvartalet fortsatte Sensys på att bygga upp den service- och supporttjänst som kontraktet med Trafikverket efterfrågar.

DELÅRSPERIODEN JANUARI  MARS
Nettoomsättningen steg till 14,5 Mkr (7,8) och utgjordes till största delen av leveranser till Mellanöstern. Intäkter från kontraktet med Trafikverket, vilka redovisas successivt i takt med att kostnader för projektet upparbetas, uppgick till 1,5 Mkr. Sensys har erhållit avropsorder från Trafikverket om 85 Mkr för leverans under 2014, varav 8,9 Mkr är utöver kontraktsåtagandet om 110 Mkr.

Kvartalets bruttomarginal var 37,9 procent (33,5).

Omkostnaderna ökade till 10,5 Mkr (9,5). Samtliga kostnader för ej orderspecifikt utvecklingsarbete har löpande belastat resultatet.

Rörelseresultatet uppgick till -5,0 Mkr (-6,9) och resultatet efter skatt till -5,0 Mkr (-7,0).

FINANSIELL STÄLLNING
Det egna kapitalet uppgick vid utgången av perioden till 109,0 Mkr (90,4) vilket gav en soliditet på 79,4 procent (87,4).

SKATTER
Den totala uppskjutna skattefordran uppgick vid kvartalets utgång till 39,1 Mkr (39,1).

Uppskjuten skattefordran har sedan 2005 upptagits som tillgång. Framtida utnyttjande av denna skattefordran är beroende av framtida skattepliktiga överskott. Från och med andra kvartalet 2012 har styrelsen valt att inte aktivera ytterligare underskottsavdrag.

INVESTERINGAR
Investeringarna uppgick under perioden till 2,1 Mkr (0) varav 0,6 Mkr avser investering i immateriella tillgångar.

PERSONAL
Medelantalet anställda uppgick till 39 personer (32). Antalet anställda vid periodens utgång var 40 (32).

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till 6,4 Mkr (-2,8). Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 53,5 Mkr (9,6), varav 0,8 Mkr (0,6) i kortfristig placering. Härutöver har bolaget 10 Mkr (0) i spärrade medel i bank på 24 mån, utgörande fullgörandegaranti i kontraktet med Trafikverket.

ANTAL AKTIER
Antalet aktier var vid kvartalets slut 541 234 314 (479 837 886). Genomsnittligt antal aktier under perioden var 541 234 314 (479 837 886).

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Bolagets väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsmässiga risker förknippade med kunder och leverantörer samt andra omvärldsfaktorer. Till detta kommer finansiella risker till följd av förändringar i valutakurser och räntenivåer.

En redogörelse för bolagets väsentliga finansiella och affärsmässiga risker återfinns på sidan 12, 26 och 33 i årsredovisningen för 2013. Inga väsentliga risker bedöms ha tillkommit utöver dessa.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Tillämpade principer är oförändrade jämfört med senaste årsredovisningen. Sedan fjärde kvartalet 2013 har intäkten avseende ordern till Trafikverket redovisats enligt så kallad successiv vinstavräkning. Bolaget följer årsredovisningslagen och rekommendationen RFR 2 Redovisning för juridiska personer från Rådet för finansiell rapportering. Tillämpningen av RFR 2 innebär att bolaget i delårsrapporten tillämpar samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning.

I juli 2010 förvärvade Sensys Traffic samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag med nuvarande firman Sensys International AB. Bolaget är, och har sedan det bildades, varit helt vilande. Syftet med förvärvet var endast att infria villkor i en internationell upphandling. Sensys har ej för avsikt att bedriva någon verksamhet genom Sensys International AB inom det närmaste året. 

Mot bakgrund av att Sensys International AB är vilande och aldrig har bedrivit någon verksamhet, har ingen koncernredovisning upprättats.

AUDIOCAST
Den 25 april kl 09.00 presenterar VD Johan Frilund rapporten och besvarar frågor i en audiocast. Presentationen går att följa över internet, via länk på Sensys webbplats; www.sensys.se. Det går även att lyssna till presentationen och ställa frågor över telefon, via följande nummer:
Sverige : 020-089 6377
USA: +1 866 966 5335
Storbritannien: +0808 109 0700 eller +44 (0) 20 3003 2666

Lösenord: Sensys. Var vänlig ring 10 minuter innan utsatt tid.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
Delårsrapport april – juni 19 aug, 2014
Delårsrapport juli – sept 29 okt, 2014
Bokslutskommuniké 29 jan, 2015

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

Jönköping den 24 april 2014

Johan Frilund, VD

Sensys Traffic är skyldigt att offentliggöra informationen i denna delårsrapport enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2014, kl 13.30.

För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

www.sensys.se

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Publicerad: 24-04-2014
delårsrapport, sensys, sensys traffic, trafiksäkerhetskameror