Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ)

16-04-2013 - JANUARI - MARS 2013
· Orderingång 17,1 Mkr (2,5).
· Periodens nettoomsättning 7,8 Mkr (6,1).
· Rörelseresultat -6,9 Mkr (-22,1).
· Resultat efter skatt -7,0 Mkr (-16,3).
· Resultat per aktie -0,01 kr (-0,06).
· Kassaflöde per aktie -0,01 kr (-0,04).
· Genom teckningsoption TO3 har bolaget tillförts 9,3 Mkr fördelat på ca 31 miljoner aktier vilket är en teckning på 97 procent.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET
· Väsentligt högre orderingång än föregående år.
· Avropsorder om totalt 15 Mkr för leveranser till Washington DC.
· Offert inlämnad för Trafikverkets upphandling avseende ATK mätsystem.
· Rödljussystem installeras i Oman med planerad driftsättning under andra kvartalet.

VD-KOMMENTARER
Tillsammans med vår partner Sensys America har vi fått en bra start i Washington DC. Min bedömning är att det finns förutsättningar för att affären ska fortsätta att utvecklas väl. Staden upphandlar system för trafikövervakning istället för att upphandla en tjänst att tillhandahålla trafikövervakning som är det gängse sättet i USA.

En stor del av vårt arbete under första kvartalet ägnades åt Trafikverkets upphandling för det svenska ATK-systemet. Vi inlämnade en offert i februari.

Sensys fortsatte bearbetningen för trafiksäkerhetssystem på utvalda marknader världen över, men med speciellt fokus på nordöstra Europa samt Mellanösternregionen. Under kvartalet genomgick bolagets produkter godkännandetester på ett flertal marknader. Bolaget lämnade under kvartalet också in en offert till Trafikverket avseende det svenska ATK-systemet.

Vidare fortgår arbetet med att marknadsföra systemen för övervakning av strömavtagare på tåg (APMS) på både befintliga och nya marknader. Sensys levererade pilotsystem för övervakning av strömavtagare till Kina och Storbritannien. Det senare är en kommersiell pilot i ett samarbete med Lloyds Register Rail B.V.

VERKSAMHETEN UNDER KVARTALET
Sensys Traffic utvecklar, marknadsför och säljer system för trafikinformatik som främst används för mätning och registrering av hastighetsöverträdelser och körning mot rött ljus. Enskilda affärer är ofta av sådan storlek att de märkbart påverkar omsättning och resultat. Sensys offentliggör som regel sådana order så snart de erhålls.

Orderingången på 17,1 Mkr (2,5) var väsentligt högre under första kvartalet 2013 än motsvarande kvartal 2012. Sedan oktober 2012 har Sensys partner i USA, Sensys America ett exklusivt ramavtal avseende rödjus- och hastighetssystem för staden. Under första kvartalet erhöll Sensys avropsorder på totalt 15,0 Mkr från Washington DC.

DELÅRSPERIODEN JANUARI - MARS
Intäkterna under första kvartalet uppgick till 7,8 Mkr (6,1) och utgjordes till största delen av leveranser inom Sverige och till USA. Kvartalets bruttomarginal uppgick till 33,5 procent (8). Den mycket låga bruttomarginalen i fjol berodde på en aggressiv prissättning av lagerprodukter.

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -6,9 Mkr (-22,1). I jämförelsesiffran för 2012 ingick kostnader på 11,4 Mkr av engångskaraktär hänförliga till uppgörelsen med Telvent.

Resultatet efter skatt uppgick till -7,0 Mkr (-16,3).

Samtliga kostnader för ej orderspecifikt utvecklingsarbete har belastat resultatet.

FINANSIELL STÄLLNING
Det egna kapitalet uppgick vid utgången av perioden till 90,4 Mkr (97,5), vilket gav en soliditet på 87,4 procent (89).

SKATTER
Den totala uppskjutna skattefordran uppgick vid kvartalets utgång till 39,1 Mkr (39,1).

Uppskjuten skattefordran har sedan 2005 upptagits som tillgång. Framtida utnyttjande av denna skattefordran är beroende av framtida skattepliktiga överskott. Från och med andra kvartalet 2012 har styrelsen valt att inte aktivera ytterligare underskottsavdrag.

INVESTERINGAR
Investeringarna uppgick under perioden till 0 Mkr (0).

PERSONAL
Medelantalet anställda uppgick till 32 personer (32). Antalet anställda vid periodens utgång var 32 (32).

LIKVIDITET
Likvida medel uppgick till 9,6 Mkr (12,5) vid utgången av perioden. Därutöver fanns 0,6 Mkr (0,6) i kortfristig placering.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till -2,8 Mkr (-32,5).

Teckningsoption (TO3) förföll till betalning den 31 mars 2013, med en teckningskurs på 30 öre. Teckningsoptionen, som tecknades till 97 procent, har efter periodens utgång tillfört bolaget 9 272 836 kr före emissionskostnader.

Utestående teckningsoption (TO4) förfaller till betalning 31 oktober 2013, och kommer vid full teckning tillföra Bolaget 19,2 Mkr före emissionskostnader.

ANTAL AKTIER
Antalet aktier uppgick vid kvartalets slut till 479 837 886 (479 837 886). Genomsnittligt antal aktier under perioden var 479 837 886 (400 434 577). Efter periodens utgång har bolaget, i samband med inlösen av teckningsoption 3, emitterat 30 909 453 nya aktier.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Bolagets väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsmässiga risker förknippade med kunder och leverantörer samt andra omvärldsfaktorer. Till detta kommer finansiella risker till följd av förändringar i valutakurser och räntenivåer.

En redogörelse för bolagets väsentliga finansiella och affärsmässiga risker återfinns på sidan 12, 25 och 33 i årsredovisningen för 2012. Inga väsentliga risker bedöms ha tillkommit utöver dessa.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Tillämpade principer är oförändrade jämfört med senaste årsredovisningen. Bolaget följer årsredovisningslagen och rekommendationen RFR 2 Redovisning för juridiska personer från Rådet för finansiell rapportering. Tillämpningen av RFR 2 innebär att bolaget i delårsrapporten tillämpar samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning.

I juli 2010 förvärvade Sensys Traffic samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag med nuvarande firman Sensys International AB. Bolaget är, och har sedan det bildades, varit helt vilande. Syftet med förvärvet är endast att infria villkor i en internationell upphandling. Sensys har ej för avsikt att bedriva någon verksamhet genom Sensys International AB inom det närmaste året.

Mot bakgrund av att Sensys International AB är vilande och aldrig har bedrivit någon verksamhet, har ingen koncernredovisning upprättats.

Inga av de nya standards som trätt i kraft 2013 har påverkat bolaget.

AUDIOCAST
Den 17 april kl 9.00 VD Johan Frilund presenterar rapporten och besvarar frågor i en audiocast. Telefonkonferensen startar 09:00. För att följa telefonkonferensen och presentationen, gå till Sensys hemsida; www.sensys.se.

För att delta i telefonkonferensen ring:
+1 212 999 6659 - New York New York, +1 646 843 4608 - New York New York
+44 (0) 20 3003 2666 - Standard International Access, +0850520424 - Stockholm Stockholm
+020 089 6377 - Sweden Toll Free , +0808 109 0700 - UK Toll Free
+1 866 966 5335 - USA Toll Free, +1 202 204 1514 - Washington DC Local number
Lösenord: Sensys Traffic AB. Var vänlig ring 10 minuter innan utsatt tid.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
Delårsrapport april – juni                         22 aug, 2013
Delårsrapport juli – sept                          24 okt, 2013
Bokslutskommuniké                                23 jan, 2014

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

Jönköping den 16 april 2013

Johan Frilund, VD

Sensys Traffic är skyldigt att offentliggöra informationen i denna delårsrapport enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 16 april 2013, kl 14.35.

För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

www.sensys.se

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Publicerad: 16-04-2013
delårsrapport, sensys, sensys traffic, trafiksäkerhetskameror, radar, hastighetssystem