Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ)

24-10-2013 - JANUARI - SEPTEMBER 2013
· Orderingång 140,1 Mkr (34,4), varav tredje kvartalet 119,0 Mkr (2,0).
· Periodens nettoomsättning 30,3 Mkr (15,7), varav tredje kvartalet 3,3 Mkr (1,5).
· Rörelseresultat -14,4 Mkr (-43,3), varav tredje kvartalet -6,6 Mkr (-8,6).
· Resultat efter skatt -14,5 Mkr (-37,7), varav tredje kvartalet -6,7 Mkr (-8,9).
· Resultat per aktie -0,03 kr (-0,08), varav tredje kvartalet -0,01 kr (-0,02).
· Kassaflöde per aktie 0,00 kr (-0,05) varav tredje kvartalet 0,01 kr (-0,01).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET
· Kontrakt tecknade med svenska Trafikverket till ett värde om 110 till 550 Mkr.
· Prototypfas slutförd i det svenska projektet. Första fakturering kan därmed ske i fjärde kvartalet.
· Order från en ny marknad i Asien värd 2 Mkr.
· Order från två marknader i Mellanöstern värda 3 Mkr.
· Systemacceptans från Polisen i Oman efter lyckad överlämning av projektet.

VD-KOMMENTARER
Den viktigaste händelsen under kvartalet var att vi tecknande kontrakt med svenska Trafikverket till ett värde om 110 till 550 Mkr, den största affären i Sensys historia. Kontraktet tryggar lönsamma volymer för Sensys under de kommande tre åren, med möjlighet till goda volymer i både systemleveranser och underhåll under de efterföljande sex optionsåren. Vi vann upphandlingen med bland annat bästa fotokvalitet bland anbudsgivarna, vilket ger oss en värdefull referens i andra upphandlingar. Leveranser startar under fjärde kvartalet med intäkter på 10 till 15 Mkr under 2013.

Som den första av tre leverantörer till Oman erhöll Sensys systemacceptans, vilket medför att vi fått betalt till 95 procent för det projekt som genomförts. Återstående 5 procent erhåller vi när garantiperioden på 36 månader löpt ut. Leveranserna har skett enligt ramavtal med Polisen i Oman varför vi nu kan hoppas på fler affärer.

Orderingången utanför Sverigekontraktet uppgick under kvartalet till 9 Mkr, varav 3,2 Mkr kom från två nya kunder. Vi fick dessutom en order värd 2,4 Mkr från Förenade Arabemiraten där Sensys redan har ett starkt fotfäste.

Sensys har idag en stark ställning med säkrad likviditet, ett långsiktigt kontrakt med svenska Trafikverket och en framväxande internationell position. Detta ger oss förutsättningar att anta en mer offensiv strategi på trafiksäkerhetsmarknaden. Vi fokuserar därför nu på två typer av marknader; 1) ett mindre antal marknader med volympotential liknande den svenska, och 2) marknader där vi redan har en stark position att bygga på. Vi väljer därmed bort marknader med lägre volympotential, även om upphandlingar där sker i närtid. Vi räknar med att denna strategi på tre års sikt kommer ge oss bättre effektivitet i både försäljning, produktutveckling och eftermarknadsservice.

Vår expansion inom järnvägsmarknaden ser mycket lovande ut och beräknas fortsätta. I och med att denna marknad till sin struktur är mer homogen än trafiksäkerhetsmarknaden, kan bearbetningen ske på en bredare front.

VERKSAMHETEN UNDER KVARTALET
Sensys Traffic utvecklar, marknadsför och säljer system för trafiksäkerhet och trafikinformatik som främst används för mätning och registrering av hastighetsöverträdelser och körning mot rött ljus. Enskilda affärer är ofta av sådan storlek att de märkbart påverkar omsättning och resultat. Sensys offentliggör som regel sådana order så snart de erhålls.

Orderingången under tredje kvartalet uppgick till 119,0 Mkr (2,0) och gäller i huvudsak svenska Trafikverket som åtagit sig att köpa trafiksäkerhetskameror för minst 110 Mkr.

Nettoomsättningen steg till 3,3 Mkr (1,5) och utgjordes till största delen av leveranser till Mellanöstern. Kvartalets bruttomarginal uppgick till 20,9 procent (neg).

Under tredje kvartalet har arbetet med produktion av Argus III under kontraktet med Trafikverket påbörjats. Leveranser beräknas starta under fjärde kvartalet och Sensys kommer att tillämpa successiv vinstavräkning.

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -6,6 Mkr (-8,6) och resultatet efter skatt uppgick till -6,7 Mkr (-8,9).

PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER
Nettoomsättningen för perioden nästan fördubblades till 30,3 Mkr (15,7) och utgjordes till största delen av leveranser till Sensys America för projektet i Washington DC. Periodens bruttomarginal var 39,9 procent (neg).

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -14,4 Mkr (-43,3). I jämförelsesiffran för 2012 ingår kostnader av engångskaraktär på 11,6 Mkr, hänförliga till Telvent projektet.

Resultatet efter skatt uppgick till -14,5 Mkr (-37,7).

Samtliga kostnader för ej orderspecifikt utvecklingsarbete belastade resultatet.

FINANSIELL STÄLLNING
Det egna kapitalet uppgick vid utgången av perioden till 91,9 Mkr (97,5), vilket gav en soliditet på 84 procent (89).

SKATTER
Den totala uppskjutna skattefordran uppgick vid periodens utgång till 39,1 Mkr (39,1).

Uppskjuten skattefordran har sedan 2005 upptagits som tillgång. Framtida utnyttjande av denna skattefordran är beroende av framtida skattepliktiga överskott. Från och med andra kvartalet 2012 har styrelsen valt att inte aktivera ytterligare underskottsavdrag.

INVESTERINGAR
Investeringarna uppgick under perioden till 0 Mkr (0).

PERSONAL
Medelantalet anställda uppgick till 32 personer (32). Antalet anställda vid periodens utgång var 32 (32).

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden 1,5 Mkr (-22,1) och under tredje kvartalet till 5,7 Mkr (-6,9). Likvida medel uppgick vid periodens slut till 22,9 Mkr (12,5), varav 0,8 Mkr (0,6) i kortfristig placering. Därutöver har bolaget 10 Mkr i spärrmedel i bank på tre år, som säkerhet för kontraktet mot Trafikverket.

Utestående teckningsoption (TO4) som förfaller till betalning 31 oktober 2013, kommer vid full teckning tillföra bolaget 19,2 Mkr före emissionskostnader. Teckningskursen är 0,60 kr.

ANTAL AKTIER
Antalet aktier uppgick vid periodens slut till 510 747 339 (479 837 886). Genomsnittligt antal aktier under perioden var 497 009 804 (400 434 577).

Vid full teckning av teckningsoption (TO4) kommer antalet aktier att öka med 31 989 192 nya aktier.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Bolagets väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsmässiga risker förknippade med kunder och leverantörer samt andra omvärldsfaktorer. Till detta kommer finansiella risker till följd av förändringar i valutakurser och räntenivåer.

En redogörelse för bolagets väsentliga finansiella och affärsmässiga risker återfinns på sidan 12, 25 och 33 i årsredovisningen för 2012. Inga väsentliga risker bedöms ha tillkommit utöver dessa.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har i allt väsentligt tillämpats som i senaste årsredovisningen. Bolaget följer årsredovisningslagen och rekommendationen RFR 2 Redovisning för juridiska personer från Rådet för finansiell rapportering. Tillämpningen av RFR 2 innebär att bolaget i delårsrapporten tillämpar samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning.

I juli 2010 förvärvade Sensys Traffic samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag med nuvarande firman Sensys International AB. Bolaget är, och har sedan det bildades, varit, helt vilande. Syftet med förvärvet är endast att infria villkor i en internationell upphandling. Sensys har ej för avsikt att bedriva någon verksamhet genom Sensys International AB inom det närmaste året.

Mot bakgrund av att Sensys International AB är vilande och aldrig har bedrivit någon verksamhet, har ingen koncernredovisning upprättats.

Till följd av att verksamheten endast har en rörelsegren, påverkas bolaget inte av de ändringar avseende finansiell rapportering som införts från 2009 (IAS 1 samt IFRS 8). Förändringen av eget kapital överensstämmer i sin helhet med redovisat resultat (IAS 1).

AUDIOCAST
Den 24 oktober kl 15.30 presenterar VD Johan Frilund rapporten och besvarar frågor i en audiocast. Presentationen går att följa över internet, via länk på Sensys webbplats; www.sensys.se. Det går även att lyssna till presentationen och ställa frågor över telefon, via följande nummer:
Sverige: 020-089 6377 eller 08-505 20424
USA: +1 866 966 5335 eller +1 646 843 4608
Storbritannien: +0808 109 0700 eller +44 (0) 20 3003 2666

Lösenord: Sensys. Var vänlig ring 10 minuter innan utsatt tid.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
Bokslutskommuniké, 2013                       23 januari, 2014
Delårsrapport jan – mars 2014                 24 april, 2014
Årsstämma 2013                                      24 april, 2014
Delårsrapport jan – juni                            19 augusti, 2014
Delårsrapport jan – sep                            29 oktober, 2014

GRANSKNING
Denna rapport har varit föremål för en översiktlig granskning av bolagets revisor. Granskningsrapporten återfinns på sidan (6).

Jönköping den 24 oktober 2013

Johan Frilund, VD

För ytterligare information vänligen kontakta: Johan Frilund, VD, tel +46 73 274 28 23.

Sensys Traffic är skyldigt att offentliggöra informationen i denna delårsrapport enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 oktober 2013, kl 14.00.

För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

www.sensys.se

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Publicerad: 24-10-2013
delårsrapport, sensys, sensys traffic, trafiksäkerhetskameror, radar, hastighetssystem