Delårsrapport för januari – mars 2015

22-04-2015 - JANUARI – MARS 2015

· Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 54,3 Mkr att jämföras med 14,5 Mkr för samma period förra året
· Orderingången uppgick till 43,2 Mkr (13,5)
· Rörelseresultatet uppgick till 17,2 Mkr (-5,0) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 31,6 procent (Neg)
· Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 13,5 Mkr (-5,0)
· Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,02 kr (-0,01)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 19,9 Mkr (6,4)

VD-kommentar: Trafikverket och Mellanöstern i balans under kvartalet

Nettoomsättningen ökade under första kvartalet jämfört med första kvartalet 2014 och uppgick till 54,3 Mkr och låg i nivå med den starka nettoomsättningen i fjärde kvartalet 2014. Det svenska Trafikverket stod för hälften av omsättningen medan Mellanöstern stod för merparten av resterande omsättning. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 17,2 Mkr att jämföra med -5,0 Mkr samma period förra året, motsvarade en rörelsemarginal på 31,6 procent.

Bruttomarginalen för kvartalet uppgick till 54,8 procent, vilket är en betydlig förbättring jämfört med 37,9 procent samma period 2014. Bruttomarginalen försämrades dock något sekventiellt jämfört med fjärde kvartalet 2014, då den uppgick till 59,5 procent. Detta då marginalen inte längre förstärks av den underliggande ordern från Trafikverket som lyfts fram genom successiv vinstavräkning.

Affären med det svenska Trafikverket fortsätter i hög takt med utbyten och nyetableringar parallellt med löpande underhåll. Under kvartalet erhölls en order på utökat leveransinnehåll för serviceorganisationen i samband med nyetableringar om 5 Mkr för innevarande år. Orderingången från Mellanöstern har haft fortsatt god utveckling under årets första kvartal där regionen stod för 31,2 Mkr av den totala orderingången om 43,2 Mkr. Mot bakgrund av de många upphandlingar som sker i denna alltmer välutvecklade marknad för trafiksäkerhetssystem så öppnar Sensys under andra kvartalet ett kontor i Dubai med syfte att fördjupa relationerna med kunderna i regionen och därmed öka sannolikheten för positivt utfall i kommande upphandlingar.

Vi fortsätter bearbeta järnvägsmarknaden med våra system för övervakning av strömavtagare på tåg (APMS), och vi ser ett fortsatt intresse för våra produkter. Under kvartalet har samarbetet med det finska Trafikverket fortsatt.

Vår målsättning är att fortsätta växa internationellt snabbare än marknaden. Kombinationen av konkurrenskraftiga produkter, en etablerad leverans- och serviceorganisation, bra kundrelationer, starka referensprojekt och inte minst en stabil finansiell position gör att Sensys har goda möjligheter att fortsätta växa organiskt. De regionala marknaderna är fragmenterade, med höga etableringshinder varför vi även kontinuerligt utvärderar möjligheterna till att växa genom förvärv, vilket har resulterat i ökade kostnader under perioden om 1,5 Mkr.

Under första kvartalet annonserades att jag den 18 maj 2015 kommer att avgå som VD och ersättas av Torbjörn Sandberg, nuvarande VD i NetAdmin Systems AB och tillika styrelseledamot i Sensys sedan 2012. Framgent kommer jag att jobba med ett antal av Sensys strategiska tillväxtprojekt. Därmed vill jag rikta ett stort tack till Sensys kunder, personal, partners, leverantörer, aktieägare, och styrelse för det stora stöd och den stora uppbackning jag fått under åren som VD, tack alla!

Inbjudan till press- och analytikerpresentation
Den 22 april kl 9.30 presenterar VD Johan Frilund rapporten och besvarar frågor i en audiocast. Presentationen går att följa på internet, via länk på Sensys webbplats; www.sensys.se. Det går även att lyssna på presentationen och ställa frågor över telefon, via följande nummer:
Sverige: 08-5052 0114
USA: +1 334 323 6203
UK: +44 (0)207 1620 177

Lösenord: Sensys.
Var vänlig och ring 10 minuter innan utsatt tid.

Denna information är sådan som Sensys Traffic AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 april 2015, kl 08.30.

För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

Sensys Traffic är en ledande leverantör av systemlösningar för trafiksäkerhet inom det s.k. ATK-området (automatisk trafik­säkerhetskontroll). Sensys utvecklar, marknadsför och säljer system som främst används för mätning och registrering av hastighetsöverträdelser och körning mot rött ljus. Som komplement till försäljningen av system så erbjuder Sensys Traffic också service och underhåll. Sensys Traffics slutkunder utgörs främst av polis- och vägmyndigheter världen över, men även av privata operatörer. Försäljning sker direkt eller via partners, agenter och distributörer. Sensys Traffic med huvudkontor i Jönköping är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och har 41 anställda med en omsättning 2014 om 160,6 Mkr.

För mer information se www.sensys.se

Publicerad: 22-04-2015
delårsrapport, sensys, sensys traffic