Bokslutskommuniké för SENSYS Traffic AB (publ)

23-01-2014 - Januari – December 2013 
· Orderingång 169,7 mkr (40,8), varav fjärde kvartalet 29,6 mkr (6,4)
· Nettoomsättning 62,5 mkr (41,0), varav fjärde kvartalet 32,2 mkr (25,3)
· Rörelseresultat -10,7 mkr (-41,5), varav fjärde kvartalet 3,7 mkr (1,8)
· Resultat efter skatt -10,5 mkr (-43,1), varav fjärde kvartalet 3,9 mkr (-5,4)
· Resultat per aktie -0,02 kr (-0,09), varav fjärde kvartalet 0,01 kr (-0,02)
· Kassaflöde per aktie 0,04 kr (-0,07) varav fjärde kvartalet 0,03 kr (-0,02).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET
· Leverans av serielikare till Trafikverket vilket medförde att 16,0 mkr intäktsfördes. Projektet har därmed gått in i serieproduktionsfas med beräknad leveransstart under andra kvartalet 2014.
· Order på totalt 16,4 mkr inkom från befintliga kunder i USA och Malta.
· Order på totalt 11,1 mkr erhölls från två nya marknader, Saudiarabien och Jordanien.

VD-KOMMENTARER 
Den stora händelsen under 2013 är att Sensys tecknade kontrakt med Trafikverket för utbyte och utbyggnad av det svenska ATK-systemet. Under det gångna kvartalet färdigställdes och godkändes serielikarna för ATK-systemen planenligt, vilket banar väg för avropsorder på serieleveranser. Inför leveransstart pågår en uppbyggnad av en serviceorganisation för att hantera installation, driftsättning samt underhåll på ATK-systemet i Sverige, med förhoppningen att denna serviceaffär kommer att ge Sensys ett stabilt intäktsflöde under flera år framöver. Det ger oss även möjligheten att utveckla produkterna och verksamheten i dialog med Trafikverket vilket bör stärka vår ställning även i våra internationella affärer.
Med det svenska ATK-kontraktet mer än fyrdubblades vår totala orderingång under 2013 till 169,7 mkr från 40,8 mkr 2012. Värdet av det svenska kontraktet uppskattas till 110 - 500 mkr över 9 år. Detta ger oss en stabil plattform, både finansiellt och produktmässigt, från vilken vi kan fortsätta att bearbeta den internationella marknaden. Vi har valt att fokusera på vissa marknader där potentialen för våra produkter är stor. Mitt mål är att vi ska fortsätta att växa och uppnå en varaktig lönsamhet.
Jag upplever likaledes att vi är på rätt väg i våra internationella affärer. Orderingången under fjärde kvartalet uppgick till 29,6 mkr (6,4) och kom i sin helhet från marknader utanför Sverige. Därmed ökade orderingången från internationella marknader med hela 53 procent till 57,4 mkr. I Malta tog vi hem affären med vår befintliga kund genom att utveckla en ny affärsmodell i samarbete med kunden. Denna typ av lösningar är en del av vår strategi att skapa operatörsanpassade affärsmodeller som dessutom ger Sensys en mer stabil kassaflödesprofil. Under året erhöll vi i hård konkurrens, ordrar om totalt 17,2 mkr från fem nya kunder i Mellanöstern och Asien.

VERKSAMHETEN UNDER KVARTALET
Sensys Traffic utvecklar, marknadsför och säljer system för trafiksäkerhet och trafikinformatik som främst används för mätning och registrering av hastighetsöverträdelser och körning mot rött ljus. Enskilda affärer är ofta av sådan storlek att de märkbart påverkar omsättning och resultat. Sensys offentliggör som regel sådana order så snart de erhålls.
Orderingången under fjärde kvartalet ökade till 29,6 mkr (6,4) och gällde i huvudsak kontrakt i Mellanöstern och USA.
Nettoomsättningen steg till 32,2 mkr (25,3) och utgjordes dels av leveranser till USA, dels av leverans av prototyp och serielikare till Trafikverket. Bolaget intäktsredovisar kontraktet med Trafikverket, successivt, i takt med att kostnaderna för projektet upparbetas.
Kvartalets bruttomarginal uppgick till 46,3 procent (49,9).
Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 3,7 mkr (1,8) och resultat efter skatt till 3,9 mkr (-5,4). Under fjärde kvartalet 2012 skedde en omvärdering av uppskjuten skattefordran vilket resulterade i en skattekostnad för bolaget på 6,6 mkr. Omvärderingen var en följd av Riksdagens beslut att sänka bolagsskatten för 2013 till 22 procent.

HELÅRET 2013
Orderingången för 2013 mer än fyrdubblades till 169,7 (40,8) där det tecknade avtalet med svenska Trafikverket utgör merparten. Nettoomsättningen under året ökade med 52% till 62,5 mkr (41,0) och utgjordes dels av större leveranser till USA för projektet i Washington DC, dels av förleveranser till Trafikverket. Bruttomarginalen stärktes till 43,2 procent (27,2).
Rörelseresultatet under 2013 uppgick till -10,7 mkr (-41,5) och resultatet efter skatt till -10,5 mkr (-43,1).
Samtliga kostnader för ej orderspecifikt utvecklingsarbete har belastat resultatet.

UTDELNING
Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas för 2013.

FINANSIELL STÄLLNING
Det egna kapitalet uppgick vid utgången av 2013 till 114,0 mkr (97,5), vilket gav en soliditet på 79 procent (89).

SKATTER
Den totala uppskjutna skattefordran uppgick vid periodens utgång till 39,1 mkr (39,1).
Uppskjuten skattefordran har sedan 2005 upptagits som tillgång. Framtida utnyttjande av denna skattefordran är beroende av framtida skattepliktiga överskott. Från och med andra kvartalet 2012 har styrelsen valt att inte aktivera ytterligare underskottsavdrag.

INVESTERINGAR
Investeringarna uppgick under perioden till 0 mkr (0).

PERSONAL
Medelantalet anställda uppgick till 32 personer (32). Antalet anställda vid periodens utgång var 32 (32).

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under 2013 till 19,7 mkr (-32,5) varav under fjärde kvartalet till 15,0 mkr (-10,4). Likvida medel uppgick vid årsskiftet till 49,2 mkr (12,5), varav 0,8 mkr (0,6) i kortfristig placering. Därutöver har bolaget 10 mkr i spärrade medel i bank på 30 månader, utgörande fullgörandegaranti i kontraktet med Trafikverket.
Teckningsoption (TO4) som förföll till betalning 31 oktober 2013, tecknades till 95 procent, vilket ökade antalet aktier med 30 486 975 stycken, och tillförde bolaget 18,1 mkr efter emissionskostnader.

ANTAL AKTIER
Antalet aktier uppgick vid periodens slut till 541 234 314 (479 837 886). Genomsnittligt antal aktier under perioden var 505 680 411 (400 434 577).
Genom teckning av teckningsoption (TO4) ökade antalet aktier med 30 486 975 stycken.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Bolagets väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsmässiga risker förknippade med kunder och leverantörer samt andra omvärldsfaktorer. Till detta kommer finansiella risker till följd av förändringar i valutakurser och räntenivåer. En redogörelse för bolagets väsentliga finansiella och affärsmässiga risker återfinns på sidan 12, 25 och 33 i årsredovisningen för 2012. Inga väsentliga risker bedöms ha tillkommit utöver dessa.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har i allt väsentligt tillämpats som i senaste årsredovisningen. I fjärde kvartalet har intäkten avseende ordern till Trafikverket redovisats enligt så kallad successiv vinstavräkning. Bolaget följer årsredovisningslagen och rekommendationen RFR 2 Redovisning för juridiska personer från Rådet för finansiell rapportering. Tillämpningen av RFR 2 innebär att bolaget i bokslutskommunikén tillämpar samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning.
I juli 2010 förvärvade Sensys Traffic samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag med nuvarande firman Sensys International AB. Bolaget är, och har sedan det bildades, varit, helt vilande. Syftet med förvärvet är endast att infria villkor i en internationell upphandling. Sensys har ej för avsikt att bedriva någon verksamhet genom Sensys International AB inom det närmaste året.
Mot bakgrund av att Sensys International AB är vilande och aldrig har bedrivit någon verksamhet, har ingen koncernredovisning upprättats.
Till följd av att verksamheten endast har en rörelsegren, upprättas ingen separat segmentsredovisning. Förändringen av eget kapital överensstämmer i sin helhet med redovisat resultat (IAS 1).

AUDIOCAST
Den 23 januari kl 15.30 presenterar VD Johan Frilund rapporten och besvarar frågor i en audiocast. Presentationen går att följa över internet, via länk på Sensys webbplats; www.sensys.se. Det går även att lyssna till presentationen och ställa frågor över telefon, via följande nummer:
Sverige : 020-089 6377
USA: +1 866 966 5335
Storbritannien: +0808 109 0700 eller +44 (0) 20 3003 2666
Lösenord: Sensys. Var vänlig ring 10 minuter innan utsatt tid.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
Delårsrapport jan – mars, 2014 24 april, 2014
Årsstämma 24 april, 2014
Delårsrapport jan – juni, 2014 19 augusti, 2014
Delårsrapport juli – september, 2014 29 oktober, 2014

I början av april 2014 beräknas årsredovisningen för 2013 publiceras på www.sensys.se och sändas ut till de aktieägare som så önskar.
Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

Jönköping den 23 januari 2014.

Johan Frilund, VD

Sensys Traffic är skyldigt att offentliggöra informationen i denna delårsrapport enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 23 januari 2014, kl 14.00.

För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Publicerad: 23-01-2014
bokslutskommuniké, sensys, sensys traffic, trafiksäkerhetskameror