Bokslutskommuniké för 2015

25-02-2016 - Oktober–december 2015

(Siffror före 1 augusti 2015 avser Sensys Traffic AB som fristående företag.)
- Nettoomsättningen uppgick till 178,7 Mkr (58,7)
- Orderingången uppgick till 186,4 Mkr (114,5)
- EBITDA uppgick till 37,7 Mkr (20,7)
- Rörelseresultatet uppgick till 21,4 Mkr (20,5)
- Rörelsemarginalen var 12,0 procent (34,8)
- Resultat efter skatt uppgick till 19,9 Mkr (16,3)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,03 kr (0,03)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,4 Mkr (17,4)

Januari–december 2015

(Konsoliderade siffror endast från augusti till december 2015. Siffror före 1 augusti 2015 avser Sensys Traffic AB som fristående företag.)
- Förvärv av Gatso Beheer BV och bildande av Sensys Gatso Group från den 1 augusti 2015
- Nettoomsättningen uppgick till 397,8 Mkr (160,6)
- Orderingången uppgick till 292,4 Mkr (166,2)
- EBITDA uppgick till 75,7 Mkr (35,4)
- Rörelseresultatet uppgick till 48,7 Mkr (34,6)
- Rörelsemarginalen var 12,2 procent (21,5)
- Resultat efter skatt uppgick till 40,9 Mkr (27,3)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,07 kr (0,05)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 34,7 Mkr (33,5)

Förändring av verksamheten – det nya Sensys Gatso

Om vi ser tillbaka på 2015, fortsatte vi att leverera efter våra strategiska prioriteringar, och vi har en tydlig väg framåt med initiativ för att fortsätta genomföra vår strategi där vi utnyttjar vår stora kundbas och en bred produktportfölj.

För att klara vår ambition att bli ett ännu mer fokuserat programvaru- och tjänsteföretag, har Sensys Gatso som mål att sänka kostnaderna och förbättra resultatet för den nederländska och svenska verksamheten genom att påbörja ett program för kostnadssänkning och effektivitet. Programmet får full effekt under första kvartalet 2017.

Nyckeln till framgång i framtiden är att fortsätta att ta hem tjänstekontrakt och bredda vår tjänsteverksamhet samtidigt som vi förändrar organisationen för att bli ett effektivt programvaru- och tjänsteföretag. Vår ambition är att halva koncernens omsättning inom 2–3 år ska komma från programvara och tjänster inom områdena säkra landsvägar, övervakade motorvägar och hållbara städer. 

Jag är övertygad om att vi fortfarande har stora möjligheter att kontinuerligt förbättra företaget under 2016 även om framtidsutsikterna på kort sikt påverkas av förändringsprogrammet och effekter till följd av förvärvet. 

Inbjudan till press- och analytikerpresentation

Den 25 februari kl. 09.30 presenterar VD Torbjörn Sandberg och finansdirektör Niki Gatsonides rapporten och besvarar frågor i en audiocast. Presentationen går att följa på internet, via länken på Sensys Gatsos webbplats: www.sensysgatso.com. Det går även att lyssna på presentationen och ställa frågor över telefon, via följande nummer:

Sverige:               08-50 33 64 34
USA:                   +1 631 510 7498
Storbritannien:      +44 (0) 8 444 933 800

Lösenord: 49721386 eller Sensys.

Var vänlig och ring 10 minuter före utsatt tid.

Denna information är sådan som Sensys Gatso Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 februari 2016 kl. 08.30.

För mer information:
Torbjörn Sandberg, VD
Mobil: 076-843 43 76
E-post: t.sandberg@sensysgatso.com

Sensys Gatso är en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar för nationer, städer och åkeriägare. Sensys Gatso har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso-koncernens aktie är noterad på NASDAQ Stockholm. Koncernen har 154 anställda och är resultatet av en sammanslagning av Sensys Traffic AB och Gatso Beheer B.V. efter Sensys Traffics förvärv av Gatso Beheer.

För mer information, besök www.sensysgatso.com

Publicerad: 25-02-2016
sensys, sensys traffic, Gatso, Gatso Beheer, sensys gatso group