Årsstämma i Sensys Gatso Group AB

20-05-2016 - Årsstämma i Sensys Gatso Group AB har avhållits den 19 maj 2016 i Jönköping.

Styrelse

Årsstämman beslutade om omval av Claes Ödman, Ingemar Skogö och Jochem Garritsen samt nyval av Katarina Staaf, Pia Hofstedt och Kerstin Sjöstrand som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman valde Claes Ödman till styrelseordförande.

Revisor

Årsstämman valde Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har utsett den auktoriserade revisorn Martin Odqvist till huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelsen och revisorerna

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 1 175 000 kronor att fördelas med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och med 175 000 kronor vardera till styrelsens övriga ledamöter samt att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för lämnad offert.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag rörande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Emissionsbemyndigande

I enlighet med styrelsens förslag beslöt stämman att ge styrelsen bemyndigande att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier motsvarande högst tio procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget.

Återköp och överlåtelse av egna aktier

I enlighet med styrelsens förslag beslöt stämman att ge styrelsen bemyndigande att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier på Nasdaq Stockholm. Bolagets innehav av egna aktier får vid var tid inte överstiga fem procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Jönköping 20 maj 2016

Styrelsen för Sensys Gatso Group AB (publ)

Informationen är sådan som Sensys Gatso Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 maj  2016, kl. 08:30.

För mer information:
Torbjörn Sandberg, VD
Mobil: 076-843 43 76
E-post: t.sandberg@sensysgatso.com

Sensys Gatso är en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar för nationer, städer och åkeriägare. Sensys Gatso har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA samt en filial i Förenade Arabemiraten.  Sensys Gatso-koncernens aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 175 anställda och är resultatet av en sammanslagning av Sensys Traffic AB och Gatso Beheer B.V. efter förvärvet av Gatso Beheer.

För mer information, besök www.sensysgatso.com

Publicerad: 20-05-2016
årsstämma, sensys, sensys traffic, Gatso, Gatso Beheer, sensys gatso group