Årsstämma för Sensys Traffic AB har avhållits i Jönköping

23-04-2015 - Årsstämman omvalde Ingemar Skogö, Claes Ödman, Gunnar Jardelöv, Karin Ahl och Helena Nordman-Knutson till styrelse. Tidigare styrelseledamot Torbjörn Sandberg avgick för att istället gå in som VD för bolaget. Gunnar Jardelöv omvaldes till styrelsens ordförande och Claes Ödman nyvaldes som vice styrelseordförande. Vidare omvaldes PwC med auktoriserade revisorn Martin Odqvist som ansvarig revisor för Sensys in till slutet av årsstämman 2016.

I enlighet med valberedningens förslag fastställdes ett totalt arvode om 790 000 kr till de stämmovalda styrelseledamöterna, att fördelas med 225 000 kr till styrelsens ordförande, 175 000 kr till styrelsens vice ordförande och 130 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter.

Årsstämman fattade beslut enligt styrelsens förslag om att ingen utdelning skall lämnas för 2014.

På förslag av valberedningen beslutades att valberedningen skall inrättas genom att de fyra största aktieägarna skall erbjudas möjlighet att utse varsin representant, att jämte ordförande utgöra valberedningen intill dess en ny valberedning har utsetts.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sensys Traffic är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2015, kl 08.50.

För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23

E-post: johan.frilund@sensys.se

Sensys Traffic är en ledande leverantör av systemlösningar för trafiksäkerhet inom det s.k. ATK-området (automatisk trafik­säkerhetskontroll). Sensys utvecklar, marknadsför och säljer system som främst används för mätning och registrering av hastighetsöverträdelser och körning mot rött ljus. Som komplement till försäljningen av system så erbjuder Sensys Traffic också service och underhåll. Sensys Traffics slutkunder utgörs främst av polis- och vägmyndigheter världen över, men även av privata operatörer. Försäljning sker direkt eller via partners, agenter och distributörer. Sensys Traffic med huvudkontor i Jönköping är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och har 41 anställda med en omsättning 2014 om 160,6 Mkr.

För mer information se www.sensys.se

Publicerad: 23-04-2015
årsstämma, sensys, sensys traffic