Årsstämma för Sensys Traffic AB, har avhållits i Jönköping

25-04-2014 - Årsstämman omvalde Ingemar Skogö, Claes Ödman, Torbjörn Sandberg och Gunnar Jardelöv samt nyvalde Karin Ahl och Helena Nordman-Knutson till styrelse. Gunnar Jardelöv valdes till styrelsens ordförande. Vidare omvaldes PwC med auktoriserade revisorn Martin Odqvist som ansvarig revisor för Sensys in till slutet av årsstämman 2015.

I enlighet med valberedningens förslag fastställdes ett totalt arvode om 650 000 kr till de stämmovalda styrelseledamöterna, att fördelas med 150 000 kr till styrelsens ordförande och 100 000 kr vardera till styrelsens ledamöter.

Årsstämman fattade beslut enligt styrelsens förslag om att ingen utdelning skall lämnas för 2013.

På förslag av valberedningen beslutades att valberedningen skall inrättas genom att de fyra största aktieägarna skall erbjudas möjlighet att utse varsin representant, att jämte ordförande utgöra valberedningen intill dess en ny valberedning har utsetts.

De sedan tidigare föreslagna emissioner av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare, nyckelpersoner samt övrig personal i bolaget respektive till styrelseledamöterna i bolaget, hade inför stämman återkallats av Danske Capital SE.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sensys Traffic är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.  Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2014, kl 09.20.

För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

www.sensys.se

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Publicerad: 25-04-2014
årsstämma, styrelse, sensys, sensys traffic