Ändring av antalet aktier och röster

30-07-2013 - Efter teckningsoptionen serie 2012/2013:A (TO3) i Sensys Traffic AB (publ) som genomförts med teckningstid 1 mars–31 mars 2013 och som registrerats i maj 2013 uppgår antalet aktier och röster till totalt 510 747 339

Med hänvisning till 4 kap 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument meddelas härmed att antalet aktier och röster i Sensys Traffic AB (publ) har ändrats till följd av teckningsoption som registrerats i maj 2013.

Före teckningsoptionen fanns totalt 479 837 886 aktier med en (1) röst per aktie, innebärande totalt 479 837 886 röster.

Genom teckningsoptionen, som tecknades till 97 procent, har antalet aktier ökat med 30 909 453 stycken.

Efter teckningsoptionen finns därmed totalt 510 747 339 aktier med en (1) röst per aktie, innebärande totalt 510 747 339 röster.

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sensys Traffic är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juli 2013, kl 09,00.

Publicerad: 30-07-2013