today22-02-2018

Bokslutskommuniké 2017

Oktober–december 2017

- Nettoomsättning 83,3 Mkr (104,0)
- Orderingång 156,3 Mkr (66,6)
- Rörelseresultat -4,7 Mkr (-4,6)
- EBITDA 5,4 Mkr (5,8)
- Resultat efter skatt -12,6 Mkr (-0,2)
- Totalresultat -3,2 Mkr (3,7)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,01 kronor (0,00)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,3 Mkr (38,9)

 
Januari–december 2017

- Nettoomsättning 293,1 Mkr (436,6)
- Orderingång 348,9 Mkr (199,9)
- Rörelseresultat -54,8 Mkr (-23,2)
- EBITDA -15,9 Mkr (25,3)
- Resultat efter skatt -61,8 Mkr (-24,4)
- Totalresultat -64,9 Mkr (-0,7)
- Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,09 kronor (-0,04)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -39,3 Mkr (88,4)

Jämförelsestörande poster
Effekterna av engångskostnaderna för förändringsprogrammet och den minskade tilläggsköpeskillingen under Övriga rörelseintäkter har påverkat jämförbarheten för vår delårsrapport. Justering för jämförelsestörande poster är följande:

Oktober – december 2017
Just. EBITDA 5,4 Mkr (5,8)

Januari – december 2017
Just. EBITDA -15,9 Mkr (29,4)

 Bokslutskommuniké 2017 (pdf)

Delårsrapporter