Till följd av bolagets storlek har bedömningen gjorts att, inget speciellt revisionsutskott är nödvändigt.

 

Valberedning

Valberedningen utarbetar förslag till årsstämman avseende val av och arvode till styrelseledamöter och revisorer. Valberedningen sammanträder vid behov, dock minst en gång årligen. Instruktioner för valberedningen finns i protokollet från årsstämman 2019.

Valberedningen i Sensys Gatso Group AB (publ) består av följande ledamöter:

Timo Gatsonides, för eget innehav (Ordförande)
E: t.gatsonides@sensysgatso.com
T: +31 6 22 775 901

Per Wall, för eget innehav
E: per.wall@penser.se
T: 070 955 00 22

Jan Johansson, utsedd av Inger Bergstrand
E: jjfab@telia.com
T: 08-149502 alt 0706-709047

Claes Ödman, styrelseordförande i Sensys Gatso
E: claes.odman@ascom.com
T: 070-852 8512

Eventuella förslag eller synpunkter som man önskar delge valberedningen inför deras arbete, skall vara valberedningen tillhanda senast 2020-03-26.