Till följd av bolagets storlek har bedömningen gjorts att, inget speciellt revisionsutskott är nödvändigt.

 

Valberedning

Valberedningen utarbetar förslag till årsstämman avseende val av och arvode till styrelseledamöter och revisorer. Valberedningen sammanträder vid behov, dock minst en gång årligen. Valberedningen i Sensys Gatso Group AB (publ) består av följande ledamöter:

Timo Gatsonides, för eget innehav (Ordförande)
E: t.gatsonides@sensysgatso.com
T: +31 6 22 775 901

Gunilla Nyström, utsedd av AMF fonder
E: gunilla.nystrom@amf.se
T: 070-281 74 60

Jan Johansson, utsedd av Inger Bergstrand
E: jjfab@telia.com
T: 08-149502 alt 0706-709047

Claes Ödman, styrelseordförande i Sensys Gatso
E: claes.odman@ascom.com
T: 070-852 8512