Instruktion för valberedningen

Valberedningen föreslår att fram till dess stämman beslutar annat, en valberedning ska utses av de per den 30 september fyra största identifierade aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken jämte styrelseordföranden. Vid bedömningen av vilka som utgör de fyra till röstetalet största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i Euroclear Sweden-systemet eller (ii) offentliggjort och till bolaget skriftligen meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning.

Om en eller flera aktieägare inte önskar utse en ledamot till valberedningen ska den aktieägare som står näst på tur kontaktas. Om den aktieägare som står näst på tur avstår från att utse en ledamot till valberedningen behöver styrelseordföranden endast kontakta de åtta största aktieägarna för att erhålla en valberedning om minst fem ledamöter (inklusive styrelseordföranden). Erhålls inte en valberedning om fem ledamöter (inklusive ordföranden) efter kontakt med de åtta största aktieägarna ska styrelsens ordförande fortsätta att kontakta aktieägare som står på tur till dess att en valberedning om fyra ledamöter (inklusive ordföranden) har uppnåtts.

Förändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Styrelseordföranden ska sammankalla till det första mötet i valberedningen. Ordförande i valberedningen ska om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

 

Valberedning

Valberedningen utarbetar förslag till årsstämman avseende val av och arvode till styrelseledamöter och revisorer. Valberedningen sammanträder vid behov, dock minst en gång årligen. 

Valberedningen i Sensys Gatso Group AB (publ) består av följande ledamöter:

Timo Gatsonides, för eget innehav (Ordförande)
E: t.gatsonides@sensysgatso.com
T: +31 6 22 775 901

Per Wall, för eget innehav
E: per.wall@penser.se
T: 070 955 00 22

Jan Johansson, utsedd av Inger Bergstrand
E: jjfab@telia.com
T: 08-149502 alt 0706-709047

Claes Ödman, styrelseordförande i Sensys Gatso
E: claes.odman@ascom.com
T: 070-852 8512

 

Till följd av bolagets storlek har bedömningen gjorts att, inget speciellt revisionsutskott är nödvändigt.