Styrelsens ledamöter har lång och skiftande, både svensk och internationell, erfarenhet från flera olika branscher. I styrelsen finns såväl teknisk som kommersiell kompetens. Styrelsen arbetar enligt en fastställd arbetsordning. Styrelsen skall hålla fyra sammanträden per räkenskapsår. Därutöver skall styrelsemöten hållas när så är nödvändigt. Styrelsen skall i första hand ägna sig åt övergripande och långsiktiga frågor samt frågor, som är av stor betydelse för bolaget. Vidare har styrelsen att fortlöpande bedöma hur VD uppfyller ansvaret för den löpande verksamheten. 

Styrelsens ordförande representerar styrelsen såväl externt som internt. Ordföranden skall leda styrelsens arbete, bevaka att styrelsen fullgör sina arbetsuppgifter i enlighet med lag och bolagsordning samt se till att sammanträden hålls när det behövs. 

VD ansvarar för den löpande förvaltningen enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar. VD skall, i enlighet med separat utfärdad VD-instruktion, till styrelsen hänskjuta alla frågor som är av principiell betydelse, av osedvanlig beskaffenhet eller av stort värde. Styrelsen har sitt säte i Jönköpings kommun, Sverige.

 

Claes Ödman.jpg

Claes Ödman

Född 1965.

Styrelseordförande sedan 2016. Styrelseledamot sedan 2011.

Divisionschef och VD för Ascom Wireless Solutions, en del av koncernledningen för schweiziska Ascom. Har innehaft olika chefsbefattningar inom Ericsson AB, bland annat i Singapore och Taiwan. 

Utbildning: Civilingenjörsexamen i teknisk fysik och en MBA, båda från Chalmers i Göteborg.

Aktieinnehav: 50 000 st.

 
Kerstin.jpg

Kerstin Sjöstrand

Född: 1958.

Styrelseledamot sedan 2016.

Ansvarig för Business Support inom SEB´s division för Pension och Försäkring. Har arbetat drygt 30 år inom SEB med varierande uppdrag såsom CFO och stabschef på divisionsnivå samt affärsansvarig för svensk kortverksamhet.

Utbildning: Civilekonom 

Aktieinnehav: 22 200 st.

 
pia.jpg

Pia Hofstedt

Född 1961.

Styrelseledamot sedan 2016.

CIO Quant AB 2015. Tidigare CIO på Aleris 2011-2015. Egen företagare Hofstedt Management & Consulting 2011,  CIO Scandic Hotels  2007-2011,  CIO Salus Ansvar 2004-2007,  CEO NeoNet Technology samt CIO NeoNet AB 1998-2004.

Utbildning: Civilekonomexamen från Stockholms Universitet samt Management training, Dale Carnegie.

Aktieinnehav: 0 st.

 
Ingemar Skogö.jpg

Ingemar Skogö

Född: 1949

Styrelseledamot sedan 2011.

Tidigare landshövding i Västmanlands län samt GD för Luftfartsverket och Vägverket. Övriga styrelseuppdrag: Fordonsforskning För Innovation, VINNOVA, Swedavia AB, Teologiska Högskolan i Stockholm AB.

Utbildning: Civilekonom.

Aktieinnehav: 75 552 st.

 
Katarina Staaf.jpg

Katarina Staaf

Född 1967.

Styrelseledamot sedan 2016.

Bakgrund inom ledande och specialistpositioner inom finans- och fastighetsmarknaden däribland VD på Evli Fonder. Senast finans- och fastighetschef, medlem av koncernledningen på Riksbyggen tillika VD Riksbyggen BoSpar. Styrelseledamot i Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, FastPartner AB (publ) samt i Entra ASA.

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan Göteborgs Universitet.

Aktieinnehav: 0 st.

 
Jochem Garritsen.jpg

Jochem Garritsen

Född: 1972

Styrelseledamot sedan 2015. 

Jochem Garritsen har jobbat inom Nokia sedan 1999, framförallt inom försäljning och är för närvarande ansvarig för Nokias tjänsteförsäljning i Europa.

Utbildning: Master of Science degree in Systems Engineering, Policy Analysis and Management, University of Delft. Jochem är holländsk medborgare.

Aktieinnehav: 25 000 st.