Styrelsens ledamöter har lång och skiftande, både svensk och internationell, erfarenhet från flera olika branscher. I styrelsen finns såväl teknisk som kommersiell kompetens. Styrelsen arbetar enligt en fastställd arbetsordning. Styrelsen skall hålla fyra sammanträden per räkenskapsår. Därutöver skall styrelsemöten hållas när så är nödvändigt. Styrelsen skall i första hand ägna sig åt övergripande och långsiktiga frågor samt frågor, som är av stor betydelse för bolaget. Vidare har styrelsen att fortlöpande bedöma hur VD uppfyller ansvaret för den löpande verksamheten. 

Styrelsens ordförande representerar styrelsen såväl externt som internt. Ordföranden skall leda styrelsens arbete, bevaka att styrelsen fullgör sina arbetsuppgifter i enlighet med lag och bolagsordning samt se till att sammanträden hålls när det behövs. 

VD ansvarar för den löpande förvaltningen enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar. VD skall, i enlighet med separat utfärdad VD-instruktion, till styrelsen hänskjuta alla frågor som är av principiell betydelse, av osedvanlig beskaffenhet eller av stort värde. Styrelsen har sitt säte i Jönköpings kommun, Sverige.

 

Claes_web.jpg

Claes Ödman

Född 1965.

Styrelseordförande sedan 2016. Styrelseledamot sedan 2011.

Utbildning: Civilingenjörsexamen i teknisk fysik och en MBA, båda från Chalmers i Göteborg. 

Bakgrund: COO och medlem av koncernledningen för det schweiziska listade företaget Ascom. Har tidigare innehaft olika chefsbefattningar inom Ericsson AB, bland annat i Singapore och Taiwan.

Aktieinnehav: 471 818 aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

 
Kerstin_web.jpg

Kerstin Sjöstrand

Född: 1958.

Styrelseledamot sedan 2016.

Utbildning: Civilekonom, Stockholms Universitet.

Bakgrund: Ansvarig för Business Support inom SEB´s division Life & Investment Management. Har arbetat drygt 30 år inom SEB med varierande uppdrag såsom CFO och stabschef på divisionsnivå samt affärsansvarig för svensk kortverksamhet.

Aktieinnehav: 28 542 aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

 
Pia_web.jpg

Pia Hofstedt

Född 1961.

Styrelseledamot sedan 2016.

Utbildning: Civilekonom, Stockholms Universitet samt Management training, Dale Carnegie. 

Bakgrund: Bred erfarenhet som CIO inom olika brancher. Nuvarande CIO på Quant AB. Tidigare CIO på Aleris, CIO Scandic Hotels, Salus Ansvar, Neo Net AB, samt VD NeoNet Technology. 
Egen företagare Hofstedt Management & Consulting.

Aktieinnehav: 128 570 aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

 
CH.jpg

Christina Hallin

Född 1960.

Styrelseledamot sedan 2019.

Utbildning: Civilingenjör Chalmers tekniska högskola.

Bakgrund: Vice President Market India på Volvo Trucks, Senior Vice President för Dong Feng Commercial Vehicles, flera ledande befattningar inom Volvo Group, nuvarande Vice President Market China på Volvo Trucks.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Alimak Group AB (publ) och SEM (Swedish Electromagnet AB).

Aktieinnehav: 0 aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

 
Jochem_web.jpg

Jochem Garritsen

Född: 1972

Styrelseledamot sedan 2015. 

Utbildning: Master of Science i Systems Engineering, Policy Analysis and Management, University of Delft. Jochem är från Nederländerna. 

Bakgrund: Senior Business Manager, Nokia. Har arbetat inom telekombranschen i Nederländerna och internationellt sedan 1999. Är en stark internationell ledare och har haft ledande befattningar som försäljnings- och affärsområdesansvarig för professionella tjänster.

Aktieinnehav: 32 142 aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.