Styrelsens ledamöter har lång och skiftande, både svensk och internationell, erfarenhet från flera olika branscher. I styrelsen finns såväl teknisk som kommersiell kompetens. Styrelsen arbetar enligt en fastställd arbetsordning. Styrelsen skall hålla fyra sammanträden per räkenskapsår. Därutöver skall styrelsemöten hållas när så är nödvändigt. Styrelsen skall i första hand ägna sig åt övergripande och långsiktiga frågor samt frågor, som är av stor betydelse för bolaget. Vidare har styrelsen att fortlöpande bedöma hur VD uppfyller ansvaret för den löpande verksamheten. 

Styrelsens ordförande representerar styrelsen såväl externt som internt. Ordföranden skall leda styrelsens arbete, bevaka att styrelsen fullgör sina arbetsuppgifter i enlighet med lag och bolagsordning samt se till att sammanträden hålls när det behövs. 

VD ansvarar för den löpande förvaltningen enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar. VD skall, i enlighet med separat utfärdad VD-instruktion, till styrelsen hänskjuta alla frågor som är av principiell betydelse, av osedvanlig beskaffenhet eller av stort värde. Styrelsen har sitt säte i Jönköpings kommun, Sverige.

 

Claes_web.jpg

Claes Ödman

Född 1965.

Styrelseordförande sedan 2016. Styrelseledamot sedan 2011.

Utbildning: Civilingenjörsexamen i teknisk fysik och en MBA, båda från Chalmers i Göteborg. 

Bakgrund: Divisionschef och VD för Ascom Wireless Solutions och medlem av koncernledningen för schweiziska Ascom. Har tidigare innehaft olika chefsbefattningar inom Ericsson AB, bland annat i Singapore och Taiwan.

Aktieinnehav: 471 818 aktier.

 
Kerstin_web.jpg

Kerstin Sjöstrand

Född: 1958.

Styrelseledamot sedan 2016.

Utbildning: Civilekonom, Stockholms Universitet.

Bakgrund: Ansvarig för Business Support inom SEB´s division för Pension och Försäkring. Har arbetat drygt 30 år inom SEB med varierande uppdrag såsom CFO och stabschef på divisionsnivå samt affärsansvarig för svensk kortverksamhet.

Aktieinnehav: 28 542 aktier.

 
Pia_web.jpg

Pia Hofstedt

Född 1961.

Styrelseledamot sedan 2016.

Utbildning: Civilekonom, Stockholms Universitet samt Management training, Dale Carnegie. 

Bakgrund: CIO Quant AB 2015. Tidigare CIO på Aleris 2011-2015. Egen företagare Hofstedt Management & Consulting 2011,  CIO Scandic Hotels  2007-2011,  CIO Salus Ansvar 2004-2007,  CEO NeoNet Technology samt CIO NeoNet AB 1998-2004.

Aktieinnehav: 128 570 aktier.

 
Ingemar_web.jpg

Ingemar Skogö

Född: 1949

Styrelseledamot sedan 2011.

Utbildning: Civilekonom.

Bakgrund: Tidigare landshövding i Västmanlands län samt f.d. generaldirektör för Luftfartsverket och Vägverket.

Andra styrelseuppdrag: Fordonsforskning för Innovation, VINNOVA, Swedavia, Teologiska Högskolan i Stockholm AB.

Aktieinnehav: 97 138 aktier.

 
Katarina_web.jpg

Katarina Staaf

Född 1967.

Styrelseledamot sedan 2016.

Utbildning: Civilekonom med inriktning mot Finansiell ekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. 

Bakgrund: Executive Search konsult hos Poolia Executive Search. Tidigare finans- och fastighetschef och medlem av koncernledningen på Riksbyggen, Vd Riksbyggen BoSpar, Vd Evli Fonder AB och portföljförvaltare på Skandia och SEB.

Övriga styrelseuppdrag: Sjätte AP-fonden, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, FastPartner AB (publ), Entra ASA, Sjätte AP-fonden och Staaf & Partners AB.

Aktieinnehav: 60 000 aktier.

 
Jochem_web.jpg

Jochem Garritsen

Född: 1972

Styrelseledamot sedan 2015. 

Utbildning: Master of Science i Systems Engineering, Policy Analysis and Management, University of Delft. Jochem är från Nederländerna. 

Bakgrund: Senior Business Manager, Nokia. Har arbetat inom telekombranschen i Nederländerna och internationellt sedan 1999. Är en stark internationell ledare och har haft ledande befattningar som försäljnings- och affärsområdesansvarig för professionella tjänster.

Aktieinnehav: 32 142 aktier.