Styrelsens ledamöter har lång och skiftande, både svensk och internationell, erfarenhet från flera olika branscher. I styrelsen finns såväl teknisk som kommersiell kompetens. Styrelsen arbetar enligt en fastställd arbetsordning. Styrelsen skall hålla fyra sammanträden per räkenskapsår. Därutöver skall styrelsemöten hållas när så är nödvändigt. Styrelsen skall i första hand ägna sig åt övergripande och långsiktiga frågor samt frågor, som är av stor betydelse för bolaget. Vidare har styrelsen att fortlöpande bedöma hur VD uppfyller ansvaret för den löpande verksamheten. 

Styrelsens ordförande representerar styrelsen såväl externt som internt. Ordföranden skall leda styrelsens arbete, bevaka att styrelsen fullgör sina arbetsuppgifter i enlighet med lag och bolagsordning samt se till att sammanträden hålls när det behövs. 

VD ansvarar för den löpande förvaltningen enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar. VD skall, i enlighet med separat utfärdad VD-instruktion, till styrelsen hänskjuta alla frågor som är av principiell betydelse, av osedvanlig beskaffenhet eller av stort värde. Styrelsen har sitt säte i Jönköpings kommun, Sverige.

 

web_claes.jpg

Claes Ödman

Född: 1965.

Styrelseordförande sedan 2016. Styrelseledamot sedan 2011.

Utbildning: Civilingenjörsexamen i teknisk fysik och en MBA, båda från Chalmers i Göteborg. 

Bakgrund: President Smart Transport på AddSecure.Tidigare COO och medlem av koncernledningen för det schweiziska listade företaget Ascom. Har tidigare innehaft olika chefsbefattningar inom Ericsson AB, bland annat i Singapore och Taiwan.

Aktieinnehav: 521 818 aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

 
web_kerstin.jpg

Kerstin Sjöstrand

Född: 1958.

Styrelseledamot sedan 2016.

Utbildning: Civilekonom, Stockholms Universitet.

Bakgrund: Har arbetat drygt 30 år inom SEB med varierande uppdrag såsom CFO och stabschef på divisionsnivå samt affärsansvarig för svensk kortverksamhet.

Övriga styrelseuppdrag: Nej.

Aktieinnehav: 334 162 aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

 
web_pia.jpg

Pia Hofstedt

Född: 1961.

Styrelseledamot sedan 2016.

Utbildning: Civilekonom, Stockholms Universitet samt Management training, Dale Carnegie. 

Bakgrund: Nuvarande CIO på Quant AB. Egen företagare Hofstedt Management & Consulting. Bred erfarenhet som CIO inom olika brancher. Tidigare CIO på Aleris, CIO Scandic Hotels, Salus Ansvar, Neo Net AB, samt VD NeoNet Technology. 

Övriga styrelseuppdrag: VD Hofstedt Management & Consulting, styrelseledamot Seamless Distribution Systems. Systems.

Aktieinnehav: 400 000 aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

 

 
 
web_christina.jpg

Christina Hallin

Född: 1960.

Styrelseledamot sedan 2019.

Utbildning: Civilingenjör Chalmers tekniska högskola.

Bakgrund: VD SEM AB. Tidigare Vice President Volvo Trucks Kina respektive Indien. Senior Vice President för Dong Feng Commercial Vehicles, flera ledande befattningar inom Volvo Group.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Bulten AB (publ), Alimak Group AB (publ) och SEM (Swedish Electromagnet AB).

Aktieinnehav: 52 500 aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

 

 
web_jochem.jpg

Jochem Garritsen

Född: 1972

Styrelseledamot sedan 2015. 

Utbildning: Master of Science i Systems Engineering, Policy Analysis and Management, University of Delft. Jochem är från Nederländerna. 

Bakgrund: Senior Business Manager, Nokia. Har arbetat inom telekombranschen i Nederländerna och internationellt sedan 1999. Är en stark internationell ledare och har haft ledande befattningar som försäljnings- och affärsområdesansvarig för professionella tjänster.

Övriga styrelseuppdrag: Nej.

Aktieinnehav: 110 142 aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

 

 

 
 
web_nishant.jpg

Nishant Batra

Född: 1978

Styrelseledamot sedan 2020. 

Utbildning: Nishant Batra har en MBA från Insead från år 2006 och Civilingenjörsexamen i telekommunikation och IT från Southern Methodist University i Dallas. 

Bakgrund: CTO, Nokia. Tidigare EVP och CTO på Veoneer Inc. Ett flertal ledande befattningar för Ericsson i USA, Sverige och Indien.

Övriga styrelseuppdrag: Nej.

Aktieinnehav: 0 aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.