Riskhantering är en del av all affärsverksamhet och syftar till att identifiera, utvärdera, hantera och rapportera väsentliga risker. Under 2018 godkände styrelsen riskpolicy och finanspolicy, vilka implementerades under året. Koncernens riskhantering innefattar risker i enskilda projekt, operativa risker, risken att inte efterfölja lagar och regelverk samt riskerna i den finansiella rapporteringen. Marknadsrisker omfattar bland annat ekonomiska förhållanden, trender, kundutveckling, leverantörsberoende, politiska beslut och konkurrens. Risker omfattar även teknisk utveckling och produktionsstörningar samt förmågan att attrahera och behålla nyckelpersoner. Finansiella risker inkluderar bland annat befintlig finansiering, möjlighet till framtida finansiering, valutarisker och ränterisker. Legala risker utgörs av lagstiftning och regelverk, försäkringar, myndigheter, kontrollorgan samt tvister och skadeståndskrav. Risker som hanteras väl kan leda till möjligheter och vara värdeskapande, medan risker som inte hanteras rätt kan leda till skador och onödiga kostnader för företaget. Därför är förmågan att identifiera riskfaktorer och hantera risker en viktig del i den operativa verksamheten. 

FINANSIELLA RISKER
Sensys Gatso är genom sin internationella verksamhet exponerat för finansiella risker på grund av förändringar av valutakurser och räntenivåer samt likviditets-, finansierings- och kreditrisker. Koncernens policy för hantering av finansiella risker har utarbetats av styrelsen och utgör ett ramverk för riskhantering.

VALUTARISKER
Med valutarisker avses riskerna för att valutakursförändringar får negativa effekter på Sensys Gatsos resultaträkning, balansräkning och/eller kassaflöde. Valutarisk uppstår när framtida affärstransaktioner eller redovisade tillgångar eller skulder uttrycks i en valuta som inte är koncernens funktionella valuta. 

Omräkningsexponering
I koncernens internationella verksamhet betalar vissa kunder i sina egna valutor, vilket innebär att koncernen utsätts för transaktionsrelaterade valutarisker. Den här typen av valutarisk uppstår också i samband med import av råvaror och komponenter i en valuta som inte är koncernens funktionella valuta. Inkommande flöden eller utländska valutor ska användas till betalningar i samma valuta. Dotterbolagen inom koncernen bedriver sin verksamhet i huvudsak i sina funktionella valutor, vilket begränsar risken för transaktionsexponering.

Valutaexponering
Valutarisk uppstår även vid omräkning av utländska nettotillgångar och resultat, så kallad omräkningsexponering. Denna valutarisk avser huvudsakligen omräkningen av utländska dotterföretags resultat- och balansräkningar. Resultatet i ett utländskt dotterbolag räknas om till svenska kronor baserat på genomsnittskursen för varje månad. Nettotillgångarna översätts till svenska kronor baserat på växelkursen den sista dagen i månaden. Koncernens riskexponering i utländsk valuta vid utgången av 2018, uttryckt i svenska kronor (TSEK) var följande:

Omräkningsexponering 2018 SEK EUR USD AUD Summa
Tillgångar enligt balansräkning:          
Kundfordringar 25 152 19 4657 3 925 8 395 56 937
Upplupna intäkter 0 6 789   4 089 10 878
Kassa och bank 66 945 3 784 860 5 017 76 606
Summa 92 097 30 038 4 785 17 501 144 421
           
Skulder enligt balansräkning:          
Upplåning - - - - -
Skulder till aktieägarna 38 340 20 551 - - 58 891
Leverantörsskulder 7 410 10 077 1 579 8 929 27 996
Skulder till kunder 22 460 9 354 - - 31 814
Övriga skulder 4 347 5 540 761 - 10 648
  72 557 45 522 2 340 8 929 129 349

Som framgår av exponeringstabellen ovan, är koncernen främst exponerad för förändringar i växelkursen EUR/SEK.

  Påverkan på resultatet före skatt   Påverkan på andra
komponenter i eget kapital
Tkr 2018 2017 2018 2017
EUR/SEK valutakurser + 10% -209 -1 845 34 408 14 363
USD/SEK valutakurser + 10%  -296 -172 565   -7 648
AUD/SEK valutakurser + 5 %  225 -36 2 660 1 369

Den största exponeringen för förändringar föreligger för växelkursen för EUR/SEK men även de för USD/SEK och AUD/SEK är känsliga för förändringar, vilket kan påverka nettovärdet eftersom företaget har goodwill och andra immateriella tillgångar i lokala valutor. Bolaget har tecknat en ränteswap till ett belopp av 1,6 MSEK (EUR/USD). Koncernens exponering för andra valutakursfluktuationer är av liten betydelse.

RÄNTERISKER
Sensys Gatso innehar inte några väsentliga räntebärande tillgångar varför koncernens intäkter och kassaflöde från den löpande verksamheten i allt väsentligt är oberoende av förändringar i marknadsräntor. Koncernens ränterisk blir högre i samband med långfristig upplåning. Målet är att begränsa ränterisken i koncernens räntebärande skulder. På balansdagen hade koncernen 58,9 MSEK (82,4) i räntebärande skulder, och de likvida medlen uppgick till 76,6 MSEK (58,9). Upplåning som görs med rörlig ränta utsätter koncernen för ränterisk avseende kassaflöde. Upplåning som görs med fast ränta utsätter koncernen för ränterisk avseende verkligt värde. 
Under 2018 bestod koncernens inlåning främst av kreditfaciliteter från banker till tre månaders fast ränta (EURIBOR och LIBOR). Koncernens skulder till aktieägare utökas med en månads fast ränta (EURIBOR) och fasta årsräntor på underordnande skulder. Räntor och villkor överensstämmer med 2017. 
Om räntorna på upplåning hade varit 10 punkter högre/lägre under 2018, men alla andra variabler konstanta, hade vinst eller förlust före skatt för räkenskapsåret varit 0,2 (0,1) MSEK högre/lägre, huvudsakligen som en effekt av högre/lägre räntekostnader för upplåning med rörlig ränta. Koncernen har inga marknadsnoterade finansiella instrument.

LIKVIDITETS- OCH FINANSIERINGSRISKER
Med finansieringsrisk avses riskerna med befintlig och framtida finansiering, refinansiering av förfallna lån eller svårigheter att uppta externa lån. Med likviditetsrisk avses risken att inte kunna uppfylla betalningsförpliktelser då de förfaller till följd av otillräcklig likviditet. Båda dessa risker hanteras genom att bolaget löpande upprättar kassaflödesprognoser. Styrelsen följer noga rullande prognoser för bolagets likviditetsreserv för att säkerställa att bolaget har tillräckligt med kassamedel för att möta behovet i den löpande verksamheten.
Koncernen har processer för att bevaka kreditvillkoren och kassaflödet, och har kontroll på likviditetsbehovet. För skulder har företaget avtalsförpliktelser gentemot banken, till exempel skuldsättnings- och räntetäckningsgrad, solvensgrad, absolut EBITDA-nivå och vissa restriktioner beträffande nyinvesteringar. Sensys Gatso uppfyllde alla föreskrivna nivåer enligt kreditfacilitetsavtalet. Under 2018 har betalningar på 7,0 MSEK (8,8) gjorts på lån till aktieägare och bank. Vid utgången av 2018 hade bolaget utnyttjat 0 MSEK (10,0) av sina kreditfaciliteter.
Nedanstående tabell visar koncernens finansiella skulder som kommer att regleras netto, uppdelade efter den tid som på balansdagen återstår fram till den avtalsenliga förfallodagen. De räntebelopp som anges i tabellen är de avtalsenliga, odiskonterade kassaflödena. De belopp som förfaller inom 12 månader överensstämmer med bokförda belopp eftersom diskonteringseffekten är obetydlig.

31 december 2018 Mindre
än 1 år 
Mellan
1 och 2 år 
Mellan
2 och 5 år 
Mer
än 5 år
Banklån        
Leverantörsskulder och övriga skulder 27 996 - - -
Skulder till aktieägare 10 199 10 048 38 644 -
Summa  38 195 10 048 38 644 -

 

31 december 2017 Mindre 
än 1 år 
Mellan 
1 och 2 år
Mellan 
2 och 5 år
Mer 
än 5 år
Banklån 10 204 255 - -
Leverantörsskulder och övriga skulder 30 692 - - -
Skulder till aktieägare 15 993 9 136 46 772 6 663
Summa  56 889 9 391 46 772 6 663

KREDITRISKER
Kreditrisker definieras som risken för förlust om de motparter, med vilka koncernen har investerat likvida medel, inte lyckas fullgöra sina förpliktelser. Kreditrisker undviks i stor utsträckning genom en effektiv kreditprövning/-bevakning av befintliga och potentiella kunder samt i vissa fall genom förskottsbetalningar alternativt betalning mot remburs. Koncernens tillgångar redovisas i balansräkningen efter avdrag för avsättning för förväntade kreditförluster. Kreditrisken är begränsad till det bokförda värdet för varje finansiell tillgång. En avsättning på 27,0 MSEK (25,3) gjordes för fordringar som inte förväntas bli betalda.

KAPITALRISKER
Företagets mål i fråga om kapitalstrukturen är att trygga koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet, så att den kan fortsätta att generera avkastning till aktieägarna och nytta för andra intressenter samt upprätthålla en optimal kapitalstruktur för att hålla nere kapitalkostnaderna. För att upprätthålla eller justera kapitalstrukturen, kan koncernen ändra utdelningen till aktieägarna, återbetala kapital till aktieägarna, utfärda nya aktier eller sälja tillgångar för att minska skulderna. Den 31 december 2018 var förhållandet mellan skulder och eget kapital 71,8 procent (67,3).

OPERATIVA RISKER
För Sensys Gatso ligger en stor del av den operativa risken i hanteringen av varje enskilt projekt. Sensys Gatso jobbar aktivt med att integrera riskhanteringen i varje enskilt kundprojekt, och till sin hjälp har man det egenutvecklade verktyget Risk Assessment Analysis. Verktyget ger möjlighet att identifiera, hantera och vid behov acceptera och begränsa de risker som finns i varje enskilt projekt. Det är projektledarens ansvar att genomföra Risk Assessment Analysis och därefter löpande följa upp och rapportera viktiga frågor. Därutöver, för större projekt, utses en person från ledningsgruppen till projektets ”sponsor” och kontaktperson för regelbundna rapporter från projektledaren. 
Varje bolagschef är ansvarig för att driva och utveckla sitt respektive ansvarsområde, vilket innebär att identifiera möjligheter och hot samt löpande följa upp verksamheten. Projekt diskuteras inom lokala ledningsgrupper, vilket resulterar i operativa beslut.

PRISRISK
Prisrisker beträffande koncernens verksamhet finns huvudsakligen vid inköp av material som används i tillverkningen.

FÖRSÄKRINGAR
Koncernen har ett fullgott försäkringsskydd som omfattar bland annat egendom, produktansvar, avbrott, transporter samt försäkringar för styrelse och VD.

IT-SÄKERHET
Allteftersom datorstödd teknik får allt större utrymme inom företagen ökar också säkerhetskraven. Den funktionella säkerheten hos databaser och e-postservrar säkerställs med hjälp av daglig backup. Internetförbindelsen är av fast karaktär och har helt isolerats från det övriga nätverket med hjälp av hårdvarubrandväggar. Åtkomsten via publika nät är säkrad med säkerhetsdosor. Användningen regleras genom grupptillhörighet och rättigheter som baseras på faktiska uppgifter och roller inom företaget. Per den 25 maj 2018 följer koncernen helt och hållet de nya GDPR-reglerna.