Riskhantering är en del av all affärsverksamhet och syftar till att identifiera, utvärdera, hantera och rapportera väsentliga risker. Koncernens riskhantering innefattar såväl risker i enskilda projekt, operativa risker, och risken att inte efterfölja lagar och regelverk, såsom riskerna i den finansiella rapporteringen. Marknadsrisker omfattar bland annat ekonomiska förhållanden, trender, kundutveckling, leverantörsberoende, politiska beslut och konkurrens. Risker omfattar även teknisk utveckling och produktionsstörningar samt förmågan att attrahera och behålla nyckelpersoner. Finansiella risker inkluderar bland annat befintlig finansiering, möjlighet till framtida finansiering, valutarisker och ränterisker. Legala risker utgörs av lagstiftning och regelverk, försäkringar, myndigheter, kontrollorgan samt tvister och skadeståndskrav. Risker som hanteras väl kan leda till möjligheter och vara värdeskapande, medan risker som inte hanteras rätt kan leda till skador och onödiga kostnader för företaget. Därför är förmågan att identifiera riskfaktorer och hantera risker en viktig del i den operativa verksamheten.

FINANSIELLA RISKER
Sensys Gatso är genom sin internationella verksamhet exponerat för finansiella risker på grund av förändringar av valutakurser och räntenivåer samt likviditets-, finansierings- och kreditrisker. Koncernens policy för hantering av finansiella risker har utarbetats av styrelsen och utgör ett ramverk för riskhantering.

VALUTARISKER
Med valutarisker avses riskerna för att valutakursförändringar får negativa effekter på Sensys Gatsos resultaträkning, balansräkning och/eller kassaflöde. Valutarisk uppstår när framtida affärstransaktioner eller redovisade tillgångar eller skulder uttrycks i en valuta som inte är koncernens funktionella valuta.

Transaktionsexponering
I koncernens internationella verksamhet betalar vissa kunder i sina egna valutor, vilket innebär att koncernen utsätts för transaktionsrelaterade valutarisker. Den här typen av valutarisk uppstår också i samband med import av råvaror och komponenter i en valuta som inte är koncernens funktionella valuta.
Koncernens policy är att väsentliga nettoflöden ska säkras.  Inkommande flöden eller utländska valutor ska användas till betalningar i samma valuta.

 

Omräkningsexponering
Valutarisk uppstår även vid omräkning av utländska nettotillgångar och resultat, så kallad omräkningsexponering. Denna valutarisk avser huvudsakligen omräkningen av utländska dotterföretags resultat- och balansräkningar. Resultatet i ett utländskt dotterbolag räknas om till svenska kronor baserat på genomsnittskursen för varje månad. Nettotillgångarna översätts till svenska kronor baserat på växelkursen den sista dagen i månaden.

Koncernens riskexponering i utländsk valuta vid utgången av 2016, uttryckt i svenska kronor (TSEK)  var följande;

  EUR USD SEK AUD
Kundfordringar 20 512 7 279 32 866 2 163
Lån till aktieägare 373 0 0 0
  20 885 7 279 32 866 2 163
         
Banklån 0 -434 -18 750 0
Lån till aktieägare -79 839 0 0 0
Leverantörsskulder -4 423 -1 616 -12 915 -2 369
  -84 262 -2 050 -31 665 -2 369

 

Som framgår av exponeringstabellen ovan, är koncernen främst exponerad för förändringar i växelkursen EUR/SEK.

  Påverkan på resultatet före skatt   Påverkan på andra
komponenter i eget kapital
Tkr 2016 2015 2016 2015
EUR/SEK valutakurser + 10% -5 376 -4 154 -577 1 421
USD/SEK valutakurser + 10%  365   -9 648 -6 992   8 838
AUD/SEK valutakurser + 5 %   230 233 390 558

EUR/SEK men även den för USD/SEK är känslig för förändringar, vilket kan påverka nettovärdet eftersom företaget har goodwill och andra immateriella tillgångar i lokala valutor.
Resultatet var känsligare för förändringar i växelkursen för EUR under 2016 än under 2015 och att 2016 var det första fulla året efter förvärvet. Företaget har inga terminskontrakt i utländska valutor som kan påverka nettovärdet. Koncernens exponering för andra valutakursfluktuationer är av liten betydelse.

RÄNTERISKER
Sensys innehar inte några väsentliga räntebärande tillgångar varför koncernens intäkter och kassaflöde från den löpande verksamheten i allt väsentligt är oberoende av förändringar i marknadsräntor. Sensys ränterisk för räntebärande tillgångar ska regleras genom att likvida medel placeras på ett icke spekulativt sätt och med en förfallotidpunkt som matchar koncernens kända utflöden och/eller amortering av skulder. Koncernens ränterisk blir högre i samband med långfristig upplåning. Målet är att begränsa ränterisken i koncernens räntebärande skulder. På balansdagen hade koncernen 99,2 MSEK (214,7) i räntebärande skulder, och de likvida medlen uppgick till 31,6 MSEK (76,2). Upplåning som görs med rörlig ränta utsätter koncernen för ränterisk avseende kassaflöde. Upplåning som görs med fast ränta utsätter koncernen för ränterisk avseende verkligt värde. Under 2016 bestod koncernens inlåning främst av lån till tre månaders fast ränta, vilket är samma villkor som under 2015.
Om räntorna på upplåning i svenska kronor per den 31 december 2016 varit 10 punkter högre/lägre men alla andra variabler konstanta, hade vinsten före skatt för räkenskapsåret varit 1,8 MSEK (1,8) högre/lägre, huvudsakligen som en effekt av högre/lägre räntekostnader för upplåning med rörlig ränta. Koncernen har inga marknadsnoterade finansiella instrument.

LIKVIDITETS- OCH FINANSIERINGSRISKER
Med finansieringsrisk avses riskerna med befintlig och framtida finansiering, refinansiering av förfallna lån eller svårigheter att uppta externa lån. Med likviditetsrisk avses risken att inte kunna uppfylla betalningsförpliktelser då de förfaller till följd av otillräcklig likviditet. Båda dessa risker hanteras genom att bolaget löpande upprättar kassaflödesprognoser. Företaget har standariserade villkor gentemot bankerna, såsom skuldsättningsgrad, nivåer av EBITDA och vissa restriktioner för nya investeringar. 
Under 2016 gjordes betalningar om 108,9 miljoner kr, varav 34,0 miljoner kr för att återbetala banklån, 32,2 miljoner kr för att återbetala lån till aktieägare och 42,7 miljoner kr för att återbetala kreditfaciliteter. 
De totala kreditfaciliteterna som i dagsläget inte utnyttjas uppgår till 54,0 miljoner kr, vilket resulterade i tillgängliga likvida medel om 85,5 miljoner kr.
Styrelsen följer noga rullande prognoser för bolagets likviditetsreserv för att säkerställa att bolaget har tillräckligt med kassamedel för att möta behovet i den löpande verksamheten. Nedanstående tabell visar koncernens finansiella skulder som kommer att regleras netto, uppdelade efter den tid som på balansdagen återstår fram till den avtalsenliga förfallodagen. De belopp som anges i tabellen är de avtalsenliga, odiskonterade kassaflödena. De belopp som förfaller inom 12 månader överensstämmer med bokförda belopp eftersom diskonteringseffekten är obetydlig.

Från den
31 december 2016
Mindre
än 1 år 
Mellan
1 och 2 år 
Mellan
2 och 5 år 
Mer
än 5 år
Banklån 19 313 434 0 0
Leverantörsskulder och övriga skulder 21 077 0 0 0
Skulder till aktieägare  0 27 427 27 427 31 457
Summa   40 390 27 861 27 427 31 457

 

Från den 31 december 2015 Mindre 
än 1 år 
Mellan 
1 och 2 år
Mellan 
2 och 5 år
Mer 
än 5 år
Banklån 25 750 28 727 0 0
Leverantörsskulder och övriga skulder 56 401 0 0 0
Skulder till aktieägare 41 135 0 42 738 40 190
Summa  123 286 28 727 42 738 40 190


KREDITRISKER
Kreditrisker definieras som risken för förlust om de motparter, hos vilka koncernen har investerat likvida medel, inte lyckas fullgöra sina förpliktelser. Kreditrisker undviks i stor utsträckning genom en effektiv kreditprövning/-bevakning av befintliga och potentiella kunder samt i vissa fall genom förskottsbetalningar alternativt betalning mot remburs. Koncernens tillgångar redovisas i balansräkningen efter avdrag för avsättning för förväntade kreditförluster. Kreditrisken är begränsad till det bokförda värdet för varje finansiell tillgång.
En reservering på sammanlagt 24,0 MSEK (22,0) har gjorts för kundfordringar som inte väntas inkomma.

KAPITALRISKER
Företagets mål i fråga om kapitalstrukturen är att trygga koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet, så att den kan fortsätta att generera avkastning till aktieägarna och nytta för andra intressenter samt upprätthålla en optimal kapitalstruktur för att hålla nere kapitalkostnaderna.
För att upprätthålla eller justera kapitalstrukturen, kan koncernen ändra utdelningen till aktieägarna, återbetala kapital till aktieägarna, utfärda nya aktier eller sälja tillgångar för att minska skulderna. Den 31 december 2016 var förhållandet mellan skulder och eget kapital 63 procent (78).

OPERATIVA RISKER
För Sensys Gatso ligger en stor del av den operativa risken i hanteringen av varje enskilt projekt. Sensys Gatso jobbar aktivt med att integrera riskhanteringen i varje enskilt kundprojekt, och till sin hjälp har man det egenutvecklade verktyget Risk Assessment Analysis. Verktyget ger möjlighet att identifiera, hantera och i nödvändiga fall acceptera och begränsa de risker som finns i varje enskilt projekt. Det är projektledarens ansvar att genomföra Risk Assessment Analysis och därefter löpande följa upp och rapportera viktiga frågor. Därutöver, för större projekt, utses en person från ledningsgruppen till projektets ”sponsor” och kontaktperson för regelbundna rapporter från projektledaren.
Dessutom är varje avdelningschef ansvarig för att driva och utveckla sitt respektive ansvarsområde, vilket innebär att identifiera möjligheter och hot samt löpande följa upp verksamheten.
Slutligen fungerar ledningsgruppens möten som forum för diskussioner för utgångspunkt till operativa beslut, för att på så vis stärka riskhanteringen i sin helhet.

PRISRISK

Prisrisker beträffande koncernens verksamhet finns huvudsakligen vid inköp av material som används i tillverkningen. Koncernens exponering för prisrisker i fråga om finansiella instrument är minimal.

FÖRSÄKRINGAR
Koncernen har ett fullgott försäkringsskydd som omfattar bland annat egendom, produktansvar, avbrott, transporter samt försäkringar för styrelse och VD.

IT-SÄKERHET
Allt eftersom datorstödd teknik får allt större utrymme inom företagen ökar också säkerhetskraven. Den funktionella säkerheten hos databaser och e-postservrar säkerställs med hjälp av daglig backup. Internetförbindelsen är av fast karaktär och har helt isolerats från det övriga nätverket med hjälp av hårdvarubrandväggar. Åtkomsten via publika nät är säkrad med säkerhetsdosor. Användningen regleras genom grupptillhörighet och rättigheter som baseras på faktiska uppgifter och roller inom företaget.