Riskhantering är en del av all affärsverksamhet och syftar till att identifiera, utvärdera, hantera och rapportera väsentliga risker. Under 2018 godkände styrelsen riskpolicyn och finanspolicyn, vilka implementerades under året. Koncernens riskhantering innefattar risker i enskilda projekt, operativa risker, risken att inte efterfölja lagar och regelverk samt riskerna i den finansiella rapporteringen. Marknadsrisker omfattar bland annat ekonomiska förhållanden, trender, kundutveckling, leverantörsberoende, politiska beslut och konkurrens. Risker omfattar även teknisk utveckling och produktionsstörningar samt förmågan att attrahera och behålla nyckelpersoner. Finansiella risker inkluderar bland annat befintlig finansiering, möjlighet till framtida finansiering, valutarisker och ränterisker. Legala risker utgörs av lagstiftning och regelverk, försäkringar, myndigheter, kontrollorgan samt tvister och skadeståndskrav. Risker som hanteras väl kan leda till möjligheter och vara värdeskapande, medan risker som inte hanteras rätt kan leda till skador och onödiga kostnader för företaget. Därför är förmågan att identifiera riskfaktorer och hantera risker en viktig del i den operativa verksamheten. 

FINANSIELLA RISKER
Sensys Gatso är genom sin internationella verksamhet exponerat för finansiella risker på grund av förändringar av valutakurser och räntenivåer samt likviditets-, finansierings- och kreditrisker. Koncernens policy för hantering av finansiella risker har utarbetats av styrelsen och utgör ett ramverk för riskhantering.

VALUTARISKER
Med valutarisker avses riskerna för att valutakursförändringar får negativa effekter på Sensys Gatsos resultaträkning, balansräkning och/eller kassaflöde. Valutarisk uppstår när framtida affärstransaktioner eller redovisade tillgångar eller skulder uttrycks i en valuta som inte är koncernens funktionella valuta. 

Omräkningsexponering
I koncernens internationella verksamhet betalar vissa kunder i sina egna valutor, vilket innebär att koncernen utsätts för transaktionsrelaterade valutarisker. Den här typen av valutarisk uppstår också i samband med import av råvaror och komponenter i en valuta som inte är koncernens funktionella valuta. Inkommande flöden eller utländska valutor ska användas till betalningar i samma valuta. Dotterbolagen inom koncernen bedriver sin verksamhet i huvudsak i sina funktionella valutor, vilket begränsar risken för omräkningsseffekter.

Valutaexponering
Valutarisk uppstår även vid omräkning av utländska nettotillgångar och resultat, så kallad omräkningsexponering. Denna valutarisk avser huvudsakligen omräkningen av utländska dotterföretags resultat- och balansräkningar. Resultatet i ett utländskt dotterbolag räknas om till svenska kronor baserat på genomsnittskursen för varje månad. Nettotillgångarna översätts till svenska kronor baserat på växelkursen den sista dagen i månaden. Koncernens riskexponering i utländsk valuta vid utgången av 2019, uttryckt i svenska kronor (TSEK) var följande:

Omräkningseffekter 2019 SEK EUR USD AUD Summa
Tillgångar enligt balansräkning:          
Kundfordringar 23 676 29 185 12 425 10 132 75 418
Upplupna intäkter 0 4 957 0 13 282 18 239
Kassa och bank 50 458 -1 985 2 301 1 599 52 373
Summa 74 134 32 157 14 726 25 013 146 030
           
Skulder enligt balansräkning:          
Upplåning - 8 567 37 523 - 46 090
Skulder till aktieägarna - 49 836 - - 49 836
Leverantörsskulder 14 951 14 369 9 897 8 020 47 237
Skulder till kunder 8 762 9 427 - - 18 189
Övriga skulder 4 325 4 451 2 325 1 183 12 284
Summa 28 039 86 650 49 745 9 203 173 636

Som framgår av exponeringstabellen ovan, är koncernen främst exponerad för förändringar i växelkursen EUR/SEK.

  Påverkan på resultatet före skatt   Påverkan på andra
komponenter i eget kapital
Tkr 2019 2018 2019 2018
EUR/SEK valutakurser + 10% 1 346 -209 32 508 34 408
USD/SEK valutakurser + 10%  -1 337 -296 942 565
AUD/SEK valutakurser + 10%  -1 795 450 3 360 5 320

Den största exponeringen för förändringar föreligger för växelkursen för EUR/SEK men även de för USD/SEK och AUD/SEK är känsliga för förändringar, vilket kan påverka nettovärdet eftersom företaget har goodwill och andra immateriella tillgångar i lokala valutor. Bolaget har tecknat en ränteswap  för att köpa följande valutor; 25,9 miljoner SEK (EUR / SEK), 3,7 miljoner USD (EUR / USD) och 1,0 miljoner USD (AUD / USD).

RÄNTERISKER
Sensys Gatso innehar inte några väsentliga räntebärande tillgångar varför koncernens intäkter och kassaflöde från den löpande verksamheten i allt väsentligt är oberoende av förändringar i marknadsräntor. Koncernens ränterisk blir högre i samband med långfristig upplåning. Målet är att begränsa ränterisken i koncernens räntebärande skulder. På balansdagen hade koncernen 95,6 MSEK (58,9) i räntebärande skulder, och de likvida medlen uppgick till 52,4 MSEK (76,6). Upplåning som görs med rörlig ränta utsätter koncernen för ränterisk avseende kassaflöde. Upplåning som görs med fast ränta utsätter koncernen för ränterisk avseende verkligt värde. 
Upplåning baserat på fast ränta innebär en ränterisk för koncernen när det gäller verkligt värde. Under 2019 bestod koncernens upplåning till stor del av kreditfaciliteter som tillhandahölls av banker med tre månaders fast ränta (EURIBOR och LIBOR). För koncernens skulder gentemot aktieägare utgår tre månaders (EURIBOR) och fasta årliga räntor på förlagslån. Räntesatserna och förhållandena överensstämmer med 2018. Om räntorna på upplåning hade varit 10 procent högre / lägre under 2019, men alla andra variabler hade varit konstant, så hade vinst eller förlust före skatt för räkenskapsåret varit 0,4 MSEK (0,2) högre / lägre, främst som en effekt av högre / lägre räntekostnader för upplåning med rörlig ränta. Koncernen har inga noterade finansiella instrument.

LIKVIDITETS- OCH FINANSIERINGSRISKER
Med finansieringsrisk avses riskerna med befintlig och framtida finansiering, refinansiering av förfallna lån eller svårigheter att uppta externa lån. Med likviditetsrisk avses risken att inte kunna uppfylla betalningsförpliktelser då de förfaller till följd av otillräcklig likviditet. Båda dessa risker hanteras genom att bolaget löpande upprättar kassaflödesprognoser. Styrelsen följer noga rullande prognoser för bolagets likviditetsreserv för att säkerställa att bolaget har tillräckligt med kassamedel för att möta behovet i den löpande verksamheten. Koncernen har processer för att bevaka kreditvillkoren och kassaflödet, och har kontroll på likviditetsbehovet. För skulder har företaget avtalsförpliktelser gentemot banken, till exempel skuldsättnings- och räntetäckningsgrad, solvensgrad, absolut EBITDA-nivå och vissa restriktioner beträffande nyinvesteringar. Sensys Gatso upp-fyllde inte den finansiella kvoten som krävs i kontraktet för kreditfaciliteten från SEB Banken till 15 miljoner SEK. Banken har gett Sensys Gatso en waiver när det gäller konvenanterna. Genom att få denna waiver har Sensys Gatso uppfyllt sina skyldigheter gentemot banken. År 2019 har betalningar på 10,2 MSEK (0,7) gjorts på lånen till aktieägare och banker. Vid utgången av 2019 hade bolaget utnyttjat 46,1 MSEK (0,0) av sina kreditfaciliteter. Nedanstående tabell visar koncernens finansiella skulder som kommer att regleras netto, uppdelade efter den tid som på balansdagen återstår fram till den avtalsenliga förfallodagen. De räntebelopp som anges i tabellen är de avtalsenliga, odiskonterade kassaflödena. De belopp som förfaller inom 12 månader överensstämmer med bokförda belopp eftersom diskonteringseffekten är obetydlig.

31 december 2019 Mindre
än 1 år 
Mellan
1 och 2 år 
Mellan
2 och 5 år 
Mer
än 5 år
Checkräkningskredit 46 090 - - -
Leverantörsskulder och övriga skulder 47 237 - - -
Skulder till aktieägare 10 449 10 449 28 938 -
Leasingskuld 10 339 7 912 11 965 3 233
Summa  114 115 18 361 40 903 3 233

 

31 december 2018 Mindre
än 1 år 
Mellan
1 och 2 år 
Mellan
2 och 5 år 
Mer
än 5 år
Leverantörsskulder och övriga skulder 27 996 - - -
Skulder till aktieägare 10 199 10 048 38 644 -
Summa  38 195 10 048 38 644 -


KREDITRISKER
Kreditrisker definieras som risken för förlust om de motparter, med vilka koncernen har investerat likvida medel, inte lyckas fullgöra sina förpliktelser. Kreditrisker undviks i stor utsträckning genom en effektiv kreditprövning/-bevakning av befintliga och potentiella kunder samt i vissa fall genom förskottsbetalningar alternativt betalning mot remburs. Koncernens tillgångar redovisas i balansräkningen efter avdrag för avsättning för förväntade kreditförluster. Kreditrisken är begränsad till det bokförda värdet för varje finansiell tillgång. En avsättning på 9,2 MSEK (27,0) gjordes för fordringar som inte förväntas bli betalda.

KAPITALRISKER
Företagets mål i fråga om kapitalstrukturen är att trygga koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet, så att den kan fortsätta att generera avkastning till aktieägarna och nytta för andra intressenter samt upprätthålla en optimal kapitalstruktur för att hålla nere kapitalkostnaderna. För att upprätthålla eller justera kapitalstrukturen, kan koncernen ändra utdelningen till aktieägarna, återbetala kapital till aktieägarna, utfärda nya aktier eller sälja tillgångar för att minska skulderna. Den 31 december 2019 var förhållandet mellan skulder och eget kapital 63,4 procent (71,8).

OPERATIVA RISKER
För Sensys Gatso ligger en stor del av den operativa risken i hanteringen av varje enskilt projekt. Sensys Gatso jobbar aktivt med att integrera riskhanteringen i varje enskilt kundprojekt, och till sin hjälp har man det egenutvecklade verktyget Risk Assessment Analysis. Verktyget ger möjlighet att identifiera, hantera och vid behov acceptera och begränsa de risker som finns i varje enskilt projekt. Det är projektledarens ansvar att genomföra Risk Assessment Analysis och därefter löpande följa upp och rapportera viktiga frågor. Därutöver, för större projekt, utses en person från ledningsgruppen till projektets ”sponsor” och kontaktperson för regelbundna rapporter från projektledaren. 
Varje bolagschef är ansvarig för att driva och utveckla sitt respektive ansvarsområde, vilket innebär att identifiera möjligheter och hot samt löpande följa upp verksamheten. Projekt diskuteras inom lokala ledningsgrupper, vilket resulterar i operativa beslut.

PRISRISK
Prisrisker beträffande koncernens verksamhet finns huvudsakligen vid inköp av material som används i tillverkningen.

FÖRSÄKRINGAR
Koncernen har ett fullgott försäkringsskydd som omfattar bland annat egendom, produktansvar, avbrott, transporter samt försäkringar för styrelse och VD.

IT-SÄKERHET
Allteftersom datorstödd teknik får allt större utrymme inom företagen ökar också säkerhetskraven. Den funktionella säkerheten hos databaser och e-postservrar säkerställs med hjälp av daglig backup. Internetförbindelsen är av fast karaktär och har helt isolerats från det övriga nätverket med hjälp av hårdvarubrandväggar. Åtkomsten via publika nät är säkrad med säkerhetsdosor. Användningen regleras genom grupptillhörighet och rättigheter som baseras på faktiska uppgifter och roller inom företaget. Per den 25 maj 2018 följer koncernen helt och hållet de nya GDPR-reglerna.