Riskhantering är en del av all affärsverksamhet och syftar till att identifiera, utvärdera, hantera och rapportera väsentliga risker. Koncernens riskhantering innefattar såväl risker i enskilda projekt, operativa risker, och risken att inte efterfölja lagar och regelverk, såsom riskerna i den finansiella rapporteringen. Marknadsrisker omfattar bland annat ekonomiska förhållanden, trender, kundutveckling, leverantörsberoende, politiska beslut och konkurrens. Risker omfattar även teknisk utveckling och produktionsstörningar samt förmågan att attrahera och behålla nyckelpersoner. Finansiella risker inkluderar bland annat befintlig finansiering, möjlighet till framtida finansiering, valutarisker och ränterisker. Legala risker utgörs av lagstiftning och regelverk, försäkringar, myndigheter, kontrollorgan samt tvister och skadeståndskrav. Risker som hanteras väl kan leda till möjligheter och vara värdeskapande, medan risker som inte hanteras rätt kan leda till skador och onödiga kostnader för företaget. Därför är förmågan att identifiera riskfaktorer och hantera risker en viktig del i den operativa verksamheten.

FINANSIELLA RISKER
Sensys Gatso är genom sin internationella verksamhet exponerat för finansiella risker på grund av förändringar av valutakurser och räntenivåer samt likviditets-, finansierings- och kreditrisker. Koncernens policy för hantering av finansiella risker har utarbetats av styrelsen och utgör ett ramverk för riskhantering.

VALUTARISKER
Med valutarisker avses riskerna för att valutakursförändringar får negativa effekter på Sensys Gatsos resultaträkning, balansräkning och/eller kassaflöde. Valutarisk uppstår när framtida affärstransaktioner eller redovisade tillgångar eller skulder uttrycks i en valuta som inte är koncernens funktionella valuta.

Transaktionsexponering
I koncernens internationella verksamhet betalar vissa kunder i sina egna valutor, vilket innebär att koncernen utsätts för transaktionsrelaterade valutarisker. Den här typen av valutarisk uppstår också i samband med import av råvaror och komponenter i en valuta som inte är koncernens funktionella valuta.
Koncernens policy är att väsentliga nettoflöden ska säkras. Inkommande flöden eller utländska valutor ska användas till betalningar i samma valuta.

Omräkningsexponering
Valutarisk uppstår även vid omräkning av utländska nettotillgångar och resultat, så kallad omräkningsexponering. Denna valutarisk avser huvudsakligen omräkningen av utländska dotterföretags resultat- och balansräkningar. Resultatet i ett utländskt dotterbolag räknas om till svenska kronor baserat på genomsnittskursen för varje månad. Nettotillgångarna översätts till svenska kronor baserat på växelkursen den sista dagen i månaden.
Koncernens riskexponering i utländsk valuta vid utgången av 2017, uttryckt i svenska kronor (TSEK) var följande;

Omräkningsexponering 2017 EUR USD SEK AUD Summa
Tillgångar enligt balansräkning:          
Kundfordringar 30 651 5 197 37 467 4 762 78 077
Upplupna intäkter 7 177 0 201 4 639 12 017
Kassa och bank -9 328 1 091 54 936 2 028 48 727
Summa 28 501 6 287 92 604 11 428 138 820
           
Skulder enligt balansräkning:          
upplåning 0 10 204 255 0 10 459
Skulder till aktieägarna 52 202 19 699 0 0 71 901
Leverantörsskulder 9 813 19 249 3 835 4 905 37 802
Skulder till kunder 21 309 2 0 0 21 311
Övriga skulder 0 9 554 864 443 10 862
Summa 83 324 58 709 4 955 5 348 152 336

 

Som framgår av exponeringstabellen ovan, är koncernen främst exponerad för förändringar i växelkursen EUR/SEK.

  Påverkan på resultatet före skatt   Påverkan på andra
komponenter i eget kapital
Tkr 2017 2016 2017 2016
EUR/SEK valutakurser + 10% -1 845 -5 376 14 363 -577
USD/SEK valutakurser + 10%  -172 365 -7 648   -6 992
AUD/SEK valutakurser + 5 %  -36 230 1 369 390

Den största exponeringen för förändringar föreligger för växelkursen för EUR/SEK men även den för USD/SEK är känslig för förändringar, vilket kan påverka nettovärdet eftersom företaget har goodwill och andra immateriella tillgångar i lokala valutor. Bolaget har tecknat en ränteswap till ett belopp av 15 Mkr.
Koncernens exponering för andra valutakursfluktuationer är av liten betydelse.

RÄNTERISKER
Sensys innehar inte några väsentliga räntebärande tillgångar varför koncernens intäkter och kassaflöde från den löpande verksamheten i allt väsentligt är oberoende av förändringar i marknadsräntor. Sensys ränterisk för räntebärande tillgångar ska regleras genom att likvida medel placeras på ett icke spekulativt sätt och med en förfallotidpunkt som matchar koncernens kända utflöden och/eller amortering av skulder. Koncernens ränterisk blir högre i samband med långfristig upplåning. Målet är att begränsa ränterisken i koncernens räntebärande skulder. På balansdagen hade koncernen 82,4 MSEK (99,2) i räntebärande skulder, och de likvida medlen uppgick till 58,9 MSEK (31,6). Upplåning som görs med rörlig ränta utsätter koncernen för ränterisk avseende kassaflöde. Upplåning som görs med fast ränta utsätter koncernen för ränterisk av-seende verkligt värde. Under 2017 bestod koncernens inlåning främst av lån till tre månaders fast ränta, vilket är samma villkor som under 2016.
Om räntorna på upplåning i svenska kronor per den 31 december 2017 varit 10 punkter högre/lägre men alla andra variabler konstanta, hade vinsten före skatt för räkenskapsåret varit 0,1 MSEK (1,8) högre/lägre, huvudsakligen som en effekt av högre/lägre räntekostnader för upplåning med rörlig ränta. Koncernen har inga marknadsnoterade finansiella instrument.

LIKVIDITETS- OCH FINANSIERINGSRISKER
Med finansieringsrisk avses riskerna med befintlig och framtida finansiering, refinansiering av förfallna lån eller svårigheter att uppta externa lån. Med likviditetsrisk avses risken att inte kunna uppfylla betalningsförpliktelser då de förfaller till följd av otillräcklig likviditet. Båda dessa risker hanteras genom att bolaget löpande upprättar kassaflödesprognoser. Företaget har standariserade villkor gentemot bankerna, såsom skuldsättningsgrad, nivåer av EBITDA och vissa restriktioner för nya investeringar. 
Under 2017 har betalningar om 8,8 (108,9) MSEK gjorts för återbetalning av lån. Betalningen till bankerna uppgick under året till 18,9 MSEK (34,0). Under året har bolaget använt 10,0 MSEK av sina kreditfaciliteter.
Styrelsen följer noga rullande prognoser för bolagets likviditetsreserv för att säkerställa att bolaget har tillräckligt med kassamedel för att möta behovet i den löpande verksamheten. 
Koncernens kreditavtal innehåller avtalsklausuler som förpliktar koncernen att uppnå vissa finansiella nyckeltal. Sensys Gatso uppnådde inte det EBITDA-tal som krävs enligt avtalet för en av kreditfaciliteterna, men har fått en dispens från banken för fjärde kvartalet. Koncernen har processer för att bevaka kreditvillkoren och kassaflödet, och har kontroll på likviditetsbehovet. Vidare förhandlar vi med våra banker om kreditvillkoren och kreditfaciliteterna för att få till villkor som bättre överensstämmer med vår affärsmodell inför framtiden. 
Nedanstående tabell visar koncernens finansiella skulder som kommer att regleras netto, uppdelade efter den tid som på balansdagen återstår fram till den avtalsenliga förfallodagen. De belopp som anges i tabellen är de avtalsenliga, odiskonterade kassaflödena. De belopp som förfaller inom 12 månader överensstämmer med bokförda belopp eftersom diskonteringseffekten är obetydlig.
 

Från den 31 december 2017 Mindre
än 1 år 
Mellan
1 och 2 år 
Mellan
2 och 5 år 
Mer
än 5 år
Banklån 10 204 255 0 0
Leverantörsskulder och övriga skulder 30 692 0 0 0
Skulder till aktieägare 15 993 9 136 27 073 26 362
Summa  56 889 9 391 27 073 26 362

 

Från den 31 december 2016 Mindre 
än 1 år 
Mellan 
1 och 2 år
Mellan 
2 och 5 år
Mer 
än 5 år
Banklån 19 219 442 0 0
Leverantörsskulder och övriga skulder 21 077 0 0 0
Skulder till aktieägare 0 27 427 27 427 31 457
Summa  40 296 27 869 27 427 31 457

 

KREDITRISKER
Kreditrisker definieras som risken för förlust om de motparter, hos vilka koncernen har investerat likvida medel, inte lyckas fullgöra sina förpliktelser. Kreditrisker undviks i stor utsträckning genom en effektiv kreditprövning/-bevakning av befintliga och potentiella kunder samt i vissa fall genom förskottsbetalningar alternativt betalning mot remburs. Koncernens tillgångar redovisas i balansräkningen efter avdrag för avsättning för förväntade kreditförluster. Kreditrisken är begränsad till det bokförda värdet för varje finansiell tillgång.
En reservering på sammanlagt 25,3 MSEK (24,0) har gjorts för kundfordringar som inte väntas inkomma.

KAPITALRISKER
Företagets mål i fråga om kapitalstrukturen är att trygga koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet, så att den kan fortsätta att generera avkastning till aktieägarna och nytta för andra intressenter samt upprätthålla en optimal kapitalstruktur för att hålla nere kapitalkostnaderna.
För att upprätthålla eller justera kapitalstrukturen, kan koncernen ändra utdelningen till aktieägarna, återbetala kapital till aktieägarna, utfärda nya aktier eller sälja tillgångar för att minska skulderna. Den 31 december 2017 var förhållandet mellan skulder och eget kapital 67,3 procent (63,4).

OPERATIVA RISKER
För Sensys Gatso ligger en stor del av den operativa risken i hanteringen av varje enskilt projekt. Sensys Gatso jobbar aktivt med att integrera riskhanteringen i varje enskilt kundprojekt, och till sin hjälp har man det egenutvecklade verktyget Risk Assessment Analysis. Verktyget ger möjlighet att identifiera, hantera och i nödvändiga fall acceptera och begränsa de risker som finns i varje enskilt projekt. Det är projektledarens ansvar att genomföra Risk Assessment Analysis och därefter löpande följa upp och rapportera viktiga frågor. Därutöver, för större projekt, utses en person från ledningsgruppen till projektets ”sponsor” och kontaktperson för regelbundna rapporter från projektledaren.
Dessutom är varje avdelningschef ansvarig för att driva och utveckla sitt respektive ansvarsområde, vilket innebär att identifiera möjligheter och hot samt löpande följa upp verksamheten.
Slutligen fungerar ledningsgruppens möten som forum för diskussioner för utgångspunkt till operativa beslut, för att på så vis stärka risk-hanteringen i sin helhet.

PRISRISK
Prisrisker beträffande koncernens verksamhet finns huvudsakligen vid inköp av material som används i tillverkningen. Koncernens exponering för prisrisker i fråga om finansiella instrument är minimal.

FÖRSÄKRINGAR
Koncernen har ett fullgott försäkringsskydd som omfattar bland annat egendom, produktansvar, avbrott, transporter samt försäkringar för styrelse och VD.

IT-SÄKERHET
Allt eftersom datorstödd teknik får allt större utrymme inom företagen ökar också säkerhetskraven. Den funktionella säkerheten hos databaser och e-postservrar säkerställs med hjälp av daglig backup. Internet-förbindelsen är av fast karaktär och har helt isolerats från det övriga nätverket med hjälp av hårdvarubrandväggar. Åtkomsten via publika nät är säkrad med säkerhetsdosor. Användningen regleras genom grupptillhörighet och rättigheter som baseras på faktiska uppgifter och roller inom företaget. Från och med den 25 maj 2018 kommer gruppen att följa de nya GDPR-regler.