RÖRLIG ERSÄTTNING, MODERBOLAGET
Rörlig ersättning för VD
Avtalet för VD gäller sedan 2017. Den rörliga lönen är baserad på nettoomsättningen och EBITDA och kan uppgå till maximalt 960 TSEK.
För räkenskapsåret 2017 har 480 TSEK (480) avsatts.

Avtal om avgångsvederlag
För VD finns ett avtal om avgångsvederlag om 3 månader. Företaget har inte några tecknade avtal om avgångsvederlag eller liknande förmåner till styrelseledamöter, verkställande direktör eller andra ledande befattningshavare.
Under 2017 har ett avgångsvederlag på 6 månadslöner reserverats för tidigare VD.

Andra ledande befattningshavare
I december 2017 har andra ledande befattningshavare utgjorts av Niki Gatsonides, Timo Gatsonides, och Bram Mulder.

Rörlig ersättning för ledande befattningshavare och ledningsgrupp
Avtalet för ledande befattningshavare och ledningsgrupp gäller sedan 2017. Den rörliga ersättningen är individuellt baserad och kan maximalt uppgå till 6 månadslöner.
Under 2017 har ersättningar på 420 TSEK (2 494) utbetalats.

RÖRLIG ERSÄTTNING I DOTTERBOLAG
Det finns separata avtal för ersättning i de olika dotterbolagen.

Rörlig ersättning för personal
För dotterbolagen i Nederländerna, USA, Australien och Tyskland finns avtal som baseras på respektive enhets resultat för året och uppgår till maximalt 1 procent av nettoresultatet (efter skatt) eller mellan 0 - 3 månadslöner, beroende på prestanda på individuell basis.
Avtalet för dotterbolaget i Sverige gäller sedan 2009, och innebär en bonus om det lägsta av:
  (i) 5 procent av nettoresultatet för aktuellt år, dock max 3 MSEK,
  (ii) ett belopp motsvarande 2 månadslöner för den bonusberättigade personalen vid bonusårets slut.
Utbetalning av rörlig ersättning sker året efter verksamhetsårets utgång. För 2017 uppgick den rörliga ersättningen till 0 TSEK (0).

LÅNGSIKTIGT INCITAMENTSPROGRAM FÖR VD
Bolaget har under 2017 iscensatt ett långsiktigt incitamentsprogram för bolagets verkställande direktör Ivo Mönnink.
Den verkställande direktören kommer under programmet vederlagsfritt att tilldelas optioner som efter en treårig intjäningsperiod (oktober 2017 – september 2020) berättigar till förvärv av högst 6 000 000 aktier i bolaget. Priset per aktie är fastställt till 0,81 SEK vilket motsvarar 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under tiden från och med den 28 september 2017 till och med den 11 oktober 2017. Det högsta antal aktier som kan komma att emitteras vid utnyttjande av optionerna under programmet kommer att omfatta totalt högst 7 980 000 aktier (inklusive utnyttjande av s.k. hedge-teckningsoptioner för att täcka kostnader för sociala avgifter), vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,2 procent.
Under 2017 har denna förmån värderats till 16 458 SEK vilket också kostnadsförts mot eget kapital.