RÖRLIG ERSÄTTNING, MODERBOLAGET
Moderbolaget har två anställda bestående av VD och CFO, som båda är anställda 50 procent i moderbolaget och 50 procent i Nederländerna.

Rörlig ersättning för VD
Avtalet för VD gäller sedan 2017. Den rörliga lönen är baserad på nettoomsättning och EBITDA och kan uppgå till maximalt 50% av årslönen. Ersättning på 0 TSEK (0) har betalats ut under 2018.

Aktierelaterad ersättning till VD
Den verkställande direktören kommer under programmet vederlagsfritt att tilldelas optioner som efter en treårig intjäningsperiod (oktober 2017 – september 2020) berättigar till förvärv av högst 6 000 000 aktier i bolaget. Priset per aktie är fastställt till 0,81 SEK vilket motsvarar 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under tiden från och med den 28 september 2017 till och med den 11 oktober 2017. Det högsta antal aktier som kan komma att emitteras vid utnyttjande av optionerna under programmet kommer att omfatta totalt högst 7 980 000 aktier (inklusive utnyttjande av s.k. hedge-teckningsoptioner för att täcka kostnader för sociala avgifter), vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,2 procent.
Under 2018 har denna förmån värderats till 361 372 SEK (16 458) vilket också kostnadsförts mot eget kapital. 

Rörlig ersättning för CFO
Avtalet för CFO gäller sedan 2018. Den rörliga lönen är baserad på nettoomsättning och EBITDA och kan uppgå till maximalt 40% av årslönen. Ersättning på 0 TSEK (0) har betalats ut under 2018.

Avtal om avgångsvederlag
För VD och CFO finns ett avtal om avgångsvederlag om 3 månader. Företaget har inte några tecknade avtal om avgångsvederlag eller liknande förmåner till styrelseledamöter eller andra ledande befattningshavare.

RÖRLIG ERSÄTTNING I DOTTERBOLAG
Andra ledande befattningshavare
Övriga koncernledare är anställda eller kontrakterade i dotterbolagen. Arbetstagare eller kontrakterade i dotterbolagen är Joris Lampe (CTO), Timo Gatsonides (CTO) som chefer i koncernledningen samt den utökade ledningsgruppens chefer Niki Gatsonides, Jörgen Andersson, Enzo Dri, Andrew Noble, Rich Kosina och Edmar van der Weijden.

Rörlig ersättning för ledande befattningshavare och ledningsgrupp
Avtalet för ledande befattningshavare och ledningsgrupp gäller sedan 2017. Den rörliga ersättningen baseras på regional prestation och koncernprestanda. Den rörliga ersättningen kan maximalt uppgå till 6 månadslöner. Under 2018 har ersättningar på 0 TSEK (2 494) utbetalats.
                    
Det finns separata avtal för ersättning i de olika dotterbolagen.

Rörlig ersättning för personal
För dotterbolagen i Nederländerna, USA, Australien och Tyskland finns avtal som baseras på respektive enhets resultat för året och uppgår till maximalt 1 procent av nettoresultatet (efter skatt) eller mellan 0 - 3 månadslöner, beroende på prestanda på individuell basis.
Avtalet för dotterbolaget i Sverige gäller sedan 2009, och innebär en bonus om det lägsta av:
   (i) 5 procent av nettoresultatet för aktuellt år, dock max 3 MSEK,
  (ii) ett belopp motsvarande 2 månadslöner för den bonusberättigade personalen vid bonusårets slut.
Utbetalning av rörlig ersättning sker året efter verksamhetsårets utgång. För 2018 uppgick den rörliga ersättningen till 0 TSEK (0).