Rörlig ersättning, moderbolaget
Sensys har tre separata avtal för sina anställda:

Rörlig ersättning för VD
Avtalet för VD gäller sedan 2010. Den rörliga lönen är baserad på resultatet av integrationen inom koncernen, nettoomsättningen och EBITDA och kan uppgå till maximalt 960 Tkr. För räkenskapsåret 2015 har 503 Tkr (651) avsatts.

Rörlig ersättning för ledande befattningshavare och ledningsgrupp
Avtalet för ledande befattningshavare och ledningsgrupp gäller sedan 2010. Den rörliga ersättningen är baserad på nettoomsättning, EBITDA och integrationsarbete och kan maximalt uppgå till 1–6 månadslöner. Under 2015 har ersättningar på 2 146 Tkr utbetalats, och en avsättning på 1 057 Tkr (1 330) har gjorts för räkenskapsåret 2015. 

Rörlig ersättning för personal
Det aktuella avtalet för anställda (exklusive VD, ledande befattningshavare och ledningsgrupp) gäller sedan 2009, och innebär en bonus om det lägsta av:
(i) 5 procent av nettoresultatet för aktuellt år, dock max 3 Mkr,
(ii) ett belopp motsvarande 2 månadslöner för den bonusberättigade personalen vid bonusårets slut.
Utbetalning av rörlig ersättning sker året efter verksamhetsårets utgång. För 2015 uppgick den rörliga ersättningen till 1 585 Tkr (1 356).

Rörlig ersättning i dotter​bolag
Det finns tre separata avtal för ersättning i de olika dotterbolagen.

Rörlig ersättning för ledningen
Avtalet för ledningen baseras på respektive enhets resultat för året och uppgår till maximalt 1 procent av nettoresultatet (efter skatt). For Gatso USA, Australien och Tyskland tillämpas ingen rörlig ersättning för 2015.

Rörlig ersättning för personal
Avtalet för personalen baseras på respektive enhets resultat för året, med en högsta gräns på 1 procent, och styrelsens insyn i verksamheten vid årsslutet. For Gatso USA, Australien och Tyskland tillämpas ingen rörlig ersättning för 2015. För Gatso Nederländerna tillämpades en rörlig ersättning på en extra månadslön under 2015.