Rörlig ersättning för koncernledning
Avtalet för koncernledning gäller sedan 2015. Den rörliga ersättningen är baserad på nettoomsättning, EBITDA, och integrationsarbete och kan maximalt uppgå till 1–6 månadslöner.
Under 2016 har ersättningar på 2 494 TSEK (3 203) utbetalats.

Rörlig ersättning, moderbolaget
Sensys har tre separata avtal för sina anställda:

Rörlig ersättning för VD
Avtalet för VD gäller sedan 2015. Den rörliga lönen är baserad på nettoomsättningen och EBITDA och kan uppgå till maximalt 960 TSEK.
För räkenskapsåret 2016 har 480 TSEK (503) avsatts.

Rörlig ersättning för ledningsgrupp
Avtalet för ledningsgrupp gäller sedan 2015. Den rörliga ersättningen är baserad på nettoomsättning, EBITDA, och integrationsarbete och kan maximalt uppgå till 1–6 månads-löner. Under 2016 har ersättningar på 473 TSEK (1 057) gjorts för räkenskapsåret 2016.

Rörlig ersättning för personal
Det aktuella avtalet för anställda (exklusive VD, ledande befattningshavare och ledningsgrupp) gäller sedan 2009, och innebär en bonus om det lägsta av:
(i) 5 procent av nettoresultatet för aktuellt år, dock max 3 MSEK,
(ii) ett belopp motsvarande 2 månadslöner för den bonusberättigade personalen vid bonusårets slut.
Utbetalning av rörlig ersättning sker året efter verksamhetsårets utgång. För 2016 uppgick den rörliga ersättningen till 0 TSEK (1 356).

Rörlig ersättning i dotter​bolag
Det finns två separata avtal för ersättning i de olika dotterbolagen.

Rörlig ersättning för ledningen
Avtalet för ledningen baseras på respektive enhets resultat för året och uppgår till maximalt 1 procent av nettoresultatet (efter skatt).

Rörlig ersättning för personal
Avtalet för personalen baseras på respektive enhets resultat för året, med en högsta gräns på 1 till 3 månadslöner. För Gatso USA, Australien och Tyskland tillämpas ingen rörlig ersättning för 2016. För Gatso Nederländerna tillämpades en variabel ersättning mellan 0 och 3 månadslöner under 2016 beroende på individuella prestationer.