En grundläggande regel för Sensys Gatso Group AB (Publ) skall vara ”att göra det rätta”. Om vi gör det rätta på goda grunder kommer vi att bli ett företag där alla är stolta över att få arbeta. ”Att göra det rätta” innebär till stor del att handla på etiska grunder. Vad betyder det? Det betyder inte bara att vi är skyldiga att följa lagar och normer, utan också att uppträda ärligt och omdömesgillt gentemot varandra och alla personer, och ta ansvar för våra handlingar och deras konsekvenser. Vi är också ansvariga för att rapportera om olagligt eller oetiskt handlande.

Vi ska alla ta ett ansvar
Sensys Gatso förbinder sig, när det gäller att sköta företagets affärer, att värna om och främja mänskliga rättigheter globalt. Det betyder att vi inte accepterar barnarbete, tvångsarbete, fysiska straff eller misshandel. Vi följer anställningslagarna i de länder vi verkar.

Sensys Gatso förväntar sig att dess medarbetare utför sitt arbete efter bästa förmåga. Vi accepterar inte våld, ingen diskriminering och inga trakasserier i någon form.

Din relation till dina kollegor inom Sensys Gatso bör vara som en medlem i det vinnande laget. För att denna laganda skall fungera måste varje individ fullgöra sina ansvarsområden. Ingen individ eller avdelning får låta sina egna principer komma före företagets.

I din egenskap som ledare är du ansvarig för att klart definiera normer för prestationer och för att skapa en miljö som främjar lagarbete. Uppmuntra kreativitet och nytänkande och behandla medarbetare som individer.

Din relation med din överordnade bör vara präglad av ömsesidig respekt och förtroende. Ni är tillsammans ett lag med det gemensamma syftet att uppnå mål som satts av företagets ledning.

Det ovanstående gäller också för relationen till leverantörer och kunder.

Respektera lagar och principer
Antitrust – lagar

Vi tror på en fri och öppen konkurrens. Vi har inte tillåtelse att ingå avtal med konkurrenter för att fixera eller kontrollera priser, försäljningsvillkor eller produktion. Sensys Gatso behandlar alla kunder enligt samma affärsprinciper.

Upphovsrätt
Vi respekterar andras patent, varumärken och copyright. Det är Sensys Gatso policy att inte medvetet kränka andras immateriella äganderätt.

Sensys respekterar andra företags tillgångar, och skyddar Sensys Gatso materiella och immateriella tillgångar från förlust, stöld, intrång eller missbruk.

Gåvor
» Sensys Gatso skall inte erbjuda eller ge otillbörlig betalning eller annan ersättning till någon person eller någon organisation i syfte att förmå personen eller organisationen att upprätta eller behålla affärsrelation med Sensys.

» Sensys Gatso ska inte, direkt eller indirekt, begära eller acceptera någon form av otillbörlig betalning eller annan ersättning som ges i syfte att upprätta eller bibehålla affärsrelation med Sensys Gatso.

» I syfte att undvika intressekonflikter ska anställda inom Sensys Gatso endast ge eller ta emot gåvor eller tjänster som;
- inte bryter mot gällande lag
- är i linje med allmän affärspraxis
- inte motsvarar några större ekonomiska värden
- inte rimligtvis kan anses utgöra mutor.

Politiska aktiviteter
Sensys Gatso ska vara politiskt obundet och inte bidra finansiellt direkt eller indirekt till politiska partier eller kandidater.

Data- och informationshantering
Affärsinformation och affärsdokument får endast bevaras eller förstöras i enlighet med företagets policy för datahantering. Denna policy finns definierad i varje medarbetares anställningsavtal.

Vårt ansvar gentemot samhället
Uppförandekod

Sensys Gatso accepterar inte olagligt utnyttjande av barn som arbetskraft, exploatering av barn eller andra former av oacceptabel behandling av arbetare. Sensys Gatso vill värna om respekten för mänskliga rättigheter över hela världen.

Till grund för Sensys Gatso ”Code of Conduct” ligger FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna; www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/whatarehumanrights.aspx

Sensys Gatso uppmuntrar sina affärspartners att följa dessa principer.

Miljöansvar
Miljön är en del av frågeställningen vid Sensys Gatso utvecklingsarbete av nya produkter, förbättring av befintliga produkter samt vid leveranser och de anställdas tjänsteresor.

Sensys Gatso tillhandahåller system för trafikinformatik. Dessa system bidrar i sin funktionalitet till mindre koldioxidutsläpp i och med lägre hastigheter och jämnare trafikflöde. Sensys Gatso uppfyller gällande direktiv för WEEE (Waste of Electric and Electronic Equipment) som fastställer hur framtida förbrukade elprodukter skall hanteras samt RoHS (Restriction on Hazardous Substances) som syftar till att få bort farliga ämnen från produkterna.

Säkerhet
Sensys Gatso eftersträvar att vara en sund och säker arbetsplats för dess anställda.

Som anställd på Sensys Gatso respekterar vi hastighetsbegränsningar och kör inte bil eller annat fordon alkohol- eller drogpåverkad.

Vårt ansvar gentemot aktieägare
Konfidentiell information
Information är en av våra mest värdefulla tillgångar. Medarbetare är skyldig att skydda företagskonfidentiell information, inklusive nya produkter och marknadsföringsplaner, tillverkningsprocesser, forsknings- och utvecklingsidéer samt information om potentiella företagsinvesteringar. Detta ansvar fortlöper även efter att anställningen upphört.

Insidesinformation
Medarbetare på alla nivåer kommer i kontakt med information som skulle kunna påverka priset på Sensys Gatsos företagsaktie, eller aktien på ett annat företag, om denna information kom ut. Exempel på sådan information är nya produkter, nedläggning av verksamhet, nya tillverkningsprocesser, information om förvärv och avyttring, expansion eller fusion samt förvärv. Att avslöja sådan information för någon – även för familjemedlem - innan den blivit offentlig kan leda till att medarbetare och företaget bestraffas med straffrättsliga åtgärder.

Insiderhandel är både oetiskt och olagligt. Var därför uppmärksam och respektera Sensys Gatsos ”Tysta perioder”.

Korrekt information
Sensys Gatso förväntar sig att all information som har med affärsverksamheten att göra är fullständig och riktig och att alla upplysningar som ges är fullständiga, rättvisa, aktuella, korrekta och begripliga. Därför är det inte acceptabelt att en medarbetare uppmuntrar eller beordrar en annan medarbetare att handla annorlunda.

Informationskanaler
Förfrågningar om finansiell- eller affärsinformation om Sensys Gatso från media, pressen, finansbolag eller allmänheten bör hänvisas till bolagets VD. Det är avgörande att anställda inte svarar på några sådana förfrågningar eller kontakter själva, eftersom varje olämpligt oriktigt svar, till och med ett förnekande eller en protest angående information kan resultera i negativ publicitet och skulle på annat sätt allvarligt kunna påverka företaget.

Denna policy gäller inte för förfrågningar om offentligt tillgänglig finansiell information, såsom års- eller kvartalsredovisningar, eller företagets egna säljfrämjande publicitetsaktiviteter.

Sunt förnuft
Följande riktlinjer gäller för de vanligaste intressekonfliktsituationerna:

1. Gör inga investeringar som skulle kunna påverka dina affärsbeslut. Sensys Gatsos policy omfattar förbud mot att anställda äger aktier eller har ett ägarintresse i något bolag som konkurrerar med Sensys Gatso. Detta förbud gäller inte om man äger en mindre del aktier i ett börsnoterat bolag.

2. Be om klartecken från din chef innan du gör affärer på Sensys Gatso vägnar med något bolag där du själv eller någon nära familjemedlem på något sätt skulle kunna tjäna på din handling.

3. Arbeta inte för en leverantör, kund eller konkurrent samtidigt som du arbetar för Sensys Gatso eller utför något arbete för, eller lämnar assistans till, någon tredje part som skulle kunna påverka din prestationsförmåga eller ditt omdöme på jobbet negativt.

4. Var medveten om det faktum att en annan medlem av ditt hushåll skulle kunna vara anställd i en funktion som skulle kunna skapa eller tyckas skapa en intressekonflikt. Om denna situation uppkommer, konsultera din chef för vägledning.